MENY

Liv Larsen Stray disputerer

Liv Larsen Stray disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger tirsdag 8. desember kl. 12.00. Avhandlingens tittel er ”Motor problems in Children with ADHD and clinical effects of Methylphenidate as assessed with the MFNU”.

Disputasen finner sted i Arne Rettedals hus, auditorium Ø-120.

Om avhandlingen
Motorisk Funksjonsnevrologisk undersøkelse (MFNU) har vært utviklet over en 25 års periode basert på kliniske erfaringer ved undersøkelser av barn med konsentrasjonsvansker og hyperaktivitet (ADHD). MFNU ble utviklet for å vise at disse barna også strever med å regulere spenninger i muskulatur. Dette kan gi motoriske problemer som lett kan oppfattes som atferdsvansker.

Instrumentet har vist seg klinisk nyttig og det framsto et behov for vitenskapelig dokumentasjon av metoden. Dette er kjernen i doktorgradsarbeidet og det er nå utgitt både manual og en opplærings-DVD for MFNU.

Hovedmålet med prosjektet var altså å undersøke sammenhenger mellom ADHD og typiske motoriske vansker hos disse barna. Det ble funnet klare forskjeller mellom barn med ADHD og en kontrollgruppe. Videre undersøkelser viste at Ritalin, som brukes i behandling av ADHD, gav klar bedring av de motoriske vanskene. Dette gjaldt ikke alle barna med ADHD diagnosen. Barna som hadde størst problemer med regulering av muskulatur viste best effekt av Ritalin på de typiske ADHD symptomene.

Konklusjonen er at MFNU er et følsomt instrument for undersøkelse av barn med ADHD som har vansker med regulering av muskelaktivitet (motorisk inhibisjon og regulering av muskeltonus), og testen gir indikasjon på behandlingseffekt av Ritalin. Videre forskning på andre pasientgrupper er allerede igangsatt.

Prøveforelesningen finner sted kl 10:00 Oppgitt emne for prøveforelesingen er "Motorisk trening av barn med Developmental Coordination Disorder (DCD)”

Både disputas og prøveforelesning er åpne for interesserte. Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved UiS.