MENY

Lover styrket lærerutdanning

Den nye lærerutdanningen er styrket og skal løse fremtidens utfordringer, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland under en konferanse på Universitetet i Stavanger i går.

Til høsten erstattes dagens allmennlærerutdanning av to nye fireårige grunnskolelærerutdanninger. UiS tilbyr både utdanningen som dekker første til syvende trinn og den som dekker femte til tiende trinn.

Statsråden hadde selv tatt initiativ til møtet med de tre institusjonene i den nye lærerutdanningens Region sør-vest. Regionen, som er én av seks, består foruten UiS av Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder. Institusjonene skal blant annet samarbeide om det faglige innholdet og fordele enkelte emner seg imellom.

Aasland er fornøyd med planleggingsfasen.

- Dette har vært en meget rask og åpen prosess, med fantastisk oppslutning og innsats fra fagmiljøene. Nå venter siste etappe før skolestart ved lærerutdanningene før vi er klare til skolestart. Dette skal vi klare i fellesskap, sa Aasland til forsamlingen på UiS.

Aasland påpekte at reformen kommer i kjølevannet av de dårlige resultatene fra evalueringen av dagens lærerutdanning, der lite rom for faglig fordypning er et av punktene.

Bedre praksis
- Det kommende løftet vil gi lærere i barne- og ungdomstrinnet sterkere faglighet og mer vekt på praksis. Tidligere har vi manglet nasjonale kvalitetskrav til praksis. Nå har vi fått på plass kvalitetssikring av praksisperiode og praksisskoler. Alle lærere skal dessuten ha ett år med oppfølging etter utdanning. Det nye pedagogikkfaget PEL skal gi en lærerfaglig plattform og metodisk kompetanse, men også sikre sosial kompetanse, sa hun.

- Vi trenger også ny læring og kunnskap for å løse fremtidens utfordringer og leve sammen med andre. Dette arbeidet starter i skolen, understreket Aasland.

Økt status
Statsråden spår gode tider for lærerutdanningen.

- Målinger viser at læreryrket er i ferd med å øke i status. Vi håper søkertallene viser det samme, Flere unge utenfor de store byene søker seg i dag til høyere utdanning, og mange av disse vil forhåpentligvis komme til lærerutdanningene.

Instituttleder Elaine Munthe ved Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk ved UiS sa i sitt innlegg at hun er glad for Aaslands vektlegging av kvalitet. Hun tror likevel at den nye reformen vil kreve mer arbeid og oppfølging, og dermed økte kostnader.

- Vi blir nå pålagt en mer aktiv undervisningsform, noe som gir studentene muligheten til utprøving og gjentagelser. Den nye praksisordningen forutsetter et tettere samarbeid med praksisskolene og involverte praksislærere, noe som betyr mer møter. Denne typen aktiviteter vil gi økte kostnader. Vi kan effektivisere litt, men bare til en viss grad, sa hun.

Samarbeid
Regionssamarbeidet mellom institusjonene innebærer samarbeid om det faglige innholdet i den nye utdanningen.

- De nye lærerstudentene er klar over at de kanskje må reise et annet sted enn der de begynte å studere. Det kan være utfordrende, for helst vil de nok bli på ett sted. Også lærekrefter kan bli nødt til å flytte på seg. Derfor er det viktig å ha ansatt- og studentrepresentanter med i arbeidet når beslutningene skal tas, oppfordret Aasland.

Det er etablert en følgegruppe for lærerutdanningsreformen som har fått i oppgave å samle og analysere informasjon om hva som skjer i de neste fem årene. Sekretariatet er lagt til UiS og Elaine Munthe er utpekt som leder av følgegruppen.

- Følgegruppen har en viktig oppgave som kvalitetssikrer av den nye utdanningen, understreket Aasland.

Artikkelen oppdateres med bilder fra konferansen.