MENY

Master i rus og psykisk helsearbeid

Mange med rusproblemer sliter med psykiske vansker. En god del med psykiske vansker har også rusproblem. Fra høsten kan UiS tilby en ny master som tar opp disse feltene både hver for seg og i sammenheng.

Sykepleiestudent i samtale med pasient

Les mer om hva studentene skal lære på masterstudiet Rus og psykisk helsearbeid og hva som kreves for å komme inn.

Krever ny kompetanse

Ifølge politiske føringer skal behandling av rusproblematikk og psykiske lidelser nå ses under ett.  Man skal ikke lenger kunne avvises fra behandling for sin psykiske lidelse fordi man også har et rusproblem, forklarer Helene Hanssen, som er koordinator for det nye masterstudiet ved Institutt for helsefag.

Utdanningene innen rus og psykisk helsearbeid har hittil vært adskilt, mens det nå er behov for å se dette i sammenheng. Økte krav til samhandling og samordning mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten, NAV og spesialisthelsetjenesten, skaper behov for ny kompetanse.

Mestring viktig

I den nye masteren er de to fagfeltene koblet sammen, ikke bare gjennom et emne eller to, men gjennom hele studiet.

– Studiet er unikt på grunn av koblingen mellom feltene, men også fordi det har et recovery-perspektiv, sier Hanssen.

Det betyr at studiet fokuserer på den enkeltes ressurser, på mestring og hva som skaper mestring, både på individ og systemnivå. 

Heltid eller deltid

Studiet tilbys som et heltidsstudium over to år eller deltid over tre år.

Målet er å bidra til ny kunnskap om forutsetninger for rusmiddelbruk, psykisk helse og hvordan velferdsstaten møter disse fenomenene.

Hanssen forteller om stor interesse for studiet fra potensielle søkere og fra praksisfeltet.

Behov for forskning

Etter fullført master kan studentene jobbe med spesialisert klinisk arbeid eller med stillinger på ulikt organisatorisk nivå i helse og sosialsektoren.

De kan også følge en akademisk vei og søke opptak til doktorgradsstudier. Hanssen legger vekt på at det er et stort behov for forskning innenfor rus og psykisk helse, særlig knyttet til mestringsfaktorer.

– Vi samarbeider tett med tunge forskningsmiljøer både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette sikrer at undervisningen til enhver tid er oppdatert på ny forskning. 

UiS har også egne forskningsprosjekt som studentene kan delta i under arbeidet med masteroppgaven.

Førsteamanuensis Hildegunn Sagvaag er faglig leder for studiet.

Tekst: Benedicte Pentz