MENY

Medarbeiderrolle i endring

Carl Cato Wadel ved UiS disputerer torsdag 6. desember for dr. philos. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Medarbeidersamhandling og medarbeiderledelse i en lagbasert organisasjon”

Mange organisasjoner har foretatt endringer for å bygge ned hierarkiet og organisere i selvstyrte team. Slike omorganiseringer får betydning for hvordan arbeidet organiseres og ledes, og innebærer endringer i hva det vil si å være medarbeider i organisasjonen.

Etnografisk feltarbeid
Denne avhandlingen er basert på et etnografisk feltarbeid i Oljedirektoratet som i 2001 fikk en ny organisasjonsstruktur basert på selvstyrte, tverrfaglige lag. Avhandlingen tar særlig for seg hva denne endringen har betydd for medarbeiderrollen og samhandlingen mellom medarbeiderne.

Studien belyser utviklingen mot mer medarbeiderdrevne organisasjonsformer i arbeidslivet der organisasjonen blir mer avhengig av medarbeidernes samhandling og ledelse. Gjennom å utvikle begrepene uformell arbeidsrelatert medarbeidersamhandling, medarbeiderledelse og selvledelse i medarbeidersamhandling gir studien et bidrag til videre forskning på medarbeidersamhandling og medarbeideres ledelse.

Uformell samhandling
Studien viser at medarbeiderne måtte ta flere initiativ overfor hverandre og utøve ledelse i samhandling med hverandre. Medarbeiderne måtte også i større grad enn tidligere administrere og lede seg selv. Organisasjonsendringen fikk dermed betydning for den uformelle samhandlingen mellom medarbeiderne og endret medarbeidernes rettigheter og plikter overfor hverandre.

Studien synliggjør den uformelle arbeidssamhandlingen mellom medarbeidere i tilknytning til individuelt arbeid, og viser at denne samhandlingen er mer variert enn det som er fremkommet i tidligere studier.

Carl Cato Wadel er født i 1960 i Flekkefjord. Han har hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo (1990). Wadel er førsteamanuensis ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger. Tidspunkt og sted for disputasen er 6.desember klokken 11.00 i Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg, UiB.