MENY

Medisinutdanning til UiS om politikerne vil

Grimstad-utvalget la i dag fram sin rapport. UiS-rektor Klaus Mohn merker seg med interesse at rapporten åpner for medisinutdanning til UiS om politikerne vil.

Foto av rektor Klaus Mohn UiS-rektor Klaus Mohn merker seg med interesse at rapporten åpner for medisinutdanning til UiS om politikerne vil.

Grimstad-utvalget sin rapport om medisinutdanning i Norge ble i dag overlevert forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø av utvalgets leder, Hilde Grimstad. Utvalget ble nedsatt av Kunnskapsdepartementet 29. juni i fjor.

– Jeg er glad for at utvalget konkluderer med at Norge har et stort behov for nye studieplasser i medisin. Dette legger grunnlag for interessante muligheter for medisinutdanning i Stavanger og ved UiS, sier UiS-rektor Klaus Mohn.

Rapporten fra Grimstad-utvalget åpner for at gradsrett i medisin kan gis til flere enn de fire universitetene som har en slik rett i dag. Klaus Mohn framholder at universiteter som bruker ressurser og personell på utdanning i medisin også bør få rett til å tildele graden cand.med.

– Ved UiS ser vi det som viktig at Norge tar en større del av ansvaret med å utdanne leger til helsesektoren i hjemlandet. Derfor er vi glade for at Grimstad-utvalget åpner for at studenter som har påbegynt studier i utlandet kan fullføre tre siste årene ved et lærested i Norge, i alle fall som en midlertidig ordning i utviklingen av et fullt integrert seksårig studieløp. Dette er i tråd med studiemodellen som er foreslått av UiS.

Les mer om UiS-modellen her.

Enighet og uenighet

Utvalget er samstemt om at utdanningskapasiteten i medisin må økes med 440 nye studieplasser. I dag studerer 47 prosent av alle norske medisinstudenter i utlandet.

Videre anbefaler utvalget at modellen i Norge skal være basert på seksårige integrerte studieprogram.

Treårige modeller

Utvalget er imidlertid delt på midten i sin anbefaling om hvorvidt det som en midlertidig ordning skal utvikles tre- eller fireårige modeller med opptak av norske medisinstudenter fra utlandet.

Dette forholdet har Klaus Mohn kommentert i saken om UiS-modellen i lenken ovenfor.

Gradsrettigheter

Utvalget er også delt på midten i synet på om gradsrettigheter for profesjonsstudiet i medisin skal gis til flere enn dagens fire universiteter. 

Rektor Mohn understreker at det er viktig for Norge at de faglige ressursene som finnes blir brukt mest mulig effektivt. Ved UiS og i regionen fins det kompetanse og ressurser som kan og bør brukes.

– Nærhet mellom studiecampus og ansvarlig institusjon vil sikre en effektiv og fleksibel gjennomføring av studieprogrammet og i stor grad medvirke til et nært og bredt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonen, sykehuset og kommunene, påpeker Klaus Mohn. Dette framholder også utvalgsmedlemmene Emmersen, Farbu og Braut i Grimstad-rapporten.

UiS-rektoren synes disse utvalgsmedlemmene har vesentlige poenger: En mulighet for å tildele gradsrettigheter til andre enn dagens fire universiteter vil også kunne føre til økt innsats og interesse for medisinsk forskning og undervisning samlet sett, også utenfor det som følger direkte av gjennomføringen av studieprogrammet i medisin.

Campusløsning

Utvalget bruker campusbegrepet om sykehuslokasjoner. Utvalgets flertall anbefaler at campusløsningen i Stavanger baserer seg på at en gruppe medisinstudenter tas opp og gjennomfører de første studieårene i Bergen (ved UiB) og de siste årene i Stavanger (UiB–UiS–SUS). Utvalget fordeler de 440 studieplassene mellom de fire universitetene med medisinutdanning i dag. Inkludert i dette tallet er 70 studieplasser til et trepartssamarbeid mellom UiB, SUS og UiS de tre siste årene av medisinstudiet i Stavanger.

– Om den såkalte campusløsningen i Stavanger skulle bli vedtatt, er det viktig at studentene tas opp som studenter ved UiS de tre siste årene, og at UiS får rett til å tildele cand.med.-graden, sier Klaus Mohn.

– Saken om medisinutdanning er utvilsomt svært viktig for Stavanger-regionen som har store satsinger innenfor helseområdet. Oppbygging av et nytt universitetsmiljø i medisin med gradsrett til UiS vil bety økte forskningsmidler, studiefinansiering og ytterligere forskningsbasert kompetanse til UiS samt verdiskaping og muligheter for knoppskyting i regionen - til beste for Helse-Norge sin framtid, poengterer Mohn.

Her er alle anbefalingene i utvalgets rapport

Les hele rapporten her.

(Artikkel først publisert 25.9.19)