MENY

Mener om utdanning – mangler kunnskap

Politikere og myndigheter over hele verden har sterke meninger om betydningen av klassestørrelser. Men de baserer seg på synsing, ikke kunnskap, mener utdanningsforsker Peter Blatchford.

Lærere og elever i klasserom Two Teachers ser på effekten av økt lærertetthet i lese- og skriveopplæringen. (Foto: Elisabeth Tønnessen)

– De fleste lærere mener selv at klassestørrelse har stor betydning. Men meningene deres blir ikke lagt vekt på. Mange studier ser nemlig bare på akademiske resultater som enkelt kan måles. Men for den enkelte lærer er læringsmiljø, kontakt med den enkelte elev, muligheten til å gi grundige tilbakemeldinger, og andre mindre målbare faktorer like viktige, sier professor Peter Blatchford ved University College London.

Blatchford besøkte Lesesenteret tidligere i år i forbindelse med oppstarten av forskningsprosjektet Two Teachers. Prosjektet ser på effekten av økt lærertetthet i den første lese- og skriveopplæringen, og skal følge 6000 skoleelever over flere år.

Les mer om Two Teachers på prosjektets nettsider.

Behov for mer forskning

– Det foregår hissige debatter om klassestørrelse og lærertetthet over hele verden. Men debattene bærer preg av for lite kunnskap. Både skoler og myndigheter trenger å vite mer om hvor mye elevantallet per lærer har å si for elevene. Kunnskapen man vil få gjennom Two Teachers vil derfor være et veldig viktig bidrag, og vil vekke oppmerksomhet også internasjonalt, sier Blatchford.

Kritisk mot OECD

OECD formidler i sine rapporter at lærertetthet og klassestørrelse ikke er viktig for elevenes læring. Men i følge Blatchford er studiene OECD og andre legger til grunn for sine meninger, ikke godt nok utført, eller preget av feilslutninger.

– Mange bruker for eksempel PISA-resultatene til land som Hong Kong, Kina og Sør-Korea som hovedargument for at klassestørrelse ikke har noe å si for elevenes læring. Disse landene har ofte store klasser, og gjør det godt på PISA-tester. Men det blir allikevel feil å si at klassestørrelse derfor ikke har noe å si, bare fordi disse elevene har høye akademiske prestasjoner. Virkeligheten er mer nyansert enn som så. For eksempel er ekstraundervisning etter skoletid veldig vanlig i disse landene, og man må ta hensyn til forskjellige kulturelle faktorer.

Blatchford viser også til at OECD i rapporten Teaching and Learning International Survey (TALIS) fra 2015 skriver at økt klassestørrelse har vist å gi mindre tid til læring og mer tid på å holde ro og orden i klasserommet, og at lærere med større klasser bruker mer tid på administrative oppgaver.

Forskning.no: Hva skjer når elevene får flere lærere?

Viktig å se på undervisningsmetoder

Mangelen på konkret kunnskap på feltet er bakgrunnen for at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har bedt om forskning på hva økt lærertetthet faktisk har å si for norske elever. Two Teachers er ett av to prosjekter som har fått midler fra Norges forskningsråd for å studere dette. Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) skal undersøke effekten av smågruppeundervisningen i matematikk

– Det er stort behov for å ikke bare å se på betydningen av mindre klasser, men også hvordan lærerne bør jobbe hvis man setter inn flere lærere i klassen. I så måte er Two Teachers et veldig viktig bidrag, sier Blatchford.

Studier Blatchford og hans forskerkollegaer selv har gjennomført i USA og Storbritannia viser at antallet elever per lærer har stor betydning. Særlig hadde klassestørrelse betydning for de yngste elevene, og elever som stilte svakere i utgangspunktet.

Av Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret

Professor Peter Blatchford

Professor Peter Blatchford (Foto: University College London)