MENY

– Mer fokus på elevene og elevenes læring

Raymond Bjuland og Nina Helgevold holdt tirsdag innlegg i Forum for utdanningsforskning om hva de har lært av TasS-prosjektet. – Studentene ble mer opptatt av elevenes læring etter opplæring i Lesson Study, fortalte Bjuland.

Nina Helgevold og Raymond Bjuland under forum for utdanningsforskning. Nina Helgevold og Raymond Bjuland under forum for utdanningsforskning.

«Forum for utdanningsforskning» ble startet i regi av Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS) ved Universitetet i Stavanger (UiS). Bakgrunnen for opprettingen av forumet, var å skape rammer for videre forskning samt en arena der forskningen blir løftet frem.

Arena for utdanningsforskning
Førsteamanuensis Reidar Mosvold ved IGIS er leder for forumet. Han forteller at selv om f
orumet har som mål å være en arena for å synliggjøre og diskutere forskningen som gjøres og har tilknytning til IGIS, er det åpent for alle interesserte. I regi av forumet vil det bli holdt fire møter i semesteret, og Mosvold forteller at på minst et av møtene vil det bli åpnet for at eksterne aktører kan holde innlegg.

– Vi håper dette forumet kan bidra til at vi får bygget en arena der utdanningsforskning blir diskutert på tvers av fagområder, og som vil fungere som et samlende element der også fagpersoner fra de andre instituttene og sentrene kan fortelle om det de holder på med, sier han og legger til at han håper at forumet på sikt kan stimulere til mer forskning. 

Lesson Study i lærerutdanningen
Tirsdag ble forumets andre møte arrangert. Da var det p
rofessor Raymond Bjuland og førsteamanuensis Nina Helgevold fra IGIS som fortalte om det NFR-støttede forskningsprosjektet Teachers as Students, også kjent som . 

Prosjektet startet i 2012 og blir avsluttet i desember i år. I dette prosjektet har forskerne gjort forsøk med å implementere Lesson Study i grunnskolelærerutdanningens praksisopplæring i fagene: engelsk, kroppsøving, matematikk og naturfag.

Hver gruppe ble intervjuet før og etter praksisperioden, og i tillegg ble veiledninger og to undervisningstimer filmet fra hver gruppe. Dette har vært en viktig del av datamaterialet som forskerne har analysert. I tillegg fikk praksislærerne og faglærerne ved UiS opplæring i Lesson Study.

Ulike erfaring som forskere
Bjuland har vært prosjektleder og Helgevold har vært i styringsgruppen til prosjektet. De kunne tirsdag fortelle om sine erfaringer med prosjektet og om mulige veier videre. Bjuland fortalte om hvilke utfordringer de har møtt på underveis i prosjektet. Det viste seg blant annet å være vanskelig å få på plass en felles plan for gjennomføringen av intervensjonen. Det var også ulike fortolkninger og praksiser innen de ulike fagfeltene.

I tillegg har styringsgruppen konkludert med at det var utfordrende at prosjektet inkluderte mange ulike aktører samt så mange som 18 forskere på tvers av fagfelt, og at disse også hadde ulik erfaring som forskere og med forskningspublikasjon, sa han.

En rekke publikasjoner
Han viste også til at det ble noe frafall underveis og at det kunne vært en tydeligere publikasjonsplan på plass i forkant av prosjektet. At de ulike forskerne hadde ulik erfaring, mente han kunne ha blitt løst om forskerne ble delt opp i mindre grupper etter hvor mye eller lite forskningserfaring de hadde.

Samtidig snakket de videre om at det har blitt produsert en rekke publikasjoner fra prosjektet, og forskerne har utviklet gode rutiner for å løfte hverandre fram i publiseringsprosessen. Forskernes ulike bakgrunn og kompetanse har dermed vist seg ikke bare å være en utfordring, men det har også blitt til muligheter som har ført til læring og utvikling innad i prosjektet.

Nyttig informasjon
Helgevold kunne fortelle om hvordan prosjektet har gitt styringsgruppen nyttig informasjon om praksisopplæringen ved UiS. Resultatene av analysene viste at flere av studentene ble mer opptatt av å hente inn informasjon om elevenes læring og å forske på praksis etter å ha fått opplæring i Lesson Study. Det ble også mer fokus på elever og elevenes læring.

Det viste seg også at det var ulike resultater innen de ulike fagområdene. Fagpersoner fra engelsk fortalte at de brukte god tid på å forberede studentene til undervisningen og i hvordan de skulle bruke Lesson Study i undervisningen. 

Under tirsdagens møte fortalte Bjuland også om håndboka «Lesson Study i utdanning og praksis» som ble gitt ut tidligere i år. Her blir Lesson Study forklart og det blir også omtalt hvordan man kan bruke Lesson Study i skolen og i lærerutdanningen. Boka inneholder en del referanser til forskning og teori om Lesson Study, men den er først og fremst rettet mot praksisfeltet. 

Bedre dialog
Bjuland og Helgevold fortalte også om de positive erfaringene med TasS-prosjektet. De pekte på at fagpersonene ble bedre kjent og at man fikk til en bedre dialog på tvers av fagområder. I tillegg til at prosjektet bidrog med at fagpersonenes fikk utfordret hverandres forståelser og at det ble skapt et rom for å utvikle hverandres forskerkompetanser. 

Høsten 2014 ble den første nasjonale konferansen om Lesson Study i grunnskolelærerutdanningene arrangert i regi av UiS. Etter denne konferansen ble det en stor nasjonal interesse for temaet, fortalte Bjuland. Han snakket om erfaringene med å implementere Lesson Study som metode i grunnutdanningen i 1. klasse matematikk og hvordan det kan være mulig å implementere Lesson Study i lærerutdanningene på en mer permanent basis i eksempelvis mastergradstudiet i matematikkdidaktikk. 

Med i nordisk nettverk
Forskningsgruppen har underveis i prosjektet opprettet et samarbeid med University of Leicester, der forskerne skal jobbe sammen om å utvikle et symposium om Lesson Study i en europeisk kontekst. UiS er også blitt med i et nordisk nettverk for Lesson Study, der forskningsgruppen bak TasS-prosjektet er invitert til å bidra med en antologi. 

– Vi ser også på muligheten for utvikling av programområder og vi har sendt en ny søknad til FINNUT om støtte til forskningsprosjektet «Systemic Devolopment of Teachers and School» som er et samarbeid med Drammen kommune.

Neste møte i «Forum for utdanningsforskning» blir arrangert den 3. november i Rom U-205 i Hagbard Line-huset. 


Tekst og foto: Maria Gilje Torheim