MENY

Mer til forskning og utdanning - 6 millioner til UiS

Universitetet i Stavanger får en økning i bevilgningene på 6 millioner kroner i revidert statsbudsjett. Samlet sett får universitene og høgskolene 143,1 millioner kroner i ekstrabevilgninger.

Dette vil utgjøre 286,2 millioner for 2009.

Rektor Aslaug Mikkelsen ved UiS mener at statsråd Tora Aasland med økningen i basisbevilgningene har gjort et viktig grep.

- Vi setter stor pris på denne økningen til sektoren. Vi står overfor mange utfordringer, blant stor avgang. Nær 40 prosent av staben ved universiteter og høgskoler vil nå pensjonsalder i løpet av de neste ti årene, sier hun.

- Gjenvinner hvileskjær-tap
I fjorårets statsbudsjett kuttet Regjeringen 274 millioner i de generelle bevilgningene til universitetene og høgskolene. Universitetsdirektør Per Ramvi mener ekstrabevilgningen i revidert budsjett er et signal som peker i riktig retning.

- Det er veldig bra at Tora Aasland har fått til en økning i basisbevilgningene, slik at vi kan gjenvinne tapet etter hvileskjæret i tidligere års bevilgninger. Basisbevilgningene er frie midler til drift og utvikling av universitetet. Vi kan dermed velge å bruke midlene der de trengs mest, sier Ramvi.

Han understreker at UiS er midt i prosessen med å utarbeide strategi for 2009-2020, og at alle ekstramidler kommer godt med, og vil bli rettet inn mot våre satsingsområder.

Mer klimaforskning
I  tråd med klimaforliket styrker regjeringen klimaforskningen med til sammen 70 millioner kroner. Regjeringen foreslår at 50 millioner kroner bevilges til å etablere forskningssentre for fornybare energikilder og karbonfangst og –lagring. Videre vil regjeringen styrke forskning og utvikling på dette feltet gjennom 10 millioner kroner ekstra til Forskningsrådets program for ren energi og 10 millioner kroner ekstra til brukerstyrte prosjekter innenfor fornybare energikilder og karbonfangst og -lagring.

- Her akter UiS og IRIS å posisjonere seg for en størst mulig andel av dette, fastslår Ramvi.

Inviterer private givere til spleiselag for forskning
Regjeringen foreslår å senke beløpsgrensen i gaveforsterkningsordningen fra dagens fem millioner kroner til tre millioner kroner. På denne måten vil man oppmuntre også mindre bedrifter, organisasjoner og flere privatpersoner til å gi gaver til grunnforskning.

- I motsetning til mange andre land har ikke Norge noen sterk kultur for privat finansiering av grunnforskning. For regjeringen er det et mål å få flere aktører i samfunnet til å engasjere seg i grunnforskning. Dette er viktig både for å øke den samlede forskningsfinansieringen, men også for å øke mangfoldet i finansieringen, sier statsråd Tora Aasland i en pressemelding.

Gaveforsterkningsordningen ble etablert 1. januar 2006 for å styrke innslaget av private gaver til langsiktig, grunnleggende forskning. Ordningen innebærer at staten bidrar med 25 prosent av gavebeløpet for private donasjoner til grunnforskning. Ordningen gjelder for gaver til landets universiteter og høyskoler med rett til å tildele doktorgrad, Norges forskningsråd og Det Norske Videnskaps-Akademi. Budsjettrammen for ordningen er 80 millioner kroner per år.


Mer informasjon:
Revidert statsbudsjett 2008
Detaljert oversikt over ekstrabevilgninger (worddok. - 96 kb)
Hvileskjæret for høyere utdanning er historie (Pressemelding fra Universitets- og høgskolerådet)
Statsbudsjettet 2008: Skuffet tross budsjettvekst (UiS Nettavis 05.10.07)