MENY

Migrasjon og mangfold som ressurs

– Vi har lett for å glemme at migrasjon er en ressurs og ikke bare en risikofaktor, sier Hildegunn Fandrem ved Senter for atferdsforskning ved UiS.

Dagens skole skal være en inkluderende skole hvor alle, uansett forutsetninger, kulturell og sosial bakgrunn, skal finne sin plass. Derfor er mangfold et tema vektlagt i de nye lærerutdanningene og det skal inngå i alle undervisningsfag.

Fandrems nye bok Mangfold og mestring i barnehage og skole – migrasjon som risikofaktor og ressurs tar for seg nettopp mangfoldstemaet. Med denne boka kan studenter innen grunnskolelærer-, førskolelærer- og spesialpedagogikkutdanninger få økt kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter migrasjon og mangfold innebærer.

– Må få øynene opp
– Innvandrerungdom kan for eksempel lære de etnisk norske elevene mye om andre språk, tradisjoner og kulturer. De kan også vise at ting kan gjøres på andre måter og utvide vårt perspektiv, sier Fandrem.

– Skolen har for lett for å sette ungdom i bås og forklare atferden deres ut i fra kulturell bakgrunn. Barnas opprinnelige kultur er viktig, men ikke avgjørende, og skolen risikerer å glemme at grupper består av individer, sier Fandrem, som mener skolen må få øynene opp for de ressursene ungdom med innvandrerbakgrunn tilfører Norge.

Den nye boka presenterer ny forskning, deriblant resultater fra Fandrems egen doktorgradsavhandling fra 2009, hvor hun så på mobbing blant innvandrerungdom sammenlignet med norsk ungdom.

– Mens norske gutter mobber for å få makt, mobber innvandrergutter for å få tilhørighet. De trenger alternative tilhørighetsopplevelser som kompenserer for tilhørigheten de opplever til medmobberne når de mobber. De kan bli frustrere av ikke å forstå samfunnet, og de kan føle seg fremmedgjorte, noe som kan gi seg uttrykk i utagerende atferd, forklarer UiS-forskeren.

Lærerens holdning viktig
Fandrem mener at skolens håndtering av disse utfordringene varierer.

– Tematikken er etter hvert satt på dagsorden og forskere bidrar på ulike måter med forslag til tiltak. I stor grad er hver enkelt lærers holdning en viktig suksessfaktor, men det er viktig at skolen eller barnehagen får etablert en kultur for viktige prinsipper å jobbe etter.

– Barnehagene er nok ofte flinkere til å gripe fatt i problematikken, men skolen har igjen helt andre læringsmål og planer som skal følges, sier Fandrem.

I masterutdanningen i spesialpedagogikk ved UiS står faget inkluderende pedagogikk og mangfoldstemaet sentralt. Fandrem underviser på den etterspurte masterutdanningen der boka er lagt opp som pensum fra i høst. Boka går mer detaljert inn på det sosiale og emosjonelle perspektivet i forhold til migrasjon enn det som tidligere er gjort i Norge.

Tekst: Thomas Bore Olsen