MENY

Millionbeløp til videreutdanning innen digital kompetanse

Norsk Hotellhøgskole, Stavanger kommune og Nordic Edge får 1,25 millioner fra Kompetanse Norge for å utvikle et fleksibelt videreutdanningstilbud innen samskaping i digitale innovasjonsprosesser.

Bilde av fire smilende mennesker Professor Trude Furunes, som også er instituttleder for NHS, professor Håvard Hansen, Lene Klovning fra Smartbyavdelingen i Stavanger kommune og Trygve A. Meyer fra Nordic Edge, er fornøyd med det nye samarbeidet.

Prosjektet er initiert av Stavanger kommune som en fortsettelse av et pilotprosjekt kalt Samskapingsskolen. Høsten 2018 utførte Stavanger kommune en test av Samskapingsskolen for 22 ledere og ansatte i Stavanger kommune. Tiltaket var et internt kompetansehevingstiltak som skulle bygge samskapingskultur og styrke ledelsen av samskapingsarbeid i kommunen.

Første samskapingsskolen i Norge

Etter gode tilbakemeldinger fra deltakerne og deres ledere, og etter å ha mottatt flere henvendelser fra næringslivet, andre kommuner og andre offentlige aktører om å få delta på Samskapingsskolen, ønsket Stavanger kommune å skalere dette tilbudet til å bli et studiepoenggivende, åpent videreutdanningstilbud. Tilbudet skal nå ikke bare komme Stavanger kommunes ansatte til gode, men også være tilgjengelig for næringslivet og andre kommuner lokalt og nasjonalt.

– Det var der vi kom inn i bildet, sier professor Håvard Hansen ved Norsk Hotellhøgskole, som er prosjektleder for kurset.

Skalering, akkreditering og samarbeid

Å skalere tilbudet og gjøre det studiepoenggivende krever en helt annen tilnærming enn et organisasjonsinternt tiltak. Det er også avhengig av at tilbudet utvikles mot akkreditering i samarbeid med et godkjent lærested i UH-sektoren.

Håvard Hansen mener dette er et kroneksempel på hvordan universitetet kan utvikle nye utdanningstilbud ikke bare til næringsliv og offentlig forvaltning, men også sammen med dem.

– Stavanger kommune tok kontakt med Norsk Hotellhøgskole ved UiS og smartbyklyngen ved Nordic Edge, med forespørsel om sammen å utvikle en skalert versjon av skolen og transformere denne fra å være et internt testopplegg til å bli et åpent studietilbud ved Universitetet i Stavanger, sier Hansen.

I tillegg skulle tilbudet dreies mot et fokus på digitale innovasjonsprosjekter. 

Dette arbeidet krever ressurser til utvikling, pilotering og testing. I høst søkte derfor de tre partnerne Kompetanse Norge om midler til å få tilbudet etablert og til to pilotgjennomføringer. Det gledelige svaret om at prosjektet finansieres med totalt 1,25 millioner kroner kom i desember.

– Snakk om julegave, sier Hansen, som denne uken traff sine prosjektpartnere. De ser alle frem til å jobbe ut detaljene i kursopplegget over nyttår.

Flere argumenter for kompetanseheving

– Ser man på tilbakemeldingene vi har fått fra både det offentlige og privat næringsliv, er det flere argumenter som fremmes for ønsket om kompetansehevingen EVU-tilbudet representerer, sier Lene Klovning fra Stavanger kommune og Trygve A. Meyer fra Nordic Edge.

– Ett av dem er å utvikle en felles forståelse for viktigheten av innsikt i de arbeidsflytprosessene som er under endring. Digitalisering innebærer en kobling av arbeidsoppgaver som skal løses med teknologi som bidrar til en forenkling og/eller effektivisering av disse oppgavene. Et sentralt spørsmål blir da forenkling og effektivisering for hvem. Uten inngående innsikt i hvordan nye digitale løsninger påvirker alle de involverte i en arbeidsflyt eller tjenesteleveranse risikerer man å utvikle suboptimale løsninger, sier Hansen

– For det andre har man tradisjonelt jobbet på en måte hvor ulike tilbydere i et marked selger systemer som er konsentrert rundt noen få, relaterte oppgaver. Ofte er utfordringen å få disse systemene til å snakke sammen, eller å integrere dem mot hverandre. Årsaken til dette kan være mange, men løsningen er igjen at forståelse, trening og erfaring i å utvikle løsninger som er behovsstyrt heller enn teknologistyrt vil kunne gi signifikant bedre effekt av digitale investeringer, sier Meyer.

– For det tredje er det presentert som et ønske å øke kompetanse innen planlegging, organisering og styring av digitaliseringsprosjekter ved hjelp av samskaping. Kommunen trenger å få satt i system den videre kompetansehevingen innen samskaping i Stavanger kommune. Kommune 3.0 har etablert seg som begrep, og overgangen har gjerne handlet om relasjonen mellom innbygger og kommune og det å anerkjenne innbyggernes ressurser, ansvar og anledning til å ta en mer aktiv rolle i utviklingen av byen. For at det skal være en reell kraft i samskapingen av byen trengs det en helhetlig tenkning rundt samskapt læring, sier Klovning.

Både Klovning og Meyer er godt fornøyd med at de første sonderingene som ble gjort våren 2019 nå har resultert i et konkret prosjekt med en ramme på over 1,2 millioner kroner. I kommunen stod jubelen i taket da meldingen kom om at Kompetanse Norge innvilget søknaden og også i Nordic Edge var gleden stor.

I tråd med UiS sine strategier

Instituttleder ved hotellhøgskolen, professor Trude Furunes, er fornøyd med at man har fått tommel opp for prosjektet, ikke minst fordi det passer NHS veldig bra rent tematisk.

– På institusjonsnivå har UiS samfunnsutvikling, innovasjon og digitalisering som tverrfaglige satsingsområder. Ved SV-fakultetet, som NHS er en del av, er det også et uttalt mål å utvikle flere kurstilbud sammen med arbeidslivet utenfor UiS. Prosjektet er således helt i tråd med både institusjonens og fakultetets strategier, sier Furunes. Samskaping, innovasjon og digitalisering står helt sentralt i NHS´ kjernevirksomhet.

Dette kommer også i tillegg til et annet EVU-tilbud NHS nylig har utviklet i samarbeid med Stavanger kommune. Kurset «Tjenesteinnovasjon og servicedesign» starter første gang våren 2020, og er også rettet mot det åpne EVU-markedet. Et viktig moment er at samskapingskurset på sikt skal komplementere dette tilbudet slik at UiS både kan tilby et mer generelt og tradisjonelt campuskurs i tjenesteinnovasjon, og et kurs i samskaping bygget på problembasert læring og prosessarbeid.

Det nye kurset innen samskaping i digitale innovasjonsprosjekter skal etter planen gå første gang høsten 2020, vil ha 30 studieplasser og gi 10 ECTS på bachelornivå. Om det fortsatt skal hete Samskapingsskolen gjenstår å se.

– Samskapingskolen er arbeidstittelen, sier Håvard Hansen, og inntil videre har vi brukt den for å skille det fra kurset i Tjenesteinnovasjon og servicedesign. Men navnet kurset skal markedsføres med når vi går «live», en gang utpå vårparten, er en av tingene vi skal snakke sammen om over nyttår.

Tekst: Nina Skarpsno Heide