MENY

Millionsatsing på diabetesforskning

Universitetet i Stavanger er med i et stort forskningssamarbeid som har fått 16 millioner kroner fra Forskningsrådet for å forbedre behandlingstilbudet for diabetikere.

I skarp konkurranse med 61 andre søkere til strategiske høgskoleprosjekt har Forskningsrådet tildelt 16 millioner kroner til et stort forskningsprosjekt om diabetes. Prosjektet har fire arbeidspakker og ledes av forskergruppen «Diabetesforskning for best praksis» (DiaBEST) ved Høgskolen i Bergen. 

Universitetet i Stavanger har ansvaret for en av disse arbeidspakkene «Self-management support intervention», hvor arbeidet over de neste tre-fire årene skal ledes av førsteamanuensis Bjørg Karlsen og førsteamanuensis Bjørg Oftedal ved Institutt for helsefag (IH). Det er knyttet en stipendiatstilling til arbeidspakken ved UiS. 

– Dette vil styrke forskningsprofilen ved instituttet vårt og spesielt den forskningen som handler om det å håndtere kroniske helseplager, sier Bjørg Karlsen. 

Karlsen, som også er leder for forskergruppen for «Helsefremming ved kroniske helseplager» ved IH fra 2013, forteller at forskerne med dette får anledning til å følge opp erfaringen med diabetes og intervensjonsforskning som startet for mer enn ti år siden.

Stort behov for forbedring
Diabetes er en av de store folkesykdommene i vår tid, på verdens basis er nær 300 millioner antatt å ha diabetes i dag. Utbredelsen forventes å øke sterkt, også i Norge, men på langt nær alle får den anbefalte behandling de trenger fra primærhelsetjenesten. 

– Det er et stort behov for diabetesforskning som kan bidra til å heve kvaliteten på behandlingstjenestene, også den selvbehandling og mestring som kan forbedres ved hjelp av ny kunnskap og ny teknologi, sier Bjørg Karlsen.

Hun legger til at UiS-forskerne med dette forskningssamarbeidet får mulighet til å være med på å bygge opp et forskningsmiljø innen diabetesforskning nasjonalt og internasjonalt.

Tildelingen av forskningsmidlene er resultatet av et godt samarbeid mellom mange forskningsmiljøer og brukergrupper. Både universitetene i Oslo og Bergen deltar, det gjør også Diabetesforbundet, Helse Stavanger (SUS), Stavanger og Bergen kommune og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin. Dessuten deltar flere utenlandske forskere fra Australia, Island, Sverige, UK og USA.

Samlet vil dette prosjektet kunne gi ny kunnskap om den voksende helseutfordring som diabetes i dag er. 

Web-baserte tiltak
Forskerne ved UiS skal fokusere på bruk av web-baserte tiltak som kan bidra til at den enkelte med type 2 diabetes lettere mestrer sin sykdom og som kan gi helsepersonell nye metoder for å bedre støtten til diabetesreguleringen. Stipendiaten skal ha fokus på utvikling og utprøving av web-baserte tiltak for å fremme diabetesreguleringen. Bruk av både kvalitativ og kvantitativ tilnærming kan være aktuelt. 

Stipendiaten vil inngå i forskningsmiljøet tilknyttet forskningsgruppen «Helsefremming ved kroniske helseplager» ved IH og forskergruppen «DiaBEST» ved Høgskolen i Bergen, samt i et større fellesskap med flere stipendiater og forskere på tvers av nasjonale institusjoner. I tillegg er det innledet et samarbeid med flere aktuelle forskningsmiljø internasjonalt. 

Les også Forskningsrådets nettsak om prosjektet.
Og nettsaken fra Høgskolen i Bergen