MENY

Nå skal UiS-kvinnene til topps

UiS igangsetter nå et bredt program for å få opp kvinneandelen blant professorene. Prosjektet har nylig fått innvilget 4 millioner kroner fra Forskningsrådet.

Kjetil Kiil Halvorsen og Vibeke Hervik Bull utenfor Universitetet i Stavanger. KJØNNSBALANSE: Prosjektleder Vibeke Hervik Bull fra forsknings- og innovasjonsavdelingen (t.h.) og HR-rådgiver Kjetil Kiil Halvorsen deltar i kjernegruppa som skal utarbeide, planlegge og gjennomføre tiltakene i «Kvinner til topps»-prosjektet. Foto: Karen Anne Okstad

|Universitetet i Stavanger har i dag 21 prosent kvinnelige professorer. Dette tallet skal opp de kommende årene. Et større likestillingsprosjekt – «Kvinner til topps – Universitetet i Stavanger i bevegelse og balanse» – fikk nylig støtte med 4 millioner kroner fra Forskningsrådets Balanse-program.

UiS har selv lagt 4 millioner kroner i potten til arbeidet med å bedre likestillingen på toppnivå, hvor målet er å få økt antall kvinnelige professorer.

Går for sakte
Kvinner i førstestillinger ved UiS har økt drastisk fra 25 prosent i 2005 til 45 prosent i 2013. Førstestillinger er trinnet før professorstilling; førsteamanuensis, forskerstillinger og dosenter.

Det er når vi kommer høyere opp, til professorstillinger og seniorstillinger i forskningen, at kvinnene faller fra. Selv om andelen kvinnelige professorer også har økt de siste årene, går utjevningen alt for sakte.

– Aller mest prekær er situasjonen ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet, hvor under 9 prosent av professorene er kvinner. Denne andelen har vært uendret siden 2005. Dette vil vi endre på, sier prosjektleder Vibeke Hervik Bull fra forsknings- og innovasjonsavdelingen ved universitetet.

Bull samarbeider med HR-rådgiver Kjetil Kiil Halvorsen og leder av Nettverk for kjønnsforskning Ingvild Hellstrand. Disse tre deltar i kjernegruppa som skal utarbeide, planlegge og gjennomføre tiltakene i «Kvinner til topps»-prosjektet.

Satser mer bredt og helhetlig
Bull poengterer at UiS de senere årene har iverksatt flere tiltak for å bedre kjønnsbalansen, blant annet gjennom mentorprogram og kvalifiseringsmidler, men at tiltakene har vært for fragmenterte til å få den helt store effekten.

– Nå kjører vi et stort program med mange tiltak samtidig. Vi har gjort et større analysearbeid, fått tilbakemeldinger internt i organisasjonen og har en grundig forankring i ledelsen. Nå skal det satses mer bredt og helhetlig, forklarer Bull.

I handlingsplanen for bedre kjønnsbalanse ved UiS er det formulert et ambisiøst mål om å nå 34 prosent kvinner i professorstillinger innen 2020. Første delmål er å oppnå 25 prosent i 2017.

– Med tilskuddet fra Forskningsrådet håper vi å overgå dette, og nå 28 prosent innen 2018, sier Bull.

Hun legger til at UiS bygger sitt program blant annet på gode erfaringer fra Universitetet i Tromsø, som etter 12 år med fokus på problemstillingen oppnådde som første norske universitet, en kvinneandel i professorstillinger på 30 prosent i 2013.

HR-rådgiver Kjetil Kiil Halvorsen som har jobbet med likestillingsarbeid ved UiS i mange år, er glad for å få ny vind i seilene; flere med på laget, en dedikert ledelse og midler fra sentralt hold.

– Balansemidlene fra Forskningsrådet gjør at vi nå er i stand til å iverksette konkrete tiltak der skoen trykker mest.

HR-avdelingen er sentral når det gjelder gjennomføringen av «Kvinner til topps»-programmet.

Tilrettelegge for forskerkarriere
Satsningen skal skje gjennom tre tiltakspakker.

Del én av tiltakene er rettet mot Det teknologisk-naturvitenskapelige fakultetet og skal tilrettelegge bedre for at kvinnene får en forskerkarriere ved UiS.

– Det er kjent at det finnes en kritisk fase i den akademiske karrieren. Etter å ha tatt en doktorgrad, går det en viss tid, og så forsvinner mange kvinner fra akademia. Dette er et stort problem ved Det teknologisk-naturvitenskapelige fakultetet ved UiS. Vi skal derfor lage et mentorprogram som skal rette seg mot kvinner ved fakultetet. Kandidatene vil få en professor som sparringspartner og blant annet få midler til forskningsreiser og nettverksbygging, forklarer Bull.

I tillegg skal det gjøres en evaluering: Hva er det som gjør at så mange kvinner faller fra mellom rekruttering og toppnivå? Nettverk for kjønnsforskning ved UiS skal forske på dette.

Opprykksprogram
Den andre delen av tiltak handler om «prøveevaluering».

Erfaringer fra et «Balanse»-prosjekt i Oslo viser at kvinner venter litt lenger med å søke om opprykk til professor enn sine mannlige kolleger. Overraskende få kjente kriteriene for professorat; dette ble sett på som noe fjernt og uoppnåelig.

UiS skal derfor invitere kvinner i førstestillinger inn i et program hvor de blir motivert og får støtte til å arbeide mot et framtidig professoropprykk. Gjennom en prøveevaluering tilnærmet lik faktisk professorevaluering, blir kandidatenes eventuelle mangler for å oppnå professorkompetanse, kartlagt

– Det nye her er at vi ikke bare skal gi motivasjon og støtte i prosessen fram mot professorat, vi skal på bakgrunn av kartleggingen også tildele stipend som kan benyttes til nettverksbygging, internasjonalisering, frikjøp av tid til publisering eller søknadsskriving om eksterne finansierte midler.  

– Vi gir deltakerne midler til det de trenger for å få professorkompetanse om noen år, sier Bull.

Hun legger til at UiS slik også får en kvalitetsheving av forskningen generelt. 

Tenker nytt om rekruttering
Den siste delen av prosjektet handler om rekruttering til stillinger ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet. I Stavanger er det et veldig press på arbeidsmarkedet og mange stillinger på de teknisk-naturvitenskapelige fagene har få kvalifiserte søkere, for ikke å si kvinnelige søkere i det hele tatt.

– Spørsmålet er hvordan vi kan få flere kvinnelige søkere til de stillingene vi lyser ut. Her skal vi tenke nytt når vi rekrutterer. Vi skal gå mer aktivt ut og snakke med næringslivet og så å si headhunte kvinner inn i stillingene våre, sier Bull.

Prosjektet er et samarbeid mellom HR-avdelingen, Nettverk for kjønnsforskning og forsknings- og innovasjonsavdelingen – alle ved Universitetet i Stavanger.