MENY

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Fra 1. januar 2013 danner Senter for atferdsforskning (SAF) og Lillegården kompetansesenter et nytt nasjonalt senter med fokus på læringsmiljø og atferdsforskning.

Senterets formelle navn vil være Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, til daglig kalt Læringsmiljøsenteret. Senteret vil bli en del av Universitetet i Stavanger (UiS), og bestå av to avdelinger lokalisert i henholdsvis Stavanger og Porsgrunn.

Senteret blir opprettet som en direkte følge av Meld. St. 18 2010-2011 Læring og Fellesskap (pdf).

En nasjonal spydspiss
Senteret skal bistå nasjonale utdanningsmyndigheter med råd og tjenester, bidra til å realisere statens satsinger i utdanningspolitikken gjennom kompetanseutvikling og bidra til økt kvalitet i læringsmiljø for barnehagebarn, elever, lærlinger og voksne. Dette skal gjøres gjennom faglig utvikling, forskning, utadrettet virksomhet og relevant undervisning.

- Med det nye senteret får UiS en nasjonal spydspiss innen læringsmiljø og atferdsforskning, og det gir mange muligheter. Vi ønsker at senteret skal være ledende på forskning innen vårt felt, og at vår forskning sammen med vårt aktive arbeid ut mot kommunene bidrar til kompetanseutvikling i barnehage og skoler. Det er også viktig for oss fortsatt å være et miljø media henvender seg til for å få faglige synspunkt på aktuelle saker, sier senterleder ved SAF Unni Vere Midthassel.

Hun legger samtidig vekt på at senteret er opptatt av at driften skal gå som før. Dette vil si at forskning, undervisning, veiledning og kompetanseutvikling ut mot praksisfeltet fortsatt vil stå i hovedfokus. I tillegg påpeker senterlederen at alle inngåtte avtaler de to sentrene har gjort med sine samarbeidspartnere vil bli videreført av det nye senteret.

Senterets oppgaver
Kunnskapsdepartementet har beskrevet oppgavene til det nye senteret slik: 

  • Drive målrettet forskning og formidle resultater fra forskning og forsøks- og utviklingsarbeid på sitt ansvarsområde. Senterets forskning gjøres under faglig frihet og ansvar, jfr UH-loven §1.5.
  • Ha aktiv kontakt med relevante nasjonale og internasjonale fagmiljøer og være informert om internasjonal utvikling.
  • Ta initiativ til at det igangsettes forskning og utviklingsarbeid der kunnskapsgrunnlaget er svakt eller mangler.
  • Ta initiativ til og bidra til å gjennomføre kvalitetsutviklingstiltak knyttet til pedagogisk virksomhet på sitt ansvarsområde. Dette skal skje i samarbeid med UH-sektoren og barnehage- og skoleeiere.
  • Bidra til kompetanseutvikling og til at det lokalt arbeides med å skape et læringsmiljø som fremmer faglig, personlig og sosial utvikling for barn, elever, lærlinger og voksne, også de som har behov for ekstra tilrettelegging og hjelp.
  • Være en aktiv aktør overfor PP-tjenesten og bistå denne i systemrettet arbeid med læringsmiljøet i skoler og barnehager.
  • Bistå UH-sektoren i innsatsen for å realisere nasjonale satsinger på kompetanseutvikling i grunnopplæringen for de primære målgruppene, samt satsinger innenfor kompetanseheving av lærerutdannere.
  • Samarbeide med UiS og bidra til universitetets lærer- og forskerutdanning innenfor relevante fagområder.
  • Samarbeide med andre relevante aktører, herunder nasjonale sentre og Statped.

 

Tekst: Alexandra Halsan