MENY

Nettverk for medisinske vitenskaper

Styret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet har vedtatt å etablere et eget Nettverk for medisinske vitenskaper. Satsingen kommer i forlengelsen av den nye ph.d.- graden i Samfunnsvitenskap, med spesialiseringen Helse og medisin.

Det nye nettverket for medisinske vitenskaper vil være tilknyttet Institutt for helsefag ved UiS. Nettverket vil i første omgang jobbe mest med å videreutvikle satsingene innenfor akuttmedisin og kiropraktikk ved UiS.

Etableringen av den nye ph.d.- graden i Samfunnsvitenskap, med spesialiseringsretningen Helse og medisin, har vært avgjørende for satsingen på medisinske vitenskaper ved UiS. Etableringen av ph.d.-graden har blant annet ført til flere nye stillinger ved Institutt for helsefag, og blant disse, flere professor II-stillinger og en stilling som professor i sykepleie.

Akuttmedisinsk satsing
Tidligere i år gikk UiS, Norsk Luftambulanse, Lærdalfondet, Stavanger Universitetssjukehus og Universitetsfondet dessuten sammen om et større forskningsprogram, ”Akuttmedisin Stavanger” (SAR). Programmet vil ha en varighet på fem år og en økonomisk ramme på om lag 20 millioner kroner. Simuleringsbasert akuttmedisinsk læring og implementering, avanserte prehospitale akuttmedisinske tjenester og hjertestansforskning vil fokuseres i programmet.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse finansierer flere vitenskapelige stillinger i dette SAR-samarbeidet. I denne gavepakken til UiS ligger det inne en professorstilling, en førsteamanuensis, et gjesteprofessorat og en post.doc.-stilling. I tillegg skal minst fem PhD-stipendiater legges til UiS. Flere av disse stillingene vil nå knyttes til Nettverk for medisinske vitenskaper.

Satsing på kiropraktikk
Satsingen på kiropraktikk ved UiS er også omfattende. Universitetet har allerede ansatt professor i kiropraktikk, Alan Breen, som professor II. Det er også ansatt to stipendiater innen kiropraktikk ved UiS og SUS.

Gjennom UiS Pluss tilbyr UiS og Norsk Kiropraktorforening dessuten det første studiepoenggivende kurset for kiropraktorer i Norge. UiS og UiS Pluss tilbyr også et eget etterutdanningskurs for kiropraktorer - et kurs som har blitt obligatorisk for turnuskandidater og veiledere innen kiropraktikk i hele landet.

Styringsgruppe og daglig leder
Nettverk for medisinske vitenskaper skal fungere på tvers av enheter internt på UiS, og med deltakere fra eksterne institusjoner. På sikt vil nettverket kunne utvikles til et eget institutt eller et senter ved UiS.

Nettverket har nå fått en egen styringsgruppe som ledes av dekan Einar Marnburg ved SV-fakultetet. Styringsgruppen skal blant annet utvikle strategi og handlingsplan for nettverket når det gjelder kiropraktikk og akuttmedisin og initiere, utvikle og skaffe finansiering til doktorgradsprosjekter.

Nettverket for medisinske vitenskaper har også fått en daglig leder i halv stilling, som også er sekretær for styringsgruppen. Førstelektor Ingrid Tjoflåt ved Institutt for helsefag er det nye nettverkets daglige leder.

Les også:
Satser bredt med ny ph.d.-grad
Akuttmedisinsk storsatsing i Stavanger
Luftambulansen med gavepakke til UiS
Søker forskertalenter innen kiropraktikk
Professor i kiropraktikk ved UiS