MENY

NOKUT på tilsynsbesøk på UiS

19. og 20. november var NOKUT på periodisk tilsynsbesøk på UIS. UiS så fram til besøket. – NOKUT er en flott dialogpartner i kvalitetsarbeidet vårt, sier prorektor for utdanning, Astrid Birgitte Eggen.

Tilsynskomite fra NOKUT Delegasjonen fra NOKUT; Eirin Kristiansen, Frøydis Maurtvedt, Sofie Carlsen Bergstrøm, Oddrun Samdal, Anne Line Røssland og Peder Hofmann sammen med prorektor for utdanning, Astrid Birgitte Eggen og utdanningsdirektør Veslemøy Hagen. (Foto; Mari Hult, UiS)

NOKUT gjør tilsynsbesøk hos universiteter og høgskoler hvert åttende år for å undersøke hvordan institusjonene arbeider med kvaliteten på utdanningene.

Enkelte utdanninger velges ut som eksempel på kvalitetsarbeidet. På UiS hadde NOKUT denne gang valgt ut bachelor i sykepleie, bachelor i økonomi og administrasjon, master i petroleumsteknologi, ph.d. i utdanningsvitenskap og videreutdanning i digitale dirigentstudier.

Kvalitetsarbeidet rundt studietilbudene

Det er kvalitetsarbeidet rundt studietilbudene samlet sett som vurderes opp mot kravene til systematisk kvalitetsarbeid, ikke innholdet i hvert enkelt studieprogram.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT, er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. NOKUT ble opprettet av Stortinget i 2002 i forbindelse med innføringen av Kvalitetsreform for høyere utdanning.

–  Det er flott at vi har et organ som NOKUT. De er en god hjelp i arbeidet med å gjøre utdanningene våre enda bedre, sier Eggen.

Studiekvalitetsarbeidet ved UiS

Stortingsmelding 16 «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» viser til faktorer som er særlig viktige for utdanningskvalitet. UiS har valgt ut syv av disse faktorene for studiekvalitetsarbeidet; studentenes engasjement, tilbakemelding til studentene, fremragende undervisning, læringsutbytte, arbeidsrelevans, internasjonalisering og at utdanningen er forskningsbasert.

For å støtte kvalitetsarbeidet har UiS laget et nytt kvalitetssystem som beskriver retningslinjer, rutiner og prosesser ved kvalitetsarbeidet. Kvalitetssystemet er delt i tre: kvalitet i emner, kvalitet i studieprogram og kvalitet i studieporteføljen. De syv utvalgte faktorene for utdanningskvalitet skal være gjennomgående på alle tre nivåer.

Dokumentasjon

Den sakkyndige komiteen som besøkte UiS ble ledet av viserektor for utdanning Oddrun Samdal ved Universitetet i Bergen. Ellers besto komiteen av senterleder Anne Line Røssland fra VID, leder for samverkansavdelingen ved Kungliga Musikhögskolan, Peder Hofmann og student Sofie Carlsen Bergstrøm fra Høgskolen i Innlandet.

UiS hadde sendt inn en omfattende dokumentasjon til NOKUT foran tilsynsbesøket. Her blir det vist til at kvalitetssystemet ved UiS er forankret i UiS’ strategi og hvordan kvalitetssystemet skal bidra til å fremme UiS’ strategiske satsningsområder digitalisering, internasjonalisering, samfunnsutvikling og innovasjon.

Samtaler

Komiteen hadde under tilsynsbesøket samtaler med ulike personer for å utdype den innsendte informasjonen. De intervjuet ledelsen, dekanene, studenter med og uten tillitsverv, prodekanene for utdanning, prodekaner for forskning, emneansvarlige på de ulike studieprogrammene, medlemmer i styret, læringsmiljøutvalget,  utdanningsutvalget, FO og studenter.

På bakgrunn av den innsendte dokumentasjonen, opplysninger under besøket og andre kilder, vil NOKUT lage en rapport med komiteens vurderinger og konklusjoner og eventuelle råd om videre utvikling av det systematiske kvalitetsarbeidet. Denne rapporten er ventet i mars.

–  Innspillene fra NOKUT er viktige i den videre evalueringen av kvalitetssystemet vårt, sier Astrid Birgitte Eggen.

Tekst: Elin Nyberg