MENY

Ny master i miljøvennlig energi

En ny master i energi, miljø og samfunn skal stille grunnleggende spørsmål om miljøutfordringer, energipolitikk og utforske hva som står på spill i overgangen til et lavutslippssamfunn.

I dag vedtok universitetsstyret ved UiS å opprette en master i energi, miljø og samfunn med oppstart høsten 2017. Masteren er en del av UiS sitt internasjonale tilbud og bærer tittelen: Master in Energy, Environment and Society.

Studiet tilbys ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet og er det eneste av sitt slag i Norge.

Studiet tar for seg de store utfordringene som Norge og resten av verden står overfor med tanke på å innfri FNs bærekraftsmål og å realisere målsettingene i Paris-avtalen.

Overgangen til et lavkarbonsamfunn innebærer store forandringer, miljømessige, sosiale så vel som økonomiske. Masteren vil ta for seg alt det som handler om å bevege seg i en mer bærekraftig retning.

Relevant master

Hva er omstilling? Hvordan skal vi få det til? Hva er miljøvennlig energi? Hva er framtidens energiteknologier? Hvilken rolle kan fossile brensel spille i framtiden?

– I dette masterprogrammet vil vi stille grunnleggende spørsmål om hva bærekraftig energi kan være og hvordan en overgang til et lavkarbonsamfunn kan se ut. Vi vil se på dette fra ulike perspektiver, sier koordinator for studiet, Oluf Langhelle ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag.

Han legger til:

– Denne masteren kommer ikke ett sekund for tidlig.

Langhelle har sammen med kolleger på Det samfunnsvitenskapelige fakultetet og Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet jobbet fram masteren som vil gi et nytt femårsløp innenfor samfunnsfag.

– Kanskje er dette studiet særlig relevant for vår region. Vi har en industri og et næringsliv som er dominert av olje og gass, som nå skal ruste seg for et lavkarbonsamfunn. Her ligger det mange utfordringer, muligheter, konflikter, og mye politikk. Dette skal vi ta tak i, sier statsviteren som selv har fulgt klimaforhandlingene og klimapolitikken nasjonalt og internasjonalt i en årrekke.

Politikk og omstilling

Den nye masteren har et særskilt fokus på energi. Et viktig kurs skal ta for seg omstilling og transformasjon knyttet til energi og klima. Det er Langhelles eget fagområde – Transition Theory. 

Han vil sammen med studentene ta for seg politiske strategier og prosesser som spiller seg ut i klimaforhandlinger både nasjonalt og internasjonalt.

– Ja, vi vil studere hvordan konkurrerende politiske strategier blir forfektet, slik som tilfellet er i disse dager i forbindelse med forhandlingene om statsbudsjettet, sier Langhelle.

Masteren har også et komparativt perspektiv. Det betyr at norsk miljøpolitikk blir sammenlignet med andre lands politikk på dette området. Hvilken rolle Norge kan spille i verden, blir også en del av studiet. 

Teknologi og samfunnsfag

Masteren har kommet i stand i form av et spleiselag mellom samfunnsvitere og teknologer.  

– Vi har et godt og spennende samarbeid med Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet. Ett av kursene handler om å gi en grunnleggende forståelse av ulike energiteknologier, hvordan vi integrerer ulike energiteknologier og mulige framtidige energiscenarier, forklarer Langhelle.

Han tror mastergradens tverrfaglige tilnærmingen vil styrke samfunnsviteres aktualitet i både offentlig og privat sektor.

Studiet skal undervises på engelsk og er åpent for utenlandske studenter.

Masterprogrammet er også et viktig bidrag til Forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS og IRIS, hvor Oluf Langhelle er temaleder for satsningen som handler om omstilling.

Andre nye fag

På torsdagens styremøte ble det i tillegg til masteren i energi, miljø og samfunn, vedtatt å opprette andre nye studier. SV-fakultetet skal fra høsten 2017 også gi tilbud om en nordisk master i sosialt arbeid og velferd, master i rus og psykisk helsearbeid samt en ny master i helsesøsterfag.

Forslaget om en femårig master i grunnskolelærerutdanning, trinn 1–7 og en tilsvarende for trinn 5–10 ved HF-fakultetet, gikk også gjennom.

Tekst: Karen Anne Okstad
Foto: Asbjørn Jensen

Portrett av Oluf Langhelle

Koordinator for studiet er professor Oluf Langhelle, ekspert på omstillingsteori – Transition Theory.