MENY

Ny pris for forskningsjournalistikk

Vitenskapsakademiet i Stavanger (ViS) skal i år dele ut ViS-prisen for kritisk, innsiktsfull og vederheftig forskningsjournalistikk for første gang. Prisen er på kr. 50 000, finansiert av Adresseavisen, Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad.

ViS-prisen kan vinnes av en journalist eller en gruppe av journalister som har publisert fremragende og vederheftig journalistikk om forskning de siste fem år. Prisen kan tildeles for et enkeltarbeid som reportasje, intervju eller kommentarartikkel, eller for et lengre forskningsjournalistisk virke. Prisen deles ut i Stavanger 17. juni 2011.

Pressefolk og forskere ved landets forskningsinstitusjoner inviteres til å foreslå kandidater til prisen.

ViS-styret deler ut prisen etter forslag fra en nominasjonskomité på fem medlemmer oppnevnt av ViS, avisene som finansierer prisen, Norsk Presseforbund, Norsk Pressehistorisk Tidsskrift, og en medieforsker.

VIS-prisens formål er å rette oppmerksomheten mot vitenskap og vitenskapens betydning i dagens samfunn. Prisen skal fremme gjensidig forståelse mellom forskning og journalistikk, og virke til at journalister får tid og ressurser til å sette seg inn i vitenskapelige metoder og tenkemåter.

ViS-prisen er en fortjent utmerkelse i forskningsjournalistikk. Den er en pris for selvstendig, kritisk, og reflektert journalistisk virksomhet om vitenskap innenfor alle fagfelt. Prisen skal stimulere til diskusjon om forskernes problemstillinger, metoder og resultater, fremme saklig og kunnskapsbasert meningsdannelse, rette oppmerksomhet mot faglig diskusjon og uenighet, og bidra til debatt om bruk og misbruk av forskningsmidler.

Pressens særlige ansvar for samfunnskritikk må også gjelde hvordan forskningsbasert viten skapes og brukes. Journalistikken i demokratiske samfunn kan avsløre lettvinte forklaringer og få fram vitenskapelig usikkerhet og uenigheter blant forskere. Ikke minst har pressen en viktig oppgave med hensyn til å stimulere til bred refleksjon omkring vitenskapens rolle i samfunnet.

Forslag til prisvinner(e) sendes elektronisk til styresekretær Jørn Varhaug, jorn.varhaug@uis.no innen 4. mars 2011. Forslag skal begrunnes (maksimalt 1 side) og dokumenteres (internett-adresse eller scanning).

Ytterligere opplysninger kan rettes til preses Roald Berg, roald.berg@uis.no, tlf. 5183 1345/5172 4570 eller styresekretær Jørn Varhaug, jorn.varhaug@uis.no, tlf. 5183 4119/mob. 9924 8458.