MENY

Ny rapport om lærerutdanningen

Få søkere i Nord-Norge og menn som helst vil undervise de eldste elevene, men godt samarbeid med praksisskoler er noen av konklusjonene i den andre delrapporten til Følgegruppen for lærerutdanningsreformen.

Rapporten, som har fått navnet ”Med god gli i kupert terreng”, overrekkes i dag til statsråd Tora Aasland, på følgegruppens årlige konferanse som i år er lagt til Trondheim.

Rapporten trekker blant annet fram at det kun har vært en marginal økning primærsøkere til lærerutdanningene.
"Fra 2010 til 2011 økte antall norske studenter i høyere utdanning med ca. 4 %. Det er derfor grunn til å tro at økningen i rekrutteringen til GLU først og fremst kan tilskrives større ungdomskull, og at rekrutteringssituasjonen derfor fremstår som relativt uendret i denne perioden. Dersom rekrutteringen fortsetter å ligge på dette nivået i de kommende årene, er det
mye som tyder på at utviklingen går i retning av en betydelig lærermangel i 2020 (jf. St. meld. 11 (2008- 2009), s. 85)” heter det blant annet i rapporten.

Bekymret for Nord-Norge
UiS-professor Elaine Munthe er følgegruppens leder, og hun trekker fram den lave søknaden til utdanninger i Nord-Norge som urovekkende.

- Vi er spesielt bekymret for Nord-Norge. Det er færre søkere enn studieplasser på lærerutdanningene i alle de nordligste fylkene, sier Munthe.

Samtidig ønsker hun å trekke fram at alle lærerutdanningene jobber seriøst med å bedre rekrutteringen.

Menn søker 5 - 10
En annen konklusjon i rapporten er at det ser ut til at det er flest menn som søker på grunnskolelærerutdanningen for 5 til 10.trinn, mens 1 – 7 trinn nærmer seg en ”kvinneutdanning”.

Det er viktig å få fram det faglige arbeidet i 1 – 7 og hva i denne utdanningenarbeidet på disse trinnene som kan appellere til menn, påpeker Munthe.

Følgegruppens mandat
Følgegruppen for lærerutdanningsreformen har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å følge og vurdere reformprosessen til grunnskolelærerutdanningen (GLU), både nasjonalt, regionalt og lokalt, og gi råd til Kunnskapsdepartementet og institusjonene i reformarbeidet. De skal også komme med en årlig rapport.

Den første rapporten fra Følgegruppen ble gitt for nøyaktig ett år siden, den rapporten hadde tittelen ”Frå allmennlærar til grunnskulelærar. Innfasing og oppstart av nye grunnskulelærarutdanningar”.

Både følgegruppens leder Elaine Munthe, og gruppens sekretariat holder til ved Universitetet i Stavanger.


Rapporten ”Med god gli i kupert terreng” finner du på hjemmesiden til Følgegruppen.