MENY

Ny, stor forskningsaktør etablert

Et nytt forskningsselskap skal gjøre Sør- og Vestlandet ledende på forskning, innovasjon og verdiskapning.

Statsråd Monica Mæland og rektor Marit Boyesen under Arendalsuka Statsråd Monica Mæland og rektor Marit Boyesen under lanseringen av det nye forskningsselskapet.

Selskapet med hovedkontor i Bergen skal gjøre de to landsdelene bedre rustet til å ta opp konkurransen med forskningsinstitutter i inn- og utland.

Flere av de fremste forskningsselskapene i Sør-Norge slås sammen i ett stort, samlet selskap.

De som nå samler kreftene er det Bergen-baserte Uni Research AS og Christian Michelsen Research AS, IRIS AS med hovedsete i Stavanger og Sørlandets Agderforskning AS og Teknova AS.

Hovedkontor Bergen

Avtalen er inngått av eierne av de fem selskapene:

  • Universitetet i Bergen (UiB)
  • Stiftelsen Universitetsforskning
  • Universitetet i Stavanger (UiS)
  • Stiftelsen Rogalandsforskning
  • Universitetet i Agder (UiA)
  • Stiftelsen Agderforskning
  • de private eierne i Teknova AS.

Hovedkontoret skal ligge i Bergen, men den lokale faglige forankringen på forskjellige lokasjonene vil fortsatt stå sterkt.

– Norge, og ikke minst regionene våre trenger å bli sterkere på innovasjon, verdiskaping og forskning, og det nye forskningsselskapet får en viktig rolle i nettopp dette, sier Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen (UiB.)

– Mer å hente

Trøndelag og Oslo og Akershus har i en årrekke blitt vurdert til å være lengre fremme enn Sør- og Vestlandet på innovasjon av EU. Dette ifølge rapporten European Innovation Scoreboard som hvert år kartlegger ulike regioners evne til innovasjon og omstilling.

– Selv om våre regioner også gjør det skarpt her har vi mer å hente på å legge til rette for innovasjon i krysningen mellom forskning og næring, sier Olsen.

Leder an teknologisk

Selskapet som nå er etablert har en offensiv målsetning om at Sør- og Vestlandet skal styrke sin posisjon og bidra til at Norge skal ta en mer fremtredende rolle innenfor innovasjon og oppdragsdrevet forskning.

Olsen peker på at det er på Sør- og Vestlandet vi finner mange av de mest produktive og teknologisk ledende bedriftene i landet.

– Disse bedriftene vil lede an i omstillingene i årene fremover. Et godt samspill mellom dem, et stort forskningsselskap og universitetene vil være av stor verdi i dette arbeidet, og samtidig kunne styrke den samlede forskningen og kunnskapsutviklingen i regionene våre, sier Dag Rune Olsen, rektor ved UiB.

Grønt energiskifte

– IRIS AS har hatt et utstrakt samarbeid med industrien i Rogaland og har bidratt til en imponerende teknologiutvikling over mange år. Denne teknologikompetansen og styrken til et samlet forskningsselskap på Sør- og Vestlandet vil gi nye muligheter også for næringslivet i regionen vår, ikke minst inn i det grønne skifte i energisektoren, sier rektor ved Universitetet i Stavanger, Marit Boyesen.

Hun framhever at et samlet forskningsselskap vil, sammen med universitetene, stå sterkere også i arbeidet med å hente forskningsprosjekter og -midler fra EU og Norges forskningsråd.

En større andel av midlene vil også kunne brukes til selve forskningen, og mindre til administrasjon.

Milliardomsetning

Samlet vil selskapet seile opp som en av de store aktørene innen norsk oppdragsforskning. Til sammen har de en omsetning på over en milliard kroner, over ni hundre ansatte med en brei forskningskompetanse på en rekke fagområder, ikke minst innen ulike teknologier.

– Ett sterkt forskningsselskap vil kunne være betydelig mer slagkraftig, bedre koordinert og posisjonert enn partene hver for seg. Oppdragsforskning skjer i økende grad i et internasjonalt marked, og da er det en fordel å være en stor aktør. Det nye selskapet vil dessuten kunne bidra positivt til samarbeidet med de høyteknologiske næringsklyngene på Sørlandet, sier universitetsdirektør ved UiA, Seunn Smith-Tønnessen.

Regionalt tilstede

– For å sikre at hele kyststripen fra sør og opp til Hordaland nå blir sterkere på forskning, innovasjon og verdiskaping, er det viktig at det nye selskapet fører til enda sterkere faglig og administrativ kraft ved alle de geografiske lokasjonene; Hordaland, Rogaland og Agder, sier Erlend Jordal, styreleder i Rogalandsforskning.

– Vi vil legge vekt på hvordan det nye selskapet kan være komplementært til universitetene og deres profil, og hvordan selskapet kan fylle behovet for oppdragsforskning i regionene, sier Dag Rune Olsen.

Interimsstyre

Med signering av aksjonæravtale er de formelle rammene klare for å arbeide for å få det nye forskningsselskapet operativt fra 1. januar 2018.

I mellomtiden etableres nå et eget selskap som vil være den formelle strukturen for arbeide med å gjøre det nye selskapet operativt. Det vil ha et interimsstyre med representanter fra eierne, og vil ha ansvar for å legge til rette for arbeidet med tilsetting av administrerende direktør og å få etablert en felles ledelse og administrasjon for det nye forskningsselskapet.

I høst vil jobben være å forberede både de faglige og administrative prosessene som skal til for å operasjonalisere det nye forskningsselskapet.

Prosjektledergruppe

– Her er det satt ned en prosjektledergruppe som består av de administrerende direktørene i de respektive organisasjonene. De er allerede godt i gang med planleggingen, og jobber nå frem mandater og planer for prosessene og prosjektene som skal gjennomføres i høst, sier Dag Rune Olsen

Ansatte med i planleggingen

Det vil bli særlig lagt vekt på områder som kartlegging av faglige kompetanseområder og muligheter for synergieffekter. I tillegg vil det jobbes med å vurdere administrativ organisering og systemer, økonomifunksjoner og -systemer, HR-funksjoner og interninformasjon.

– For å få til en best mulig overgang, med gode prosesser og godt planarbeid, vil vi legge stor vekt på å involvere de ansatte og tillitsvalgte. Ansatte vil bli invitert med i prosjektarbeidet, og dagens ansattrepresentanter i styrene blir involvert i arbeidet med å finne modeller for de ansattes representasjon i de ulike styrene i den nye strukturen, sier rektor ved UiB, Dag Rune Olsen.

Fakta om forskningsselskapene:

Uni Researc AS
Eiere: UiB (85 %), Stiftelsen Unifob (15%).
Omsetning 2016: 395 millioner kroner.
Antall ansatte: 433.

CMR AS:
Eiere: UiB (50%), Uni Research AS (35%). Øvrige (15%): CGG Marine Resources Norge AS, Statoil Technology Invest AS og Sparebanken Vest.
Omsetning 2016: 297 millioner kroner.
Antall ansatte: 211.

IRIS AS:
Eiere: UiS (50%), Stiftelsen Rogalandsforskning (50%).
Omsetning 2016: 305 millioner kroner.
Antall ansatte: 198.

Agderforskning AS:
Eiere: UiA (50,1%), Stiftelsen Agderforskning (49,9%).
Omsetning 2016: 39 millioner kroner.
Antall ansatte: 37.

Teknova AS:
Eiere: J. Ugland Venture AS (29,3%), Agder Energi AS (17,5%), Skeie Group AS (13,2%), Stiftelsen Agderforskning (11%). Øvrige (29,2%):UiA, MH Wirth AS, Elkem AS, Agderforskning AS, Sparebanken Sør.
Omsetning 2016: 27 millioner kroner.
Antall ansatte: 24.

Sum omsetning 2016: 1063 millioner kroner.
Sum ansatte: 903

Tekst: Leiv Gunnar Lie