MENY

Nyheter fra styremøtet 2. april 2009

Univesitetet i Stavanger hadde styremøte i dag. Her er referater fra de viktigste sakene som ble behandlet:

Ny eksamensforskrift ved UiS
Direktørens forslag til eksamensforskrift ble vedtatt. Det medfører blant annet at det blir konte-eksamener også på TekNat.
Teknisk-Naturvitenskapelig fakultet har siden 2006 ikke praktisert ordningen med utsatt eksamen. I stedet har et fullt sett med eksamener blitt avholdt hvert semester. Dermed har studenter som vil ta eksamen om igjen måttet vente et halvt år på neste forsøk, når de i tillegg har nye eksamener å forholde seg til. Denne praksisen har vært svært upopulær blant studentene. De foretrekker å konte kort tid etter eksamen. På den annen side mener fakultetet at slike eksamener har forstyrret undervisningen ved starten av det nye semesteret, og at omleggingen har ført til gode resultater.
- Dette har vært en vanskelig sak. Min rasjonalitet tilsier at fakultetet har mange gode argumenter, men min sympati ligger hos studentene. Derfor har undervisningsdirektøren og jeg vippet ned på deres synspunkter, sa Per Ramvi i styremøtet. Med sju mot fire stemmer fikk direktøren gjennomslag for sitt forslag. Dermed skal alle fakulteter ha utsatt eksamen helt i starten av påfølgende semester.
- Jeg vil gi uhemmet skryt til behandlingen av saken. Universitetsdirektøren har gjort mange gode refleksjoner, sa studentrepresentant Kristine Nesvik.
Jann Rune Ursin, styrerepresentant for de vitenskapelig ansatte, hadde to forslag om at eksamensordningen ved TekNat skal kunne opprettholdes. Disse forslagene falt mot én stemme.
I møtet ble det også debatt om hvordan man skal tolke treukersfristen for sensur. Et flertall stemte for å definere tre uker som 15 virkedager. Dette skal gi forutsigbarhet til studentene og sikre arbeidsmiljøet for sensorene. Samtidig skal direktøren sende et brev til departementet om dette. Flere av styremedlemmene følte seg ubekvemme med denne framgangsmåten, men ble beroliget av prorektor Egil Gabrielsen. Han minnet om at flere andre institusjoner bruker samme definisjon.
- Hvis vi havner i fengsel for dette, er vi ikke alene, sa Gabrielsen. Direktør Per Ramvi skapte munterhet med denne oppfølgingsreplikken:
- Det er i så fall institusjonens øverste leder som går i fengsel.
Direktørens forslag til eksamensforskrift ble for øvrig vedtatt enstemmig.

Ros til samarbeidet med Agder
Styret ved UiS vedtok en orienteringssak om det strategiske samarbeidet med Universitetet i Agder. Universitetsdirektøren fikk skryt fra flere styremedlemmer for dette arbeidet.
UiS og UiA har inngått en strategisk samarbeidsavtale. Universitetene har også gått sammen om en henvendelse til statsråd Tora Aasland om bedre finansiering for de to institusjonene. Også når de gjelder regjeringens forskningsmelding har UiS og UiA gitt et felles innspill.

Orientering om senteretableringer
I en orienteringssak sier direktør Per Ramvi at han vil innføre nye prosedyrer for behandling av formell etablering av nye forskningssentere. Dette ble tatt vel i mot av styret i dag.
Flere styremedlemmer kommenterte kritikken til prosess som har vært framført den siste tiden. Selv om de hilser nye retningslinjer velkommen, presiserte flere at de står ved vedtaket om å opprette Centre for Sustainable Energy (CenSe), som ble gjort 13. februar.
- Jeg tror flertallet i dette styret føler seg trygge på at vedtaket var riktig, og jeg mener at saken var tilstrekkelig opplyst da vi gjorde det, sa eksternt styremedlem Gunnar Berge.
Styrekollega Siri Kalvig understreket at TekNat representant i styremøtet den 13. februar opplyste om at det hadde vært en intern debatt på fakultetet i forkant.
Studentrepresentant Kjetil Clementsen sa at studentene også støtter senteret.
- Jeg tror dette er fremtiden. Vi kan ikke sakke akterut på dette området. Jeg håper vi nå kan se framover og stå sammen, sa Clementsen.
Representant for de vitenskapelig ansatte, Jann Rune Ursin, understreket at også han støtter satsingen på bærekraftig energi.
- Det jeg har savnet i saken, er et engasjement for å få de vitenskapelig ansatte involvert i arbeidet. Man trenger de ansattes engasjement for å lykkes, sa Ursin.
- Det er klart vi ønsker et sterkt engasjement. Vi har etter beste evne forsøkt å få innspill, svarte rektor, Aslaug Mikkelsen.
I orienteringen til styret sier direktøren blant annet at fremtidige sentere skal ut på formell høring til fakultetene og drøftes i det sentrale forskningsutvalget. Dette kommer i tillegg til nettbasert informasjon og møter med de ansatte.

Fire nye PhD-grader
Styret ved UiS ga i dag sin tilslutning til fire nye PhD-grader. Mottakerne er Atle Sjølyst Kverneland, Alsnosy Balbaa, Kari Anne Haaland Thorsen og Arlene Astad Thorsen.

Styremøter høsten 2009
Følgende datoer ble satt for styrets møter etter sommeren:
17. september
21. oktober
26. november

Øvrige saker
De andre sakene på kartet ble stort sett vedtatt etter innstillingen.

Vil du vite mer? Se hele sakslisten her