MENY

Nytt forskningssenter om sykefravær og arbeidsliv

Norge har høyest sykefravær i Europa. Et nytt nasjonalt forskningssenter skal finne gode løsninger innen sykefravær, inkludering og arbeidsrettet rehabilitering. Det nye senteret - PreSenter - skal lokaliseres ved International Research Institute of Stavanger (IRIS) og Universitetet i Stavanger.

PreSenter er et nytt nasjonalt forskningssenter innen sykefravær, inkludering og arbeidsrettet rehabilitering. Fire institusjoner står bak etableringen av PreSenter: Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Høgskolen i Oslo (HiO), Universitetet i Stavanger og International Research Institute of Stavanger (IRIS).

I dag ble det besluttet at sekretariatet for senteret skal lokaliseres i Stavanger ved Universitetet i Stavanger og IRIS, og at seniorforsker Randi Wågø Aas ved IRIS fungerer som konstituert senterleder.

– Det er et stort behov for mer kunnskap for å finne bedre løsninger på sykefraværsproblemet i Norge. Sykefraværet er betydelig høyere i Norge enn andre land i Europa og fører til at folk blir permanent ufør. Dette er faktisk ett av de mest kostbare velferdsproblemene vi har i landet, forklarer Aas og fortsetter:

– Vi kan ikke slå oss til ro når mer enn 700 000 lever på en trygde- eller sosialytelse. Det andre store problemet er at mange strever med å få innpass i arbeidslivet selv når vi mangler arbeidskraft. Begge disse problemene vil PreSenter jobbe aktivt for å finne løsninger på, sier seniorforskeren.

Hun er initiativtaker til det nye senteret som kobler sammen samfunnsfaglige og helsefaglige perspektiv for å kunne forstå problemstillingene knyttet til sykefravær og inkludering bedre. Senteret skal sette fokus på virkemidler og tiltak og blant annet yte viktig kunnskap om hva som skal til for å komme raskt tilbake etter sykefravær. Forskerne skal finne hvorfor noen blir ekskludert, og hva som bør gjøres for å få folk til å stå i en arbeidssituasjon på tross av helseplager og en vanskelig livssituasjon.

Forskningen ut til samfunnet
Forskningsbasert kunnskap som kunne ha betydd mye for å endre forhold i samfunnet, når ikke ut til myndigheter, arbeidsgivere og næringsliv. PreSenter skal få forskningen ut til arbeidslivet og gjøre kunnskapen omkring sykefravær kjent og tilgjengelig for samfunnet. Dette gjelder både den forskningen PreSenter utvikler, men også internasjonal forskning for øvrig.

– Mange beslutninger, både politiske og praktiske savner et forskningsbasert grunnlag. Ved å bearbeide og kvalitetsvurdere kunnskap fra internasjonal forskning kan vi få bedre løsninger for å få folk i arbeid. Slik kunnskap vil det bli mulig å finne på PreSenter sine hjemmesider under vignetten ”Hva sier forskningen om..?”, forklarer Aas.

Senteret skal også etablere en rugekasse der de samler folk til debatt om viktige spørsmål. Dette skal bli en arena hvor arbeidsgivere, NAV, helsetjenesten, bedriftshelsetjenesten, politikere og journalister kan diskutere hvordan man kan etablere best mulige tiltak for å få ned sykefraværet. Rugekassene skal formidle sine konklusjoner til media, og til fagmiljøene og danne grunnlag for politikk og praksis som blir ført i bedriftene og på NAV-kontor og i bedriftshelsetjenestene.

– PreSenter skal bli gode på å drive forskningsformidling og translasjon mellom forskning og praksis der myndigheter, arbeidsgivere, arbeidstakere, organisasjoner, fag- og utdanningsmiljøer deltar aktivt i dialog. I tillegg skal vi ha et resultatklekkeri der vi inviterer forskere som presenterer nye forskningsresultater til et panel av politikere, journalister, produktutviklere og næringslivsledere. Disse skal føre en debatt om hvordan forskningsresultatene kan utvikles slik at de kan brukes ute i praksisfeltet og i arbeidslivet, forklarer Aas.

PreSenter er det første i sitt slag i Norge og vil være en viktig nasjonal aktør, samtidig som senteret vil publisere sine forskningsresultater internasjonalt.

– Vi har som mål å bli et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø innen temaområdet vårt, forteller Aas.