MENY

Nytt samarbeid om velferdsutdanningene

Universitetene i Agder, Nordland og Stavanger vil gi mer kvalifisert arbeidskraft til morgendagens velferdsyrker. De har derfor inngått en forpliktende avtale om et tettere samarbeid for å utvikle profesjonsutdanningene i Norge.

I en felles uttalelse viser rektorene ved de tre universitetene til de mange reformene som pågår i offentlig sektor og som påvirker profesjonsutøvelsen innenfor førskole, skole og helse- og sosialtjenestene.

Reformene vil utløse et stort behov for økt kompetanse hos personalet i disse velferdsyrkene. Det krever bedre utdanninger og mer forskning på innhold og praksis i de ulike profesjonene.

Mer ressurser
Avtalen mellom de tre universitetene innebærer en felles innsats for å tildele flere ressurser til dette.

En viktig fellesoppgave blir å styrke kompetansen til lærekreftene i universitets- og høgskolesektoren som er tilknyttet disse utdanningsområdene.

– Gjennom denne avtalen tar vi et nasjonalt ansvar for en å utvikle fagområdene gjennom økt forskning, erfaringsutveksling og konkrete samarbeidsprosjekter. Vi er klare for å imøtekomme noen av de største utfordringene Norge har for videreutvikling av kompetanse innen velferdstjenestene, sier rektorene ved de tre universitetene, Torunn Lauvdal (UiA), Pål Pedersen (UiN) og Marit Boyesen (UiS).

Praksisnær forskning
Rektorene er også opptatt av å styrke relevante doktorgradsutdanninger ved våre universiteter.

–Stipendiatstillinger på dette feltet vil ytterligere bidra til å bygge opp fagmiljø som kan sikre praksisnær forskning, sier de tre rektorene.

Universitetet i Agder, Universitetet i Nordland og Universitetet i Stavanger har lange tradisjoner i å utdanne førskolelærere, lærere, sykepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger og andre velferdsstatsprofesjoner.

Utdanning på alle nivå
De har også utdanningstilbud på alle nivå, fra bachelor- til master- og doktorgradsprogram.

– Gjennom den nye samarbeidsavtalen vil vi bidra til å styrke disse utdanningene og profesjonsrelevant forskning, sier Lauvdal, Pedersen og Boyesen.