MENY

Nytt studium i paramedisin ved Universitetet i Stavanger

Styret ved Universitetet i Stavanger vedtok 18. oktober etablering av et nytt bachelorstudium innen paramedisin. Første kull kan starte opp allerede neste høst.

Nytt studium i paramedisin ved Universitetet i Stavanger Lege Per Kristian Hyldmo tok i fjor doktorgrad ved UiS om transport av bevisstløse, skadde pasienter. Fra neste år kan UiS tilby bachelor innen paramedisin, hvor blant annet ambulansetjeneste inngår. (Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)

Ambulansetjenesten har på kort tid utviklet seg til å bli en del av den prehospitale spesialisthelsetjenesten, og samtlige utredninger og rapporter om kompetansebehov i ambulansetjenesten de siste 40 årene konkluderer med at det er et økende behov for høyere utdanning innen dette fagfeltet.

Les om studieprogrammet bachelor i paramedisin

Klinikksjef Stephen J.M. Sollid ved prehospital klinikk ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) mener derfor at det er av stor viktighet for regionen at det etableres en bachelorutdanning innen prehospital akuttmedisin. Prehospital klinikk ved SUS har ansvaret for transport av pasienter til og fra alle institusjoner i Helse Stavanger og er sykehusets forlengede arm utenfor sykehuset.

-At ambulansearbeidere får utdanning på universitetsnivå vil bidra til å styrke faglig kompetanse i feltet. Det kan også medføre et større rekrutteringsgrunnlag på sikt, og bidra til faglig utvikling innen prehospital akuttmedisin, sier Sollid.

Spennende arbeidsmuligheter for paramedisinere

Ambulansetjenesten har en viktig samhandlingsrolle som bindeledd mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og oppgaven med å lede pasienten til riktig behandlingsnivå tilfaller ofte ambulansetjenesten. Derfor ser man et økt behov for økt kompetanse på dette feltet.

Stephen J. M. Sollid fremhever at målet er at utdanning på bachelornivå skal bidra til å styrke samspillet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, samt gi studenter etter fullført grad en bredere kompetanse og større grad av selvstendighet i tjenesten enn tidligere videreutdanninger for ambulansepersonell.

Bachelorstudiet i paramedisin kvalifiserer hovedsakelig til arbeid i ambulansetjenesten, men andre deler av arbeidsmarkedet etterspør også denne kompetansen i økende grad. Dette gjelder for eksempel i legevakt, hjemmebaserte tjenester, sprøyterom, akuttpsykiatriske institusjoner, akuttmottak, offshore, og i forsvaret.

Fokus på integrasjon mellom teori og praksis

Bachelor i paramedisin er et treårig heltidsstudium (180 studiepoeng) med 20 studieplasser. Deler av utdanningen gjennomføres i samarbeid med bachelor i sykepleie hvor studentene følger samme undervisning og vurderingsform. Gjennom hele utdanningen vil det vektlegges arbeids- og undervisningsformer som fremmer integrering av teoretisk og praktisk kunnskap, inkludert simulering og ferdighetstrening. Studentene vil også gjennomgå opplæring i utrykningskjøring og ervervelse av kompetansebevis for utrykningskjøretøy.

Studentene vil i løpet av studiet få erfaring fra ulike prehospitale tjenester, blant annet i ambulansetjenesten, på legevakt og i akuttmottak, samt innen rus- og psykisk helse. Det vil også tilrettelegges for at studenter kan gjennomføre en praksisperiode i utlandet.

I tillegg til generell studiekompetanse er det opptakskrav knyttet til god helse og vandel, førerkort klasse B, samt fysiske opptaksprøver.

Satsning på prehospital akuttmedisin

Ved UiS har akuttmedisinsk utdanning og forsking gjennom flere år vært et strategisk satsningsområde, og Det helsevitenskapelige fakultet har allerede etablert et masterstudium innenfor Prehospital critical care, samt et Ph.d kurs. I samsvar med fakultetets strategi er det viktig å etablere flere helsefaglige utdanninger av høy kvalitet, for å ivareta og utvikle en bred og tverrfaglig tilnærming til helse og helsetjenester. At man bygger opp et utdanningsløp fra bachelor til doktorgrad innen prehospital akuttmedisin er dermed avgjørende for utvikling innen dette fagfeltet.

Tekst: Cathrine Sneberg