MENY

Nytt styremøte på UiS søndag 21. juni

UiS-styret vedtok 11. juni å ha et ekstraordinært styremøte søndag 21. juni for å behandle en eventuell fusjonsplattform mellom UiS og HSH.

Styret vedtok på styremøtet 11. juni med knappest mulig flertall, 6 mot 5 stemmer, å fortsette forhandlingene om en felles fusjonsplattform med HSH.

Rektor, prorektor, én studentrepresentant og tre eksterne representanter utgjorde flertallet.

Mindretallet besto av de tre ansattrepresentantene, én studentrepresentant og én ekstern representant.

Vedtak
Styret gjorde følgende vedtak:

1. Styret går inn for å fortsette fusjonsforhandlingene med HSH. 

2. Styret ber forhandlingsutvalget ved UiS sørge for at fusjonsplattformen mellom HSH og UiS inneholder en utvetydig og klar konkretisering av følgende prinsipper for fusjon:

  • Prinsippet om full integrering av like utdanninger og fagmiljøer i felles enheter
  • Prinsippet om en organisasjonsstruktur med gjennomgående styrings-, ledelses- og rapporteringslinjer som fremmer faglig integrering og oppbygging av robuste fagmiljøer
  • Prinsippet om økt forskningsinnsats og oppbygging av forskningskompetanse som utviklingsretning.

3. Styret legger til grunn at institusjonsnavnet blir Universitetet i Stavanger med forkortelse UiS, men at fusjonen signaliserer noe nytt ved at dagens UiS-logo, som består av et symbol og navnetrekk, får en tilføyelse med navnene på de tre studiestedene: STAVANGER HAUGESUND STORD.

4. Styret forutsetter at det er enighet mellom partene om en fusjonsplattform med fusjonsdato 1.1.16 innen fredag 19. juni 2015, som kommer til behandling i ekstraordinære møter i de to institusjonsstyrene i påfølgende uke (mellom 21.-26.6.) og med mål om kongelig resolusjon om fusjon i statsråd så snart som mulig i august måned. 

Diskusjoner
- Vi hadde gode diskusjoner i styret, hvor saken ble belyst fra flere sider. Det var et knapt flertall for å fortsette prosessen. Styrevedtaket gir oss imidlertid et klart mandat og en kort frist for å komme i mål med forhandlingene. Mye av fusjonsplattformen er allerede på plass. Vi vil nå gå i dialog med HSH for å sluttføre forhandlingene, sier rektor og styreleder Marit Boyesen ved UiS.

På grunn av de pågående forhandlingene vil ikke Boyesen kommentere saken ytterligere nå.

Styrerom UiS

Det blir ekstraordinært styremøte på UiS søndag 21. juni.