MENY

Oddny Judith Solheim disputerer

Førstelektor Oddny Judith Solheim disputerer ved Universitetet i Stavanger onsdag 24. mars om vurdering av leseforståelse.

Avhandlingen har tittelen Vurdering av leseprestasjoner. Grunnleggende forutsetninger for måling av leseferdigheter. Den setter fokus på vurdering av leseforståelse - et sentralt tema i samtidens leseforsking med klar samfunnsmessig relevans.

I avhandlingen behandles validitetsspørsmål i tilknytning til vurdering av leseforståelse, nærmere bestemt i hvilken grad tester og kartleggingsverktøy kan gi et dekkende og troverdig bilde av leserens evne til å forstå det han leser. Det settes fokus på hvordan måten lesing kartlegges på påvirker lesernes resultater på leseprøver, og dermed får konsekvenser for hvilke slutninger som kan trekkes på grunnlag av resultatene. Avhandlingen synliggjør hvordan måleinstrumentets utforming er et resultat av et komplekst samspill mellom den teoretiske forståelsen av lesing som ligger til grunn, formålet med kartleggingen, ytre rammer for gjennomføring og psykometriske prinsipper. Avhandlingens tre studier har ulik metodisk tilnærming, og representerer tre innfallsvinkler til kvalitetssikring av slutninger som trekkes på grunnlag av testresultater.

Utdanningspolitiske valg
I etterkant av norske elevers resultater i større internasjonale leseundersøkelser som Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) og Program for International Student Assessment (PISA) har vi sett en utdanningspolitisk vektlegging av systematisk kvalitetsvurdering og målbar dokumentasjon av læringsutbytte.

Solheims avhandling forholder seg til denne situasjonen gjennom å drøfte konkrete utfordringer som et slikt utdanningspolitisk veivalg medfører. Særlig oppmerksomhet er viet behovet for grundige refleksjoner om validitet – det vil si i hvilken grad tester kan gi et troverdig og dekkende bilde av leseres evne til å forstå det de leser - når både politiske føringer og teoretiske standpunkt om lesing er i bevegelse.

Lesetestenes validitet

I løpet av de siste 50 årene har forståelsen av hva lesing er endret seg dramatisk, og dette må nødvendigvis få konsekvenser for måten lesing vurderes og måles på. All bruk av testresultater innebærer at en må tolke hva skårene er et uttrykk for og trekke slutninger på grunnlag av dem. Når det gjelder bruk av prøveresultater i lesing ser vi imidlertid at det ofte blir trukket slutninger som prøvemateriellet ikke gir grunnlag for. Å trekke gyldige slutninger på grunnlag av testresultater er et ansvar som tilfaller både testutviklere og brukere av testresultater. Avhandlingens tre studier identifiserer tre utfordringer og presenterer originale bidrag til en påkrevd refleksjon om lesetesters validitet.

Disputasen finner sted i Kjell Arholms hus, auditorium 3, onsdag 24. mars kl 12.00. Prøveforelesning samme sted og dag kl 10.00. Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte.
Se program for disputasen