MENY

Økonomiske trusselbilder

Økokrim og Riksrevisjonen kommer til UiS for å snakke om hvilke økonomiske trusselbilder Norge står overfor. Økonomisk kriminalitet er ett av temaene under den årlige Samfunnssikkerhetskonferansen som arrangeres mandag 3. januar 2011.

Økonomiske trusselbilder i Norge i dag dreier seg blant annet om korrupsjon i næringsliv og offentlige organisasjoner, skatte- og avgiftskriminalitet, verdipapirkriminalitet, svindel med støtteordninger og hvitvasking av penger.

Under Samfunnssikkerhetskonferansen vil UiS sammen med Økokrim gi et innblikk i hvordan risikomodeller kan anvendes som styringsverktøy i møte med slike økonomiske trusselbilder.

Sjef for Økokrim, Trond Eirik Schea, og strategisk analytiker Ellen S. Kittelsbye skal snakke om hvilke utfordringer som ligger i økonomisk kriminalitet og hvordan Økokrim prioriterer.

Riksrevisjonens leder, Jørgen Kosmo, vil holde konferansens åpningsforedrag og gi et innblikk i rikets tilstand på samfunnssikkerhetsområdet. Riksrevisjonen har gjennom flere år revidert samfunnssikkerhetsarbeidet i Norge. I sitt foredrag vil Kosmo blant annet berøre tema som økonomisk usikkerhet i Europa og sårbarheten i våre kommunikasjons- og informasjonssystemer, blant annet aktualisert gjennom dokumentlekkasjene fra WikiLeaks.

Lasse Berg Andersen ved UiS vil presentere et rammeverk for bedre styring av operasjonell risiko. I sin presentasjon vil han forsøke å svare på hvordan norsk banknæring kan unngå katastrofer.

Risikobilde på tvers
Ifølge dekan Marit Boyesen ved UiS, som sitter i programkomiteen for konferansen, er det nytt av året at det lages et felles risikobilde for Norge som går på tvers av fag- og samfunnsområder.

- Det nasjonale risikobildet skal gi retning til sikkerhetsarbeidet i landet. Dette vil dermed få betydning for alle som arbeider med samfunnssikkerhet i vid forstand, sier Boyesen.

Deltakerne på samfunnssikkerhetskonferansen i Stavanger vil være de første som får presentert hovedtrekkene i det nye risikobildet.

Direktør Jon Lea i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er blant foredragsholderne som vil presentere innholdet i det nye nasjonale risikobildet, med alle dets dilemmaer og utfordringer.

Klimautfordringene
Hvordan vi kan tilpasse oss klimaendringene, er også et tema på Samfunnssikkerhetskonferansen. Forskningsleder Carlo Aall ved Vestlandsforskning vil holde innlegg om hvordan dette utfordrer beredskaps-Norge.

Konklusjoner og tilrådinger fra Klimatilpassingsutvalget vil dessuten bli presentert av fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand. Kyrre Groven fra Vestlandsforskning vil deretter vise eksempler på hvordan vi kan forebygge skade som følge av klimaendringer i Nederland, Sverige og Norge.

Om vi lærer noe av hendelser som følge av ekstremvær er også et spørsmål som stilles. Resultatene fra en intervjuundersøkelse blant fylkesberedskapssjefene vil bli lagt fram.

Erfaringer og lærdom
Å lære av tilbakemeldinger og erfaringer er en utfordring for de fleste organisasjoner. Ikke minst gjelder dette for store og komplekse organisasjoner. Under Samfunnssikkerhetskonferansen vil Forsvarets operative hovedkvarter gi et innblikk i Forsvarets arbeid med erfaringslæring.

Professor Karina Aase ved UiS, som har pasientsikkerhet som sitt fagområde, vil dessuten holde et innlegg om lærende organisasjoner.

Fylkesmann Harald Thune vil åpne Samfunnssikkerhetskonferansen, som er ment for alle som arbeider med eller har ansvar for samfunnssikkerhet. Målet er at konferansen skal skape tettere tverrfaglige samarbeid og stimulere til diskusjon, læring og erfaringsutveksling.

Samfunnssikkerhetskonferansen er et samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Forsvarets operative hovedkvarter, Rogaland politidistrikt, Universitetet i Stavanger og Fylkesmannen i Rogaland.

Les mer på www.uis.no/sikkerhet

Les også:
Fredsprisvinner Pachauri besøkte UiS
- Klimaendringene angår alle
Fattigdom en viktig del av trusselbildet

 

Tekst: Silje Stangeland