MENY

Ole Ringdal blir ny universitetsdirektør

Styret ved Universitetet i Stavanger har ansatt Ole Ringdal (60) som universitetsdirektør i perioden 1. august 2017 til og med 31. juli 2019.

Ringdal overtar etter John Branem Møst, som i juli avslutter sin åremålsperiode som universitetsdirektør og går av med alderspensjon.

Ringdal er i dag administrerende direktør ved International Research Institute of Stavanger (IRIS), en stilling han har hatt fra september 2013.

Han er også medlem av hovedstyret i Norges Forskningsråd.

Før han begynte ved IRIS var Ringdal dekan Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS (2011-2013).

Han har også erfaring som dekan ved Høgskolen i Telemark, Avdeling for teknologiske fag (2005-2011), avdelingsleder og seniorforsker i Norsk Hydro ASA (1992-2005), seniorforsker ved IRIS og høgskoledosent II ved UiS (1991-92), avdelingsleder/forsker ved Norconserv (1987-91) og biolog/ konsulent ved Noratec/Aanderaa Instruments (1985-87).

Dr. scient

Ringdal var universitetsstipendiat ved Universitetet i Bergen (UiB) / Norges fiskerihøgskole i perioden 1982-85. Han ble tildelt graden dr.scient i biologi ved UiB i 1985. Han har også matematisk-naturvitenskapelige embetseksamen i ernæringsbiologi fra UiB.

Fra 1. august 2019 går universitetet over til ny ledelsesmodell med ansatt rektor. Fram til da utgjør valgt rektor og ansatt universitetsdirektør den øverste ledelsen ved UiS.

Universitetsdirektøren leder den samlede administrative virksomheten. Han er sekretær for universitetsstyret og skal, etter samråd med rektor, forberede og gi tilrådning i saker som legges frem for styret.

Strategi og organisering

Universitetet er inne i en organisasjonsutviklingsprosess. En sentral oppgave for universitetsdirektøren vil være å implementere den organisasjonsmodell som etter planen vedtas i juni, samt forberede innføring av ny ledelsesmodell.

Videre vil direktøren være sentral i utvikling og implementering av universitetets strategier og virksomhetsplaner.

Portrettfoto av Ole Ringdal, ny universitetsdirektør fra august 2017

Ole Ringdal, ny universitetsdirektør fra august 2017