MENY

Oljeprisen og den norske økonomien

En viktig faktor bak de gode tidene i norsk økonomi er den høye oljeprisen. Om vi ikke forstår hvordan petroleumsvirksomheten påvirkes av oljeprisen, forstår vi heller ikke hva oljeprisen betyr for norsk økonomi. En ny forskningsartikkel fra stipendiat Klaus Mohn ved UiS bedrer oversikten.

Norsk økonomi rir for tiden på en bølge av medgang. Lave renter og høy etterspørselsvekst har gitt solid økonomisk vekst de siste årene. På toppen har den høye oljeprisen sørget for et markant oppsving i investeringene på norsk sokkel og et større finanspolitisk spillerom for politikere.

Økningen i oljeprisen gir impulser til norsk økonomi gjennom en rekke kanaler. Ikke alle disse mekanismene får like stor oppmerksomhet i analyser og konjunkturvurderinger for norsk økonomi.

Bidrag til bedre oversikt
Gjennom en fersk artikkel i Samfunnsøkonomen gir Klaus Mohn sitt bidrag til å bedre oversikten.

- I en liten åpen petroleumsøkonomi som den norske har oljeprisøkningen stor betydning for konjunkturer, kapitalstrømmer og konkurranseevne, sier forfatteren.

Han argumenterer for at dagens høye oljepris har beveget oss ut av referanserammen for tidligere analyser, og at virkningene av oljeprisen fortjener fornyet oppmerksomhet.

- Både muligheter og utfordringer forandrer seg når oljeprisen stiger fra 20 til 60 USD/fat, ifølge Mohn.

Utgifter, inntekter og formue
Av artikkelen framgår det at oljeprisen er tredoblet siden slutten av 1990-tallet. Derfor kan oljeselskapene koste på seg mer utgifter til investeringer og drift.

- Resultatet er et kraftig sug etter arbeidskraft, sier Mohn, som er i sluttfasen av et doktorgradsprosjekt om investeringer i olje- og gassindustrien.

I tillegg gir den høye oljeprisen store inntekter, både til private husholdninger og til staten. Til slutt har oljeprisøkningen bidratt til markant formuesvekst både i privat og offentlig sektor.

Mohn oppsummerer

- Resultatet er skyhøye formuespriser, rekordlav arbeidsledighet og press mot kapasiteten i en rekke næringer.

Vestlandet spesielt utsatt
Olje- og gassforekomstene på norsk sokkel har gjort Norge til et av de absolutt rikeste landene i verden. Men rikdommen kommer ikke helt uten utfordringer, mener Klaus Mohn.

- Som en liten åpen oljeøkonomi på et globalt verdenshav er vi prisgitt økonomiske bølger og politiske strømninger helt utenfor egen kontroll.

Olje- og offshoreindustrien er spesielt viktig for sysselsettingen på Vestlandet. Derfor har oppturen vært spesielt kraftig i vår del av landet. Men utviklingen de siste årene har også gjort regionen mer sårbar for et fall i oljeprisen.

- Forbindelsen mellom petroleumsvirksomhet, finansmarked og makroøkonomisk utvikling fortjener derfor uavbrutt oppmerksomhet i tiden som kommer, spesielt her på Vestlandet, avslutter Mohn.

Artikkelen "Oljepris, petroleumsvirksomhet og norsk økonomi" (pdf, 205 kb)