MENY

Om spesialpedagogikkens selvforståelse

Fredag 16. november disputerer Anne Nevøy for doktograden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen "En analyse av spesialpedagogikkens institusjonelle selvforståelse".

Anne Nevøy har i sin avhandling analysert spesialpedagogikkens institusjonelle selvforståelse, og avhandlingen er skrevet innenfor det tverrfaglige feltet vitenskapsstudier.

Nevøy gjør bruk av vitenskapsteoretiske og profesjonssosiologiske begreper og modeller og ser på akademiske disipliner som produkt av historiske utviklingsprosesser og som institusjonelt konstituert av felles handlingsregler, språklige forståelsesformer og verdier. Hva er så fagdisiplinens dominerende tema og territorium, dets kunnskapsinnhold, perspektiv og utviklingslinjer?  Hvordan uttrykker faget sin samfunnsmessige rolle og funksjon, og hva er fagets kritiske og konstruktive problemstillinger?

Disse spørsmålene spilles inn i et felt preget av motstridende skoleretninger. Hvilke kunnskapsperspektiv som dominerer feltet, handler om hvilke perspektiv fagmiljøer fremstiller som verdifull, og hvilke de skyver i bakgrunnen i spenningsfeltet mellom spesialpedagogikkens individuell-diagnostiske og kollektivinkluderendeorientering.

Les mer om avhandlingen her!

Disputas og prøveforelesning foregår fredag 16. november 2007 på Universitetet i Stavanger, Arne Rettedals hus,
Auditorium V-101.

Prøveforelesning kl 10:00
Oppgitt emne for prøveforelesning:
”Aktuelle problemstillinger innenfor den spesialpedagogiske fagdisiplinen, deres bakgrunn og utfordringer”

Disputas kl 12:00
Avhandlingens tittel: ” En analyse av spesialpedagogikkens institusjonelle selvforståelse”

Bedømmelsesutvalg:
1. Professor emerita Birgit Kirkebæk, Danmark
2. Forsker 1 Petter Aasen, NIFU STEP, Norge
3. Professor II Peder Haug, UiS (administrator)

Hovedveileder: Professor emerita Lise Vislie

Leder av disputasen: Dekan Tor Hauken, Universitetet i Stavanger, Det humanistiske fakultet

Både disputas og prøveforelesning er åpne for interesserte. Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved UiS.