MENY

Omfattende styrekart

Styret skal ta stilling til flere store saker på sitt siste møte i 2010, torsdag 25. november. Blant sakene er budsjett 2011, strategi 2020, BOfU og opptaksrammer for studieåret 2011-2012.

Budsjett
Budsjettsaken omhandler foreløpig fordeling av statlig finansiering for 2011. Den interne fordelingen av statlige midler gir overordnede rammer for enhetene og vil danne grunnlaget for enhetenes videre budsjettprosess. I forslag til intern fordeling for 2011 får alle enhetene, bortsett fra sentraladministrasjonen, en realvekst i budsjettet i forhold til tildelingen for 2010. Styret vil også ha et handlingsrom til å gjøre viktige strategiske satsinger, og det foreslås satt av midler til fremtidige bygg- og IT-investeringer. UiS er for tiden inne i en omstillingsfase (BOfU). I saken slår universitetsdirektøren fast at den økonomiske situasjonen tilsier at omstillingsbehovet ikke blir mindre i årene framover. (Se styresak US 125/10)

BOfU
I BOfU-saken konstaterer universitetsdirektøren at de økonomiske prognosene er mer optimistiske enn tidligere, veksten er dempet og kontrollert, og UiS har fått bedre prinsipper for utvikling av studenttallsvekst. Mange sentrale prosjekter har blitt initiert for å skaffe til veie arbeidsverktøy for planlegging og oversikt. De faglige enhetene har fulgt opp krav som er stilt, men de er ikke i mål, og prosessene må følges opp i 2011. Prosessen til nå viser at bedre langsiktig planlegging er nødvendig. Universitetsdirektøren går inn for at det utarbeides bemanningsplaner for alle enheter for perioden 2012-2016 og systemer for vurdering og prioritering av utdanninger. (Se styresak US 121/10)

Strategi 2011-2020
Strategidokumentet er også oppe til revidering. Universitetsdirektøren konstaterer at strategien er av relativ ny dato. Basert på dette faktum, risikovurderingen og tilbakemeldingene fra enhetene vil ikke universitetsdirektøren foreslå store revideringer i dokumentet. To tverrgående satsingsområder utpekes for handlingsplansperioden 2012-2012. Dette er a) læringsmiljø, utdanning og undervisning og b) ekstern finansiering. (Se styresak US 122/10)

Opptaksrammer
Opptaksrammene til neste års studier stod også på sakskartet til forrige styremøte. Universitetsdirektøren roser fakultetene for arbeidet som er nedlagt på svært kort tid med denne saken. Alle fakultetene har redusert sine rammer etter styrets vedtak. Fakultetene gis rom for å omdisponere opptaksmåltallene dersom søkertallene tilsier at slik omdisponering er nødvendig innenfor totalrammen som er gitt for det enkelte fakultet. (Se styresak US 128/10)

Etablering av studier
Følgende studieprogrammer foreslås etablert ved Det humanistiske fakultet med oppstart høsten 2011: BA-program i utøvende musik, BA-program i utøvende musikk med integrert PPU og MA-program i utøvende musikk. Samtidig foreslås følgende studieprogrammer nedlagt ved samme fakultet: BA-program i utøvende musikk, klassisk, BA-program i utøvende musikk, jazz og MA-program i utøvende musikk, klassisk. (Se styresak US 127/10)

Handelshøgskolen ved UiS
Styret bes også beslutte at Institutt for økonomi og ledelse endrer navn til ”Handelshøgskolen ved UiS” (på engelsk ”UiS Business School) med virkning fra 1. januar 2011. (Se styresak US 129/10)

UiS og MHS
En arbeidsgruppe bestående av fagpersoner fra UiS og Misjonshøgskolen (MHS) anbefaler et mer forpliktende faglig samarbeid mellom UiS og MHS. Gruppens anbefaling legges nå fram for styret, som bes gi sin tilslutning til at det utredes felles studietilbud mellom MHS og UiS innen feltet ”Religion, kultur og globalisering”. Utredningsansvaret legges til Det humanistiske fakultet med leveringsfrist 3. juni 2011. (Se styresak 131/10)

Andre saker
I tillegg til ovennevnte står følgende saker også på sakskartet: Mål, planer og risikovurdering 2011, Budsjettforslag 2012 – forslag innenfor og utenfor budsjettrammen, Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010, Handlingsplan for forskerutdanningen ved UiS 2011-2014, Ansettelse av direktør ved UiS Pluss, Ansettelse i åremålsstiling som instituttleder ved Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk og tre tildelinger av graden philosophiae doctor til henholdsvis Kristine Rørtveit, Berit Berg Tjørhom og Vibeke Jensen.

Styremøtet 25. november starter kl. 0900 i styrerommet i fjerde etasje i Arne Rettedals hus.

Her finner du alle saksdokumentene til styremøtet