MENY

Organisasjons- og ledelsesmodell drøftes videre

Styret vil drøfte alternative organisasjonsmodeller på et styreseminar i februar 2007. Det ble bestemt på styremøtet torsdag 30. november.

Styret skulle ta stilling til den gjennomførte evalueringen av organisasjons- og ledelsesmodellen, som er den andre av tre faser i den omfattende OU-prosessen som universitetet er inne i.

Til grunn for styresaken lå spørreundersøkelsen som ble gjennomført blant de ansatte tidligere i høst, samt ulike høringsuttalelser.

Styret vedtok, i henhold til vedtaksforslaget, å ta oppsummeringen av erfaringene med, og vurderingen og administrative organisering og ledelsesmodell til orientering. Styret tok til etterretning at UiS på bakgrunn av erfaringene, ønsker videreutvikle organisasjonen ved å igangsette et OU-program med fokus på å:

· Utvikle levende, dynamiske institutt hvor studenter og ansatte føler de blir sett og hørt, og opplever faglig utvikling
· Utvikle flere og bedre arenaer for faglig og tverrfaglig samarbeid
· Utvikle ulike former for deltakelse og innflytelse; sikre dialog og samspill før beslutninger fattes
· Bedre informasjon om viktige saker og om beslutninger som er fattet
· Lederutvikling på alle nivå
· Utvikling av støttefunksjoner og studentservice

I tillegg ble det vedtatt et tredje punkt, som sier at styret vil drøfte alternative organisasjons- og ledelsesmodeller på et styreseminar i februar neste år.