MENY

Øyvind Foss æresmedlem i Vitenskapsakademiet

Tidligere prorektor ved UiS og tidligere generalsekretær ved Vitenskapsakademiet i Stavanger, dr. theol. Øyvind Foss er innvalgt som æresmedlem i akademiet.

Øyvind Foss er en landskjent samfunnsdebattør, teolog og forsker. Han tok teologisk embetseksamen i 1961 og praktisk-teologisk eksamen året derpå. Deretter fortsatte han sine teologiske studier i Berlin. Som stipendiat rapporterte han til norsk presse om de dramatiske begivenhetene i 1968. Han har vært prest i Den norske kirke 1969-1977, studentprest i Heidelberg og sogneprest i Vejle. I 1984 tok han doktordissertation ved Det teologiske fakultet ved Ruprech-Karls-Universität i Heidelberg. Foss ble ansatt som høgskolelektor i kristendomskunnskap ved daværende Høgskolesenteret i Rogaland/Høgskolen i Stavanger i 1994, fra 01.10.94 som førsteamanuensis.

Stor Ullandhaug-innsats
Under sin tid ved Høgskolen i Stavanger, opprettholdt Øyvind Foss sine forbindelser med Universitetet i Heidelberg. I 1999-2000 var han knyttet som DAAD-forsker til Det diakonivitenskapelige institutt ved Ruprecht-Karls-Universität. I januar 2001 ble han tilkjent professorkompetanse i diakonivitenskap ved Diakoniewissenshaftliches Institut der Theologischen Fakulät, Universitet i Heidelberg.

Sitt æresmedlemskap i Vitenskapsakademiet i Stavanger fikk Foss som en anerkjennelse for sin samlede innsats som intellektuell og særlig for hans positive tilskudd til oppbyggingen av universitetsmiljøet på Ullandhaug de siste femten årene: som lærer og forsker, som universitetsleder – prorektor 2000-2003 – og som initiativtaker til og første generalsekretær i Vitenskapsakademiet i Stavanger, 2004-2009.

Fortsatt produktiv
Som førsteamanuensis og professor emeritus har Øyvind Foss vært og er fortsatt en av UiS’ mest produktive forskere. Han publiserte sin foreløpig siste avhandling i år (Krystallnatten, Oslo: Spartacus). Fra tidligere er han oppført med 33 vitenskapelige publikasjoner i BIBSYS siden hans første faglitterære publikasjon i 1962.

Kirke og politikk
En samlet tråd i Øyvind Foss’ vitenskapelige produksjon er forholdet mellom stat og kirke/teologi og politikk, særlig konsentrert om diakoni og aktiv dødshjelp. Det første temaet introduserte han i sin doktorgradsavhandling fra 1986: Politische Diakonie? Das Hilfswerk der Evangelischen Kirschen in Deutschland und der Versuch dem Zusammenbruch des Dritten Reiches eine gesellschaftsorientierte Diakonie zu verwirklichen, Frankfurt am Mein/Bern/New York 1986: Peter Lang Verlag. Allerede to år senere introduserte han eutanasi-problematikken i avhandlingen ”Drab i videnskabens navn. ’Eutanasie’ og forsøg med mennesker under nazismen”, i Acta Jutlandica LXIV: 2, Aarhus Universitetsforlag 1988. Begge disse hovedtema er fulgt opp i tallrike publikasjoner på norsk, dansk, svensk og tysk i årtiene senere – bøker og artikler som for eksempel ”Diakonin i Nya Testamente i Svensk Kyrkotidning, Uppsala 5/1987, Livsuverdig liv? Medisinsk etikk i historisk og aktuell beslysning, Kristiansand: Høyskoleforlaget 1996, og Omsorgsetikk: Søkelys på omsorgens motivasjon, Oslo: Cappelen akademisk 2005.

Tekst: Roald Berg