MENY

Penger til universitetets TTO

Universitetenes samfunnsoppdrag blir stadig sterkere framhevet av myndighetene. Verdiskaping og innovasjon settes på dagsorden. Lovendringer pålegger universitetene å legge til rette for kunnskapsbasert næringsutvikling gjennom kommersiell utnyttelse av forskningsresultater, og universitetene får eierrettigheter til arbeidstakeroppfinnelser.

Forskningsresultater som kan ha kommersiell verdi, skal overføres til samfunnet i form av patenter og etablering av nye bedrifter. Målet er å øke verdiskapingen, og alle parter skal tjene på samarbeid - både forskere, bedrifter og investorer.

Derfor har universitetene opprettet såkalte Technology Transfer Offices (TTO). Disse kontorene for teknologioverføring opprettes som egne enheter, det enkelte universitet.

Vi tror at dette er en riktig utvikling, og at TTO-systemet kan bidra til økt verdiskaping. Det er også positivt at myndighetene har tildelt universitetene øremerkede bevilgninger over statsbudsjettet til TTO-etableringer.

Imidlertid er det en lite oppløftende side ved saken. Bevilgningene har kommet fem av landets seks universiteter til gode. UiS er det eneste universitetet som ikke har fått penger til teknologioverføringskontor.

UiS er en av eierne i selskapet Prekubator, som er universitetets strategiske verktøy i kommersialiseringsprosesser. I Prekubator er det kompetanse og godt klima for å forene kommersielle aktører og forskningsmiljøer i god rogalandsk samarbeidsånd. Prekubators virksomhet skal nå videreføres til en mer formell TTO.

Universitetet har søkt departementet om penger til TTO-funksjonen. Det er urimelig at kun ett av landets universiteter ikke har fått øremerkede bevilgninger til tiltaket over statsbudsjettet. Da er det bare rett og rimelig at politikerne tildeler UiS penger til TTO i neste budsjettbehandling.

Av Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør, ansvarlig redaktør