MENY

Plagiatsaken til ekstern komité

Det teknisk-naturvitenskapelig fakultet ber om at det nedsettes en ekstern komité for å vurdere saken om plagiat og medforfatterskap i en doktorgradsavhandling ved UiS. Dette går fram av brev som dekanen ved fakultetet sendte til universitetsdirektøren i dag.

Fakultetet har satt i gang prosessen med å trekke tilbake artikler fra doktoravhandlingen som det hefter mangler med. På to andre spørsmål som det sentrale granskingsutvalget i Oslo har stilt, mener fakultetet at de ikke har tilstrekkelig informasjon til å kunne konkludere.

Dette gjelder spørsmålet om gjennomgang av avhandling og hvilken betydning det har for saken at forskningsetisk utvalg ikke har undersøkt to artikler bedømmelseskomiteen har anbefalt at man skulle ta med i vurderingen. I tillegg spørsmålet om å vurdere og konkludere betydningen av veierleders/medforfatters ansvar for plagieringen.

Tar saken alvorlig

– Hva vil dere gjøre for å unngå slike saker i framtiden?

– Vi kommer til å gå gjennomgå våre rutiner nøye, blant annet gjennom rutinemessig plagiatsjekk, informasjon til medforfattere, innføring av midtveisevalueringer for ph.d.-prosjekt og kurs for ph.d.- veiledere, sier dekan Øystein Lund Bø.

Dekanen tar saken alvorlig og er sterkt opptatt av at alle skal kunne ha tillit til universitetets rutiner og behandlingen av slike saker, samtidig som studenter og ansatte blir ivaretatt i slike prosesser.

– Hva vil universitetsdirektøren nå gjøre?

– Jeg vil formelt anmode det sentrale granskingsutvalget om å behandle denne saken. Tar de ikke saken selv, vil vi drøfte medlemmer i en ekstern komité med dem, sier John Møst.

Bakgrunn 

Plagiatsaken har vært omtalt i Stavanger Aftenblad den senere tid. Saken dreier seg om en stipendiat som har levert inn en avhandling til vurdering.

Avhandlingen besto av fem tidligere publiserte arbeider, pluss en sammenbindende tekst. Avhandlingen ble sendt til en eksamenskommisjon som sendte avhandlingen tilbake med melding om at de hadde funnet 18 tilfeller av plagiat i avhandlingen og derfor ikke ville vurdere den.

De anbefalte UiS å gå grundig gjennom materialet, helst med en ekstern kommisjon.

Saken er deretter behandlet i UiS sitt forskningsetiske utvalg (FEU), som har ekstern leder og i tillegg ekstern jurist. Utvalget konkluderer med at kandidaten har opptrådt klanderverdig, men ikke har begått vitenskapelig uredelighet (plagiat var faglig bakgrunnstekst).

Videre mener utvalget at veilederen har handlet sterkt klanderverdig ved å være medforfatter på artikler med plagiat i. FEU peker videre på en del momenter i forbindelse med system og reglement for doktorgradgjennomføring de mener fakultetet må gjennomgå og stramme opp.

Saken har vært innom det sentrale granskingsutvalget i Oslo, som ikke realitetsbehandlet saken, men ga noen kommentarer de mente UiS burde følge opp i videre arbeid.

Universitetsdirektøren sendte så 7.juni saken videre til fakultetet, der fakultetet ble pålagt å følge opp reglementkommentarene fra FEU, om å vurdere hvordan anbefaling om videre etterkontroll av arbeidet skulle følges opp, om å følge opp det granskingsutvalget hadde pekt på, og til slutt bestemme reaksjoner ovenfor stipendiat og professor.

Det er dette brevet fakultetet nå har svart på og der de ber universitetsdirektøren nedsette en ekstern komité.

 

 

 

 

Dekan Øystein Lund Bø

Dekan Øystein Lund Bø ved Det teknisk-naturvitenskapelig fakultet ber om at det nedsettes en ekstern komité for å vurdere saken om plagiat