MENY

Populær videreutdanning for norsklærere

Universitetet i Stavanger opplever stor interesse for videreutdanningen ”Norsk som andrespråk”.

Gjennom studiet skal norsklærere i videregående skole bli flinkere til å forstå de utfordringene minoritetsspråklige elever har med å lære norsk, og kunne tilpasse undervisningen etter elevenes kulturelle og språklige forutsetninger. Deltakerne får innføring i teorier rundt andrespråksbegrepet, tospråklighet og flerspråklighet, språktypologi, didaktikk, vurdering og fagets plass i videregående opplæring.

”Norsk som andrespråk” tilbys av etter- og videreutdanningsenheten UiS Pluss og Institutt for kultur og språkvitenskap, i samarbeid med Opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune. Fullført studium gir 10 studiepoeng.

Profilerte forelesere
Professor Lars Anders Kulbranstad ved Høgskolen i Hedmark åpnet høstsemesteret 14. september. En av pionerene på fagfeltet, førstelektor Kirsti Mac Donald ved Universitetet i Oslo, ledet studiets andre samling 29. september. På de to neste samlingene i høst, vil det i tillegg til profilerte navn innenfor fagfeltet, også være forelesere fra praksisfeltet.

Universitetslektor Elisabeth Egeli og prosjektleder Olaug Strand er faglig ansvarlige ved UiS. De forteller om positive tilbakemeldinger fra lektorene som har deltatt så langt.

- Stor påmelding viser et betydelig behov for kompetanseheving innenfor dette fagområdet. Mange kommuner har nå bestilt tilsvarende videreutdanning for lærere i grunnskolen våren 2012. I tillegg har flere hundre norsklærere deltatt på etterutdanningskurs i norsk som andrespråk de siste tre årene, forteller Egeli og Strand.

- Fyller kompetansehull
Egeli understreker at videreutdanningen fyller et kompetansehull.

- De fleste norske skoleklasser har i dag elever som er flerspråklige. Samtidig er det mange lærere som gjennom utdanningen sin ikke har fått kompetanse i å forstå de språklige utfordringene elevene har. De strever med å legge norskundervisningen godt til rette for dem. Responsen fra deltakerne viser at det er svært nyttig å lære å se sitt eget språk utenfra, sier hun.

Alle norsklærere i grunnskolen i Rogaland får nå tilbud om å ta videreutdanningen i vårsemesteret.

Les mer på nettsidene til UiS Pluss