MENY

Positiv utvikling for arbeidsmiljøet ved UiS

Mobbetallene ved Universitetet i Stavanger er 14 prosent lavere enn for to år siden, viser den nylig gjennomførte medarbeiderundersøkelsen ved UiS.

Som i 2009 viser resultatene fra årets medarbeiderundersøkelse at de aller fleste ansatte, på de fleste områder opplever UiS som en arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø.

Antallet UiS-ansatte som har opplevd å bli utsatt for mobbing på UiS de siste seks månedene har gått ned med 14 prosent, fra 9,5 prosent i 2009 til 8,2 prosent i 2011. Resultatene fra undersøkelsen i 2009 viste at mange medarbeidere ved UiS opplevde et arbeidsmiljø preget av høyt konfliktnivå, utrygghet og lite eller svakt samarbeid. Dette funnet er i overensstemmelse med nedgangen i antallet som opplever å ha observert mobbing, som har gått ned med 15 prosent.

- Det er gledelig å se at vi har lykkes med å gjøre arbeidsdagen bedre for et vesentlig antall av våre medarbeidere. Det viser seg også at mange medarbeidere rapporterer om et lavere konfliktnivå og bedre konflikthåndtering enn hva som var tilfelle i 2009. Honnør til alle ledere og ansatte som har bidratt til denne positive utviklingen, sier Ramvi.

Fortsatt utfordringer
Han understreker at selv om mobbetallene har gått ned, er det utfordringer som må jobbes videre med.

- Utfordringene våre handler i stor grad om våre omgangsformer og kulturer som bare kan endres over tid og gjennom strukturelle endringer. Det er viktig å se på hvordan arbeidet organiseres, både i forskning, undervisning og administrasjon. Jeg har spesielt tro på at organisering av forskning i programområder kan bidra til mer samarbeid og mindre konkurranse om ressurser mellom enkeltforskere, sier han.

Resultatene fra undersøkelsen skal nå omformes til praktiske tiltak gjennom lederutvikling for å fortsette den gode trenden.

Klare positive utviklingstrekk
Endringen i resultater for UiS er i all hovedsak små. Som i 2009 er det områdene ”Positive utfordringer i arbeidet” og ”Kontroll i arbeidet” som vurderes mest positivt. På førstnevnte tema får de ansatte her spørsmål om de opplever å få benyttet sin spesialkompetanse, om de bli utfordret av arbeidsoppgavene på en positiv måte og om de opplever arbeidet sitt som meningsfullt. Resultatet på dette temaet er mer positivt enn 84 prosent av virksomhetene i referansegruppen som UiS sammenligner seg med. I det andre temaet inngår spørsmål om medbestemmelse og handlefriheten ansatte i møte med sin arbeid hverdag.

Høy deltakelse
77 prosent av alle ansatte ved universitetet deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført i midten av mars. Deltakelsen i undersøkelsen er dermed vesentlig bedre enn i 2009, da tallet var 71 prosent.

Hver enhet skal i etterkant av undersøkelsen utarbeide egne handlingsplaner. Ledere på alle nivå vil være sentrale her og har fått opplæring i forkant.

- Vi gleder oss nå til å se ansatte og ledere på alle nivå gå sammen om å bruke resultatene til videreutvikling av vår flotte og viktige arbeidsplass, sier Ramvi.