MENY

Økonomi

Våre økonomieksperter dekker mange felt innen faget.

Førsteamanuensis Kristoffer Wigestrand Eriksen
Handelshøgskolen ved UiS
Adferdsøkonomi og adferdsfinans. Individets valg og beslutninger under risiko og usikkerhet.
Telefon: 51 83 37 39
E-post: kristoffer.w.eriksen@uis.no

Postdoktor Venke Furre Haaland
Institutt for sosialfag
Arbeidsmarkedsøkonomi og familieøkonomi. Spesielt opptatt av hvordan ulike hendelser og forhold som mennesker møter i oppveksten eller på senere tidspunkt, kan påvirke viktige utfall som utdanning lønn og helse. Mer konkret er fokuset på forhold og hendelser som for eksempel observerbare familie og kommune karaktertrekk eller den lokale arbeidsledigheten. En av studiene undersøker hvordan arbeidsledigheten unge møter når de er ferdig med utdanning påvirker lønn, yrkestilknytning og utdanning i voksen alder.
Telefon: 51 83 37 52 / 48 15 45 81
Epost: venke.f.haaland@uis.no

Førsteamanuensis Gorm Kipperberg
Handelshøgskolen ved UiS
Miljøøkonomi, ressursøkonomi, verdsetting av miljøgoder, samfunnsøkonomiske nytte-kostnadsanalyser. Anvendelser: naturvern, økosystemtjenester, klimapolitikk, fornybar energi, turisme & rekreasjon, avfallshåndtering og kildesortering, samferdsel, verdsetting av andre ikke-markedsomsatte goder og tjenester (relatert til helse, kultur, sport)
Mobil: 51 83 37 29 / 47 67 48 29
E-post: gorm.kipperberg@uis.no

Universitetslektor Lars Atle Kjøde
Handelshøgskolen ved UiS
Regnskap, strategisk økonomistyring, internkontroll, verdsettelse og revisjon
Tlf: 51 83 27 12
E-post: lars.kjode@uis.no

Professor Ola Kvaløy
Handelshøgskolen ved UiS
Incentiver, motivasjon, lønn og belønning, økonomisk organisering, økonomisk adferd.
Tlf: 51 83 15 82
E-post: ola.kvaloy@uis.no

Førsteamanuensis Bård Misund
Handelshøgskolen ved UiS
Hovedfag både i havbruk fra Norges Fiskerihøgskole og i finans fra NHH, og doktorgrad på verdsetting av oljeselskaper fra UiS. Misund har over 10 års erfaring som analytiker og rådgiver i selskaper i havbruks- og oljenæringen som Cermaq, Grieg Seafood og Statoil. Kompetanseområder er generell finans, investeringer (prosjekter, aksjer, obligasjoner, råvaremarkeder og fond), verdsetting av oljeselskaper og havbruksselskaper, samt bruk av finansielle derivater for å styre prisrisiko (risikostyring) i råvaremarkeder og finansielle markeder. I tillegg til generelle finansspørsmål, kan han uttale seg spesifikt om prising av selskaper som driver med olje og gass, fiskeri og havbruk, samt bruk av finansielle verktøy slik som opsjoner, og forward- og futureskontrakter, for å styre risiko (volatilitet) i råvaremarkeder og finansielle markeder.
Telefon: 41 68 17 29
Epost: bard.misund@uis.no

Professor Klaus Mohn 
Handelshøgskolen ved UiS
Kompetanseområder: Oljemarked, gassmarked, oljeselskapenes økonomi og strategi, oljeinvesteringer, verdsetting av oljeselskaper, aksjemarkeder, leverandørmarkeder, makroøkonomi og økonomisk politikk, ressursrikdom, regionaløkonomi, valuta og renter, kapitalforvaltning, statistikk og økonometri.

Forskningsinteressene ligger i grensesnittet mellom energi, økonomi og forvaltning av ikke-fornybare ressurser, med spesiell vekt på markeds- og næringsutvikling, makroøkonomiske ringvirkninger og politikk-implikasjoner for en liten åpen petroleumsøkonomi.
E-post: klaus.mohn@uis.no
Telefon: 51 83 15 56 / 91 53 48 14
Twitter: @Mohnitor

Dosent Harald S. Olsen
Norsk hotellhøgskole
Kompetanseområde: Generell bedriftsøkonomi, Skatteøkonomi, investerings- og finansieringsbeslutninger, regnskapsrelaterte problemstillinger innenfor eksempel fusjon, fisjon, utsatt skatt.
Telefon: 51 83 37 26 / 46 96 95 44
E-post: harald.s.olsen@uis.no

Professor Mari Rege
Handelshøgskolen ved UiS
Arbeider innenfor fagfeltene arbeidsmarkedsøkonomi, utdanningsøkonomi og adferdsøkonomi. Forsker på tiltak som kan bidra til å gi mennesker bedre muligheter til å lykkes med utdanning og arbeid. Spesielt interessert i tiltak som bidrar til å øke innsats og motivasjon i utdanning og på arbeidsplassen. Rege var medlem i Ludvigsen-utvalget som vurderte grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv.
Telefon: 51 83 37 21
E-post: mari.rege@uis.no

Førsteamanuensis Marius Sikveland
Handelshøgskolen ved UiS
Verdsettelse av selskaper, regnskap, råvarepriser
Telefon: 51 83 37 25
E-post: marius.sikveland@uis.no

Førsteamanuensis og senterleder Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim
Handelshøgskolen ved UiS / Senter for innovasjonsforskning
Kompetanseområder: Innovasjon, spesielt knyttet til mangfold. Hvordan påvirker mangfold ulike former for innovasjon? Mangfold gjennom arbeidserfaring, utdanning, utenlandskfødt arbeidskraft, internasjonale partnere og samlokalisering i olje- og gassnæringen.
Telefon: 51 83 37 64 / 97 00 22 35
E-post: marte.solheim@uis.no 

Førsteamanuensis Siri Valseth
Handelshøgskolen ved UiS
Finansmarkeder; valuta- og rentemarkeder. Statsobligasjoner. Pengepolitikk.
Tlf: 51 83 37 77 / 93 20 68 81
E-post: siri.valseth@uis.no

Professor Bernt Arne Ødegaard
Handelshøgskolen ved UiS
Finansiell økonomi. Finansmarkeder. Empirisk Finans. Handel på Oslo Børs.
Tlf: 51 83 37 87
Epost: bernt.a.odegaard@uis.no