MENY

Organisasjon, ledelse og politikk

Her er våre eksperter innen samfunnsfag, politikk, organisasjonsvitenskap, arbeidssituasjoner, ledelse og endringer.

Førsteamanuensis Bjørn-Tore Blindheim
Institutt for medie- og samfunnfag
Kompetanseområder: Bedriftenes rolle og ansvar i samfunnet. Offentlig institusjons- og organisasjonsutforming. 
Telefon: 51 83 16 31 / 91 67 99 35
E-post: bjorn-tore.blindheim@uis.no

Professor Rune Todnem By
Handelshøgskolen ved UiS
Kompetanseområder: Ledelse; Organisasjonsendring.
Telefon: 51 83 44 91
E-post: rune.t.by@uis.no

Førsteamanuensis Jørgen Bølstad
Institutt for medie- og samfunnfag
Kompetanseområder: Politisk psykologi, valgatferd, politisk representasjon, komparativ politikk, europeisk politikk, politisk økonomi, teknikker for å trekke årsaksslutninger, kvantitativ metodologi og bayesiansk modellering.
Telefon: 97 16 72 42
E-post: jorgen.bolstad@uis.no

Førsteamanuensis Åse Helene Bakkevig Dagsland
Norsk hotellhøgskole
Kompetanseområder: sosialisering av unge arbeidstakere i hotell- og reiselivsnæringen, lærlinger, arbeidsforhold, rekruttering til restauranter og hoteller, hotell- og reiselivsnæringens «image» blant ungdom, ledere og lærlinger i reiselivsbransjen. 
Telefon: 51 83 37 44
E-post: aase-helene.b.dagsland@uis.no

Førsteamanuensis Truls Engstrøm
Norsk hotellhøgskole
Kompetanseområder: mentorprogram, mentoring og prestasjonsutvikling, opplevelsesturisme, turismens økonomiske, sosiale og miljømessige konsekvenser, «tourism yield», serviceledelse, nisjeturisme
Telefon: 51 83 37 02 / Mobil: 907 71 446
E-post: truls.engstrom@uis.no

Professor Arild Aurvåg Farsund
Institutt for medie- og samfunnsfag
Kompetanseområder: Landbrukspolitikk, internasjonal handelspolitikk og by- og regionalpolitikk, basert på perspektiver fra organisasjonsteori og statsvitenskap.
Telefon: 51 83 16 82
E-post: arild.a.farsund@uis.no

Professor Rune Dahl Fitjar
Handelshøgskolen ved UiS
Statsvitenskap, geografi og innovasjonsstudier med vekt på regioner og byer. Dette omfatter tema som regional utvikling, innovasjon og omstilling i regioner, identitet, kultur, samarbeid og nettverk, regional politikk, økonomisk og politisk organisering i byregioner.
Telefon: 51 83 15 62 / 90 18 63 52
Epost: rune.d.fitjar@uis.no

Professor Jan Frick (siv ing, PhD)
Handelshøgskolen ved UiS
Industriutvikling med fokus på drift (Operation Management) inkludert bruk og nytte av datateknologi og internett, entreprenørskap, supply chain management/ logistikk, lean management, modellering og simulering, teknologier for læring, prosjektledelse.
Telefon: 51 83 15 60 / 40 55 35 43
Epost: jan.frick@uis.no

Professor Trude Furunes 
Norsk hotellhøgskole
Kompetanseområder: Serviceledelse og ledelse, aldersriktig ledelse & seniorpolitikk, lederes holdninger til eldre arbeidstakere og emosjonsregulering i ledelse.
Telefon: 51 83 37 62
E-post: trude.furunes@uis.no

Doktorgradsstipendiat Solveig Grønnestad
Institutt for medie- og samfunnsfag
Kompetanseområder: offentlig administrasjon, reformprosesser i EU, kommuner og regioner i EU, nasjonale parlamenters rolle i EU. Doktorgradsprosjektet handler om det norske regionale og lokale nivåets kontakt med EU.
Telefon: 51 83 31 47
E-post: solveig.gronnestad@uis.no

Førsteamanuensis Hulda Mjöll Gunnarsdóttir
Institutt for sosialfag
Kompetansområder: Ledelse og organisatoriske endringer, spesielt mellomlederrollen og emosjoner i planlegging og implementering av endringer i offentlige velferds organisasjoner.
Telefon: 51 83 15 21
E-post: hulda.m.gunnarsdottir@uis.no

Professor Håvard Hansen
Norsk hotellhøgskole
Kompetanseområder: Markedsføring, Forbrukerpsykologi, markedsanalyse, serviceledelse, beslutningstaking hos individer og i organisasjoner.
Telefon: 51 83 37 61
E-post: havard.hansen@uis.no

Førsteamanuensis Annie Haver
Norsk hotellhøgskole
Kompetanseområder: Ledelsesforskning, betydningen av regulering av følelser, følelser og prestasjoner, emotional labor, emosjonell intelligens, well-being og mental helse.Positive psykologi – deriblant autentisk lederskap, «resilience» og sunne reguleringsstrategier.
Telefon: 51 83 37 82 / Mobil: 415 365 02
E-post: annie.haver@uis.no

Førsteamanuensis Lars Klemsdal 
Institutt for medie- og samfunnsfag
Kompetanseområder: Organisasjons- og arbeidslivssosiologi, organisasjonsreformer, implementeringsprosesser, samt organisering og organisasjonsutforming i offentlig sektor. Har deltatt i evalueringen av NAV-reformen. Spesielt interessert i sosiologien og psykologien rundt hvordan medarbeidere og ledere selv skaper orden, sammenheng og mening i komplekse arbeidssituasjoner, blant annet under reform- og implementeringsfaser. Herunder beslutningstaking, meningsskaping og kunnskapsetablering.   
Telefon: 51 83 16 61 / 48 11 42 32
E-post: lars.klemsdal@uis.no

Førsteamanuensis Thomas Laudal 
Handelshøgskolen ved UiS
Kompetanseområder: Bærekraftige markeder og bedrifter, overnasjonale myndigheter og reguleringen av internasjonalt næringsliv og organisasjonsutvikling med vekt på ny informasjonsteknologi.
Telefon: 51 83 37 22 / 41 63 23 13
Epost: thomas.laudal@uis.no

Førsteamanuensis Kristiane M. F. Lindland
Kompetanseområder: Samhandlingsdynamikk og hvordan man gjennom ulike organisasjonsdesign kan skape arenaer for innovasjon og utvikling. Opptatt av hvordan mening og identitet co-konstitueres gjennom arbeidet og hvordan ulike former for organisering blir del av prosessene. Forretningsutvikling i små og mellomstore bedrifter (SMB) og innovasjonsarbeid i kommunesektoren, både tverrsektorielt og med fokus på velferdsteknologi.
Leder IRIS' satsning på medarbeiderdrevet innovasjon.
Telefon: 51 83 37 04
E-post: kristiane.m.lindland@uis.no

Professor Einar Marnburg, PhD
Norsk hotellhøgskole
Kompetanseområder: Strategiutvikling, ledelse, organisasjonspsykologi, næringslivsetikk, hotell og reiseliv.
Telefon: 486 01 202
Email: einar.marnburg@uis.no

Professor Aslaug Mikkelsen
Handelshøgskolen ved UiS
Organisasjon og ledelse, strategisk human resource management, med blant annet beste praksis; HRM, motivasjon, prestasjonsledelse, prestasjonsmålinger, helse i arbeidslivet, medarbeiderundersøkelser, endringsledelse og ledere og HRs rolle i endringsprosesser og bedriftens samfunnsansvar.
Mobil: 51 83 37 70 / 90 67 52 77
Epost: aslaug.mikkelsen@uis.no

Doktorgradsstipendiat Stine Ravndal Nygård
Institutt for medie- og samfunnsfag
Kompetanseområder: organisasjon og ledelse, organisatorisk endring, reformarbeid, implementering og oversetting. Spesielt opptatt av hva som skjer på mikronivå når reformer og reformideer møter allerede eksisterende praksis. Doktorgradsprosjektet er rettet mot lokale prosesser i kommuner i møte med kommunereformen.
Telefon: 51 83 15 29 / 47 27 99 17
E-post: stine.r.nygard@uis.no

Professor Espen Olsen
Handelshøgskolen ved UiS
Kompetanseområder: jobb karakteristikk, kultur og klima på arbeidsplassen, helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsmotivasjon, organisasjonsutvikling, endring og ledelse.
Telefon: 51 83 16 78 / 922 38 537
E-post: espen.olsen@uis.no

Professor Mari Rege
Handelshøgskolen ved UiS
Kompetanseområder:  Arbeidsmarkedsøkonomi, utdanningsøkonomi og adferdsøkonomi. Forsker på tiltak som bidrar til å øke innsats og motivasjon i utdanning og på arbeidsplassen.
Telefon: 51 83 37 21
E-post: mari.rege@uis.no

Doktorgradsstipendiat Ingrid Rusnes
Institutt for medie- og samfunnsfag
Kompetanseområder: kjønn, balanse jobb-familieliv, maskulinitet, nordisk familie- og likestillingspolitikk, arbeidsliv og identitet. Doktorgradsprosjektet undersøker arbeidstakeres opplevelser av lønnsarbeid som meningsfylt, den relative meningen med arbeid sammenlignet med familie og fritid, og hvorvidt disse meningsopplevelsene varierer med kjønn og klasse.
Telefon: 51 83 15 78
E-post: ingrid.rusnes@uis.no

Førsteamanuensis og senterleder Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim
Handelshøgskolen ved UiS / Senter for innovasjonsforskning
Kompetanseområder: Innovasjon, spesielt knyttet til mangfold. Hvordan påvirker mangfold ulike former for innovasjon? Mangfold gjennom arbeidserfaring, utdanning, utenlandskfødt arbeidskraft, internasjonale partnere og samlokalisering i olje- og gassnæringen.
Telefon: 51 83 37 64 / 97 00 22 35
E-post: marte.solheim@uis.no 

Førsteamanuensis Gunnar Thesen
Institutt for medie- og samfunnsfag
Kompetanseområder: Medienes innflytelse på den politiske dagsorden og på partienes oppslutning.Interesseorganisasjoners strategier for politisk innflytelse.
Telefon: 51 83 21 86 / 98 82 27 07
E-post: gunnar.thesen@uis.no

Professor Terje I. Våland
Handelshøgskolen ved UiS
Kompetanseområder: Strategi og strategiprosesser, konkurransekrefter, omstilling i næringsliv. Samarbeid og konflikter mellom bedrifter. Petroleumsvirksomhet og næringsutvikling i utviklingsland. Luftfart.
Telefon: 51 83 37 32 / 90 98 12 56
Epost: terje.vaaland@uis.no

Førsteamanuensis Carl Cato Wadel
Institutt for medie- og samfunnsfag
Kompetanseområder: Organisasjonsendring og ledelse. Ledelse i et interaksjonsperspektiv, pedagogisk ledelse, selvledelse, medarbeiderledelse, medarbeidersamhandling, organisasjonskultur og feltarbeid i arbeidsorganisasjoner.
Telefon: 51 83 16 00
E-post: carl.wadel@uis.no

Professor Kenneth Henning Wathne 
Handelshøgskolen ved UiS
Kompetanseområde: markedsføring.
Telefon: 
97 48 33 15
Epost: kenneth.h.wathne@uis.no

Professor Torvald Øgaard
Norsk hotellhøgskole
Kompetanseområder: organisasjon og ledelse i reiselivsnæringen, serviceledelse, hva turister bekymrer seg for på reise, turistopplevelser, turistbekymringer, turisters vurderinger av matrisiko, organisasjonskultur i hotell- og reiselivsnæringen, arbeidsforhold i cruisenæringen, serviceledelse i cruisenæringen, hva cruiseturister bruker penger på, cruiseturisters ferievaner, gjestetilfredshet og hotellkvalitet.
Telefon: 51 83 15 97  / Mobil: 916 85 300
E-post: torvald.ogaard@uis.no