MENY

Psykiske problemer etter rusmisbruk

Melissa Weibell har forsket på førstegangspsykoser og rus. Hun disputerer for ph.d.-graden i helse og medisin ved Universitetet i Stavanger 5. juni 2019.

75 prosent av psykiske lidelser oppstår før fylte 25 år, og det er særlig unge mennesker som lider av psykoser. De samfunnsmessige kostnadene for psykoselidelser er svært høye, i tillegg til påkjenningen for pasienter og familier. Mange unge med psykiske lidelser bruker rus, noe som gir dårligere muligheter for å bli frisk. Rusinduserte psykoser en stor utfordring for behandlingsapparatet og lokalsamfunnet.

Rusmisbruk kan utløse psykoser

Weibell har undersøkt forekomsten av psykoser forårsaket av rus og andre psykoser – med og uten rus.

Rusmisbruk utløser og kompliserer psykoselidelser, og sammenhengen er uklar. Rundt halvparten av rusmisbrukere sluttet å ruse seg i løpet av de to første årene i behandling. Weibells forskning viser at de som klarer å slutte tidlig med rus, etter ti år har et symptom- og funksjonsnivå som er like bra eller bedre enn de som aldri har ruset seg.

– Hvis vi får de unge ut av misbruket tidlig, så er prognosene veldig mye bedre enn for de andre. Vår forskning viser at tidlig inngripen kan være nøkkelen, sier Weibell.

Kan endre behandling av psykoselidelser

Hennes siste artikkel fokuserer på nevrokognisjon i et langtidsperspektiv og funnene peker i samme retning som i forrige artikkel. De som slutter med rus tidlig i forløpet har like gode eller bedre kognisjon enn de som aldri har ruset seg.

Dette kan gi grunnlag for å tenke at disse pasientene i utgangspunktet representerer en annen gruppe med et annet sårbarhetsgrunnlag enn primærpsykosepasienter uten rus, en tanke som kan ha implikasjoner for tilnærming og behandling av psykoselidelser i framtiden.

Dette funnet har viktige kliniske implikasjoner både for de som jobber med psykiske lidelser og rus, og for pasienter og pårørende.

Melissa Weibell

Melissa Weibell (39) er spesialist i psykiatri og overlege på klinikk for psykisk helsevern ved Stavanger universitetssjukehus.