MENY

Rekordsøkning til UiS

Universitetet i Stavanger har aldri hatt flere studiesøkere. Dette går fram av søkertallene fra Samordna opptak og de lokale opptakene ved UiS.

Campus Ullandahaug, Universitetet i Stavanger

Den rekordstore søkningen omfatter 5916 primærsøkere i det nasjonale opptaket, Samordna opptak (SO) til 2215 studieplasser. Dette er 257 flere søkere og en oppgang på 4,54 prosent fra i fjor. Primærsøkere er søkere som har UiS som førstevalg av studiested. I tillegg har de lokale opptakene ved UiS 5109 primærsøkere til toårige masterstudier og påbyggings- og videreutdanninger, som er 15 prosent opp. Antall internasjonale primærsøkere er 1989, en økning på 12 prosent fra fjoråret.

– Dette er gledelige tall for UiS og en solid oppgang fra i fjor. Søkertallene viser at UiS er et attraktivt universitet og at Stavanger er en ettertraktet studentby, sier rektor Marit Boyesen ved UiS.
 

Flere vil bli sykepleiere

På landsbasis er det størst økning i søkningen til sykepleierutdanningen i SO, som er 20 prosent opp fra i fjor. På UiS er oppgangen på hele 35 prosent. Utdanningen, som har flest antall søkere, har doblet søkertallet på tre år. 866 personer har søkt til sykepleierutdanningen.

På Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS er det årsstudium i sosiologi som har den prosentvis største oppgangen med 65 prosent, fulgt av sykepleieutdanningen. Det er siviløkonomutdanningen som har flest søkere per studieplasser på UiS i Samordna opptak med nesten sju primærsøkere per studieplass. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet har totalt en økning i antall søkere i SO med sju prosent og 223 primærsøkere.
 

Oppgang for lærerutdanningene

På Det humanistiske fakultet ved UiS er det oppgang i de fleste studiene i SO både i antall søkere per studieplass og i totalt antall søkere. Særlig stor er økningen for de fleste av lærerutdanningene som går opp langt over landsgjennomsnittet. På fakultetet er det lektor 8.-13. trinn i realfag som går opp mest med hele 86 %. Også årsstudiene i både nordisk og engelsk har hatt en god oppgang.
 

Olje tilbake – andre teknologi- og realfagstudier fram

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har totalt en nedgang i primærsøkere i SO med 12 %, men har fortsatt 2,2 primærsøkere per studieplass. Tross en total nedgang har blant annet matematikk, biologisk kjemi og industriell økonomi en god oppgang. Søkertallene til de petroleumsrelaterte utdanningene er sammensatt. Mest nedgang har oljestudiene i Samordna opptak, mens tallene for 2-årige masterutdanninger i lokalt opptak fortsatt er godt søkt med 2,9 søkere per studieplass og i det internasjonale opptaket hele 12,5 søkere per studieplass.

- Som forventet ser vi en sterk nedgang i søkertallene til petroleumsrelaterte studier i Samordna opptak i år. Oljebransjen er syklisk og søkertallene varierer med bransjens opp- og nedturer, sier instituttleder for petroleumsteknologi, May Britt Myhr. Norge vil trenge petroleumsingeniører i mange tiår framover, og deres solide realfag- og metodekunnskap er bredt anvendelig for industrien. Dette gjør at de som velger å starte på petroleumsrelaterte studier ved UiS nå løper liten risiko, sier Myhr. 
 

Hard internasjonal kniving

1989 internasjonale primærsøkere kniver om 240 studieplasser i det internasjonale opptaket ved UiS, hele 8,3 primærsøkere per studieplass. Samtlige internasjonale studier har høye søkertall per studieplass. Flest søkere har det nye studietilbudet Business Administration med 291 primærsøkere.

De oljerelaterte studiene er fortsatt populære hos de internasjonale søkerne. Computer Science, Petroleum Engineering - Well Engineering og Petroleum Engineering - Reservoir Engineering har alle over 16 primærsøkere per studieplass.
 

Etterspurte toårige masterstudier

De lokale opptakene ved UiS har 5109 primærsøkere til 1071 studieplasser og en oppgang på 15 %. Dette er søknader som behandles av UiS og omfatter toårige masterstudier og påbyggings- og videreutdanninger. UiS har aldri før hatt så mange søkere til de lokale opptakene.

Det humanistiske fakultetet har i år over 2000 søkere og i gjennomsnitt 4,3 søkere per studieplass i lokalt opptak og en økning på 36 % fra i fjor. Oppgangen skyldes den store søkningen til praktisk pedagogisk utdanning med totalt 1253 primærsøkere, som er ni søkere per studieplass.

De toårige masterutdanningene ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har i gjennomsnitt økt med 14 % fra i fjor og har i gjennomsnitt på 5,2 søkere per studieplass. Det mest populære studiet er industriell økonomi med 409 primærsøkere, som utgjør 13,6 søkere per studieplass, fulgt av bachelor i elektro, Y-veien med 190 primærsøkere.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har fem primærsøkere per studieplass og en nedgang på 3,4 %. Det mest søkte studiet her er det toårige masterstudiet i økonomi og administrasjon med 705 søkere, som også er det studiet med høyest antall søkere per studieplass (7,8). Nedgangen på fakultetet skyldes i stor grad at den populære Helsesøsterutdanningen kun har opptak annet hvert år.
 

De mest populære studiene

Nedenfor følger oversikter over de mest populære studiene ved UiS fra Samordna opptak og de lokale opptakene ved UiS:

UiS-studier med flest primærsøkere per studieplass i det nasjonale opptaket:

Utdanning

Primærsøkere per studieplass
(antall
primærsøkere i parentes)
Økonomi og administrasjon, femårig master  6,9     (138)
Industriell økonomi (bygg, data, elektro, kjemi og miljø, maskin), femårig master  6,7     (134)
Rettsvitenskap, bachelor  5,4     (241)
Sosialt arbeid, bachelor  4,8     (384)
Hotelledelse BA  4,6     (183)
Fjernsyns- og mulitmedieproduksjon, bachelor  4,6      (91)
Matematikk årsstudium  4,4      (88)
Kroppsøving/idrett, årsstudium  3,9     (118)
Industriell økonomi (petroleumsteknologi),
femårig master
 3,9     (59)
Lektorutdanning 8.-13. trinn i realfag, master  3,9     (39)

 

UiS-studier med flest primærsøkere i det nasjonale opptaket:

Utdanning Antall primærsøkere
(studieplasser
i parentes)
Sykepleierutdanning, bachelor  866    (245)
Økonomi og administrasjon, bachelor  463    (125)
Sosialt arbeid, bachelor  384    (80)
Barnevern, bachelor  251    (105)
Rettsvitenskap, bachelor  241    (45)
Hotelledelse, bachelor  183    (40)
Sosiologi årsstudium  163    (60)
Regnskap og revisjon, bachelor  154    (50)
Barnehagelærer, bachelor heltid  143    (110)
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn heltid  142    (55)

 

Studier med flest antall primærsøkere i de lokale opptakene ved UiS:

Studium  Antall primærsøkere
(studieplasser i
parentes)
Praktisk pedagogisk utdanning, heltid  718    (65)
Praktisk pedagogisk utdanning, deltid  535    (75)
Økonomi og administrasjon, toårig master  463    (90)
Industriell økonomi, toårig master  409    (30)
Regnskap og revisjon, toårig master  242    (25)
Endringsledelse, toårig master  237    (40)
Samfunnssikkerhet, toårig master (SV)  208    (48)
Elektro, bachelor – Y-veien  190    (25)
Utøvende musikk, bachelor  164    (30)
Dans, bachelor  111     (20)


Studier med flest antall primærsøkere i internasjonalt opptak ved UiS:

Studium Antall primærsøkere
(studieplasser i parentes)
Business Administration, MA  291   (30)
NOMSA (Norsk språk og kultur for fremmedspråklige)*  259    (75)
Computer Science, MA  185    (10)
Petroleum Engineering, Well Engineering  166    (10)
Petroleum Engineering, Reservoir Engineering  161    (10)
International Hospitality Management  138    (15)
Offshore tech., Marine and Subsea Technology  136    (10)
Petroleum Geoscience  124    (10)
Offshore technology, Industrial Asset Management  102   (10)
Petroleum Engineering, Natural Gas Engineering   99    (10)

* For NOMSA er det ikke primærsøkere da dette er et eget opptak.

NTNU og UiT går opp i søkertall grunnet fusjoner med andre institusjoner. Av de andre universitetene er det kun UiB som øker mer i søkertall enn UiS. UiO, NMBU, NHH og UiA går alle ned i søkertall i år. HSH går ned med 2,5 %.

 

UiS-logo