MENY

Rektor Aslaug Mikkelsen beklager i Vinnem-saken

Dere har alle lest avisene om at professor Jan Erik Vinnem har sagt opp, avisenes oppslag om saken, nå sist i dag tidlig. Dette og de forhold som har ført til denne situasjonen, beklager jeg sterkt.

Det er en grunnleggende rettighet og plikt for en professor ved et universitet å delta i den offentlige debatt knyttet til sitt fagfelt. Avklaringer med ledelsen ved universitetet om deltakelse og konkrete utspill er ikke påkrevd. Denne rettigheten og plikten gjelder selvsagt også ved Universitetet i Stavanger. Jeg som rektor beklager at det i den aktuelle saken med professor Jan Erik Vinnem er reist tvil om dette. Ledelsen ved UiS står tydelig og klart på dette prinsippet. Det er ikke det denne saken handler om, selv om media har forsøkt å gi inntrykk av dette. Det saken gjelder er spørsmålet om ryddighet i forhold til hvem en representerer når en deltar i det offentlige ordskiftet.

Prinsipielt er det viktig å avklare alle relevante ansettelsesforhold og interesser når en deltar i den offentlige debatt. Det er alle enige om. I praksis vil det imidlertid alltid være en skjønnsmessig vurdering hva som er relevante ansettelsesforhold og interesser; slik også i den aktuelle saken der professor Jan Erik Vinnem ikke fant det relevant å oppgi at han er styreformann i konsulentfirmaet Safetec og leder av konsulentfirmaet Preventor. Jeg har forståelse for at Vinnem kom til en slik konklusjon da han skrev sin kronikk. I etterkant er det lett å si at ha burde avklart disse forholdene, og ikke etter at saken ble blåst opp i media. Min kommentar til Stavanger Aftenblad i denne forbindelse om brudd med ”våre etiske retningslinjer” var uheldig, og rektor beklager at det gjennom denne kommentar i Stavanger Aftenblad ble gitt et inntrykk av at jeg offentlig ”refset” Vinnem. Dette var overhodet ikke min intensjon, men sammenstillingen av de ulike saker i avisen, ga et slikt bilde av situasjonen. Dette er ikke en personalsak, Vinnem er habil og har rett til å delta i debatten. Dette har jeg også understreket i leserinnlegg i Aftenbladet 1.2. Jeg gjentar, dette er ikke en personalsak, Vinnem er habil og vi har alle rett til å delta i debatten.

Da UiS-ledelsen etter en avisartikkel fra professor Vinnem, fikk telefon fra Lyse og så fra Aftenbladet, var vi samlet til strategiseminar på Hjelmeland i januar. Vi var enige om å kommentere det prinsipielle i saken, om at våre ansatte bør klargjøre sine interesser i en sak de kan være forretningsmessig involvert i.

Når en kommer i en presset situasjon der bedriftene som vi samarbeider med og avisene ringer, er lærdommen at vi som ledere i utgangspunktet bør holde oss i ro - helt til vi er helt sikre på at ryggmargsrefleksene er riktige og at vi har fått oversikt over de faktiske forhold.
Vi som ledere bør holde oss langt vekke fra offentlige fagsaker og debatter, eller når det trengs, gå aktivt ut og støtte de ansattes rett til å delta i den offentlige debatten. Jeg beklager igjen sterkt at vi ikke har håndtert Vinnem saken på denne måten.

I avisen i går stod det, ”etter denne saken har det nok festet seg en oppfatning på UiS om at man ikke skal fornærme store sponsorer”. Nå synes jeg det er forskjell på å fornærme og å diskutere kritisk aktivitetene til viktige samfunnsaktører. Det jeg ønsker skal feste seg er at vi skal bidra til kritisk debatt og at våre ansatte selvsagt er frie til å gjøre dette. Vi har imidlertid eksempler både fra Iris og fra UiS at våre oppdragsgivere ikke alltid liker de spørsmål vi stiller og de konklusjoner vi trekker og at det har fått konsekvenser for muligheten til å få nye oppdrag. Dette får vi tåle, men jeg synes det er synd at Lyse går til Sintef for oppdrag og at de stempler vårt miljø som lite samarbeidsvillig. Det er ikke riktig. Å lytte og være samarbeidsvillig er ikke nødvendigvis det samme som å være enige. Det bør næringslivet så vel som kunnskapsbedrifter jobbe inn i sin kultur.

Vinnem og andre har etterspurt UiS sine motiver i denne saken. Som rektor var min intensjon ene og alene å understreke ansattes ansvar for å klargjøre sine roller. UiS har ikke gått Lyses ærende i denne sak. Det er ikke alle våre oppdragsgivere og sponsorer som vet hvor langt den akademiske frihet går. Vi har ingen bindinger til Lyse og det er ikke stilt krav til de gaver som er gitt.

Ledelsen ved UiS følte imidlertid behov for å sjekke ut noen faktaforhold i saken grunnet Vinnems forretningsinteresser i selskapene Safetec og Preventor, som driver med risikoanalyser.

Ansvarlig dekan hadde sammen med universitetsdirektøren et kort møte med Vinnem for å klarlegge påstandene om at Vinnem hadde forretningsmessige interesser i selskap som konkurrerte med de som vant anbudet om risikovurderingene for LNG-anlegget. På møtet ble det klarlagt at Vinnem var henholdsvis styreleder og leder i de to selskapene, men at disse ikke hadde vært involvert i anbudet om risikoanalysen. Spørsmålet om inhabilitet ble dermed parkert der og da. Vinnem sa seg imidlertid enig i at slike forretningsmessige forhold kunne være egnet til å så tvil om objektivitet, og at spekulasjoner kunne avskjæres ved at en redegjorde for formelle posisjoner. Det ble i samme møte foreslått at Vinnem presenterte et opplegg for nye risikoanalyser overfor Lyse, slik at UiS ikke bare kritiserte analysene, men også tilbød å bidra til løsninger. Dette syntes Vinnem var en god ide. Også professor Terje Aven deltok så på et møte med ledelsen i Lyse Gass, og presenterte en prosjektskisse. I skissen inngikk bl.a omfattende beboerinvolvering. Aven og Vinnem hadde ytterligere et møte med Lyse om dette, men Lyse valgte imidlertid ikke å følge opp dette iniativet. Det har hele tiden eksplisitt blitt presisert overfor Vinnem at han selvsagt står fritt til å fortsette å delta i den offentlige debatten rundt LNG-anlegget.

Jeg har ikke selv vært tilstede på disse samtalene, og er åpen for at Vinnem kan ha en annen virkelighetsoppfatning av dette.

Min opptreden i denne saken har ikke på noen måte vært påvirket av UiS’s nære forbindelse med Lyse. Sakens håndtering fra UiS-ledelsens side og media-dekningen av saken har imidlertid gitt grobunn for slike spekulasjoner. Rektor beklager dette. Prinsippet om at de faglig ansatte ved universitetet både har rett og plikt til å delta i den offentlige debatt er overordnet ønske om å bygge og opprettholde gode allianser med eksterne miljøer. Dette skal det ikke herske tvil om.

På ny beklager jeg den smerte jeg og andre i UiS ledelsen har påført Vinnem, de problemer dette har skapt for fagmiljøene og for UiS.

Jeg skal ha et møte med Vinnem i morgen tidlig, og ser fram til dette.