MENY

Rektors tale ved semesteråpning 2006

Rektor Ivar Langen ønsket nye og eksisterende studenter velkommen til nytt semester ved Universitetet i Stavanger.

Rektor Ivar Langens tale ved åpningen av nytt studieår 15. august 2006 i Tjodhallen.

Kjære gjester, studenter og ansatte.
Velkommen til åpning av nytt studieår ved UNIVERSITETET I STAVANGER, mulighetenes universitet i mulighetenes region!.

En spesiell velkommen til våre nye studenter, drøye 3000 i tallet og til våre gjester og viktige støttespillere.

This year we can welcome 140 new foreign students from more than 43 countries. A special welcome to you.

Det er nå snart 2 år siden daværende statsminister Bondevik bekjentgjorde regjeringens beslutning om etablering av Universitetet i Stavanger på en pressekonferanse her utenfor Tjodhallen. Etableringen betegnet han som en begivenhet av betydning for hele nasjonen. Som en oppfølging av dette hadde vi forventet at nasjonale myndigheter, politikere og forskningsråd ville bruke de muligheter som her var skapt og etter hvert satse på universitetet ikke minst ut fra et verdiskapingsperspektiv. Universitetet ligger i den mest innovative regionen i landet. En satsing på forskning og utdanning her vil derfor gi god avkastning for nasjonen.

Tilsvarende vil en satsing på å utvikle robuste, forskningsbaserte profesjonsutdanninger innen for sykepleie, sosionom, allmennlærer og førskolelærer være en særlig mulighet for UiS, og gagne nasjonen og være i samsvar med politiske målsetninger. Som del av et universitet vil disse utdanningene kunne utvikles til helhetlige løp med master og doktorgrad og således styrke profesjonsutdanningene og utdanningen av lærerkrefter på disse områdene.

Vi er for konkurranse om forskningsmidler ut fra kvalitet, men vi ønsker konkurranse på like vilkår. Derfor savner vi en strategisk satsing på UiS fra nasjonens side som likestiller UiS med de øvrige universitetene i alle fall på våre sterke områder. Denne satsingen har vi ikke sett noe til hittil.

Det forundrer oss at nasjonen ikke vil satse på mulighetenes universitet i mulighetenes region! Jeg ber derfor dere politikere om å handle nå.

Universitetet har siden etableringen hatt en rivende utvikling. Jeg vil her nevne noen viktige saker:
Det er etablert 10 nye masterprogram og 3 nye doktorgradsprogram og et fjerde i Lesevitenskap er under etablering. Vi har nå ca. 1000 masterstudenter og over 100 doktorgradsstudenter på egne programmer.
IRIS- International Research Institute of Stavanger er etablert; eid på 50 –50 basis av Stiftelsen Rogalandsforskning og UiS. Risavika Senter for Miljø- og Gassteknologi er etablert i samarbeid med Shell, Lyse, Statoil og IRIS; en av de største investeringene i forskningsinfrastruktur i Norge de senere årene. SAFER- Stavanger Acute Medicine Foundation for Education og Research har startet sin virksomhet i flotte lokaler hos Lærdal Medical. Selskapet Prekubator i Kunnskaps-parken er nettopp omdannet til felles teknologioverføringskontor for flere forskningsinstitusjoner i Stavanger. Dette skal styrke nyskapingsvirksomheten ut fra disse miljøene.

Som første norske universitet starter vi mastergradsutdanning i Kina i samarbeid med et universitet i Beijing. Det gjelder Serviceledelse. Vi har også inngått avtale med Arkangelsk State Technical University om utvikling og gjennomføring av et utdanningsprogram på masternivå i Arkangelsk i ”Oil and Gas Offshore Development and Operation”.

Videre vil jeg nevne avtale om forskningssamarbeid innen bore- og brønnteknologi med 3 anerkjente universiteter i Houston-området i Texas, avtale med Universitetet i Tromsø om utdanning og forskning innen petroleumsutvinning i Nordområdene, avtale med Misjonshøgskolen om kulturstudier i Sør-Afrika og Madagaskar og avtale med Stavanger Universitetssykehus om forskning innen helse, molekylærbiologi, medisinsk teknologi og pasientsikkerhet.

Det skjer også en betydelig kompetanseutvikling i organisasjonen. Spesielt vil jeg nevne Institutt for musikk og dans i Bjergsted, hvor det i løpet av kort tid tilsettes 3 nye professorer i utøvende fag. Instituttet er i ferd med å bli en av de to fremste utdanningsinstitusjonene i Norge innen utøvende musikk.

Vi er nå i en fase hvor det er viktig å konsolidere studiene våre og styrke vår forskningsvirksomhet. Det betyr å prioritere og utnytte de knappe ressursene vi har og drive en aktiv rekrutteringspolitikk. Skal vi nå målet om å være en internasjonalt anerkjent utdannings- og forskningsinstitusjon, må vi satse på noen områder hvor vi har forutsetninger til å være i fremste rekke. Vi må utvikle de muligheter som ligger i denne organisasjonen og i miljøet rundt oss. La oss dyrke en kultur som fokuserer på mulighetene fremfor vanskelighetene.

Trenden fra i fjor om økt søkning til teknologi- og realfagene har fortsatt. Alle våre teknologistudier er nå fylt opp og opptakskravene er blitt høyere. Det 5-årige masterstudiet i Petroleumsteknologi er i år det vanskeligste studium å komme inn på ved UiS. Dette er en gledelig og viktig utvikling. Sammen med utviklingen i forskningsmiljø og doktorgrads-studier er dette med på å befeste UiS som det andre teknologiske universitetsmiljøet i Norge.

Det er i år også vanskeligere å komme inn på allmennlærerutdanningen, en positiv utvikling for samfunnet og oss. Skole og læring er for øvrig et av våre tematisk satsingsområder.

I en levekårsundersøkelse for studenter nettopp utgitt av Statistisk Sentralbyrå kommer det fram at 56% av studentene i Norge har lønnet arbeid ved siden av studiene. Det kan være positivt med arbeidslivserfaring, men det er utilfredsstillende dersom de fleste må gjøre det av økonomiske grunner. De fleste studiene våre er lagt opp til å være heltidsstudier og vi forventer en arbeidsinnsats fra studentene som minst svarer til heltid. Det er derfor dårlig ressursutnyttelse både for studentene og for universitetet når studentene i gjennomsnitt bare gjennomfører 3/4- deler av studiet hvert år. Kvalitetsreformen har som mål å gjenreise heltidsstudenten og knytte studenten tettere til utdanningsinstitusjonen. Vi har lagt opp til dette gjennom tettere oppfølging av studenten. Nå må politikerne se på studiefinansieringen slik at studentene får råd til å studere på heltid!

Som ny student starter du på et krevende studium. Du skal selv ta ansvar for din læring. Mye av studiet, i alle fall til å begynne med, består i å sette seg inn i og forstå kjent kunnskap fremskaffet og fordøyd av andre, såkalte sannheter. Jeg vil oppfordre deg til å tenke selv, stille spørsmål, ikke ta alt for god fisk. UiS sin visjon er å utfordre det velkjente, og utforske det ukjente. Det gjelder også deg.

Vi forsøker å legge til rette for at du skal lykkes og vi forsøker å følge deg opp slik at du skal vite hvor du står. Husk at det er det jevne arbeidet med fagene som teller. Ta kontakt med lærer, veileder, helsetjeneste eller prest om du får problemer, eller helst før. Vi er her for deg. Vi ser på deg som en viktig ressurs. Du er vårt hovedfokus. Utnytt de mulighetene som universitetet og studentmiljøet gir.

Og husk at du studerer ikke for eksamen, men for å legge grunnlag for et langt, interessant og meningsfylt arbeidsliv. Samtidig vil jeg minne deg om at studiene ikke er alt og ikke skal være alt. Det er viktig at du også tar tid til og legger vekt på å dyrke sosiale og kulturelle aktiviteter. Ta del i Studentorganisasjonen og studentforeningene og utnytt de mulighetene som Studentsamskipnaden og byen gir. Stavangerregionen har mye å by på.

Universitetet i Stavanger har en stab med dyktige og ambisiøse medarbeidere som i mange tilfeller yter mer enn det en normalt kan kreve. Dette er en stab som har vist at vi kan skape noe nytt med pågangsmot og felles innsats. Og vi skal være stolte over det vi har fått til. Men utfordringene er ikke blitt mindre. Det gjelder at vi fokuserer på mulighetene og det å gjøre hverandre gode.

Jeg vil avslutte med et sitat fra Søren Kierkegaards filosofiske betraktninger Enten – Eller, som jeg håper vi kan gjøre til vårt eget, både studenter, ansatte og venner:

”Skulle jeg ønske meg noe, da ville jeg ikke ønske meg rikdom eller makt, men MULIGHETENS LIDENSKAP, det øye der over alt, evig ungt, evig brennende ser MULIGHETEN.
Igjen velkommen til mulighetenes universitet. Lykke til!