MENY

Rektors tale ved semesteråpningen 2011

Her kan du lese talen som rektor Marit Boyesen holdt under semesteråpningen 16. august 2011.

Kjære studenter, kolleger og UiS-venner!
Velkommen til Universitetet i Stavanger og semesteråpning høsten 2011. Et spesielt velkommen til våre nye studenter.
Mitt navn er Marit Boyesen og jeg er styreleder og rektor ved UiS.

Det er med stor glede og ydmykhet jeg i dag kan ønske dere nye og gamle studenter, kollegaer, venner og samarbeidspartnere av Universitetet i Stavanger, -velkommen tilbake etter sommerferien til et nytt semester. Som øverste leder ved UiS vil jeg gjøre mitt beste for at vi alle skal kunne utføre våre oppgaver på en god måte og oppleve trivsel, engasjement og glede i det arbeidet som nå ligger foran oss.

It is also a great pleasure for me to welcome all the international students to University of Stavanger. This year we have approximately 600 students coming from 67 different countries. The majority of foreign students will study petroleum and offshore technology, hotel and tourism management and also the one-year course in Norwegian language and culture to prepare for further studies in Norway.

The 22th of July, not only Norway, but the global world was shocked by a terror bombing in Oslo and the massacre of 69 young people at the Norwegian Labour party youth organization summer camp. Part of the motivation for the man who commited such a cruel and unthinkable crime, was to stop the forces of multicultural development of society. Therefore I find special occasion today to remind ourselves about the very important values of communication and collaboration among young people across different national, religious and cultural backgrounds. As foreign students you have come to Norway to learn about our country, our people and culture. My hope today is that we all use the opportunity to learn about your different background and your way of thinking. Making friendship across cultural borders is important in developing respect and tolerance between different people. Thank you for coming to Stavanger and giving us the great opportunity to get to know you.

Terrorhandlingene 22.juli med bombingen av regjeringskvartalet og drapene på Utøya, var en dyp nasjonal tragedie som alvorlig og dyptgripende har rammet svært mange mennesker , - først og fremst alle de som mistet livet, de som ble skadet og alle deres pårørende. Men terrorhandlingene var også et alvorlig angrep på vårt samfunns fremste verdier, på frihet, demokratiet og respekten for menneskeverdet. For alle oss som får leve videre må det å fremholde disse verdiene, bidra til å tydeliggjøre hva et fritt og demokratisk samfunn betyr og i handling vise at vi går i mot krefter som kan true disse verdiene.
Universitetet må aldri glemme det som har skjedd. Universitetet må være seg bevisst hvilket ansvar som ligger i å utdanne unge mennesker. Etter loven skal vi tilby høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Gjennom kunnskap og kompetanse skal vi forberede og kvalifisere studentene for et fremtidig yrkesliv. Men det som og står i loven, og som jeg ønsker å fremheve i denne anledning, er at vi i har rett til å utforme vårt eget faglige og verdimessige grunnlag, at vi skal fremme og verne akademisk frihet og likedan legge til rette for at ansatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten.

Til minne om og i respekt for den ungdom som måtte bøte med livet fordi de var samfunnsengasjerte og politisk aktive for det de trodde på, må vi som universitet styrke vår bevissthet, vårt engasjement og vårt ansvar for å fremme debatt og kritisk refleksjon i forhold til vårt faglige og verdimessige grunnlag. Universitetet i Stavanger’s verdigrunnlag er vedtatt av styret i Strategidokumentet 20011-2020. Her vil jeg trekke frem våre mål om å verdsette og tilstrebe integritet og engasjement og mangfold og felleskap: Vårt akademiske arbeid skal preges av søken etter forklaring og forståelse, kritisk tenkning, åpenhet og refleksjon. Vi skal være inkluderende overfor individuelle, kulturelle og sosiale ulikheter og stimulere mangfold og likestilling. Når vi nå starter nytt semester etter sommerens hendelser, er vår fremste oppgave å gi disse formuleringene mening og skape realiteter bak disse ordene.

Ved studiestart dette året har 5230 studenter fått tilbud om ny studieplass gjennom våre tre opptak ved Universitetet i Stavanger. Jevnt over har vi god rekruttering på studiene våre, og det er svært gledelig at de nyetablerte studiene i rettsvitenskap, statsvitenskap og det 5-årige siviløkonomstudiet er blant de best søkte.

Nasjonalt har det vært stor oppmerksomhet mot lærerutdanningen, både endringer i struktur og innhold og karakterkrav for å bli tatt opp som student skal bidra til å styrke kvaliteten på utdanningen. Selv om vi langt på vei greier å fylle opp studieplassene, skulle vi skulle nok ønske at yrket fikk en enda større popularitet, både fordi vi har mye å tilby studentene, men også fordi det er et stort kompetansebehov ute. Totalt vil nærmere 9.000 studenter ha sitt tilhold ved UiS i dette semesteret.

De neste tre årene vil universitetet ha et spesielt fokus på utvikling og forbedring i utdanningene, undervisningen og læringsmiljøet. Vi har en stab som alle er opptatt av at dere som studenter skal trives på studiet og i studentmiljøet her på campus. Jeg vil oppfordre alle studenter til å engasjere seg for at vi skal lykkes i dette arbeidet. Studentorganisasjonene spiller en viktig rolle, her står 50 foreninger klar til å ta i mot nye medlemmer. Deltakelse, engasjement, felles interesser, avbrekk fra studiene og vennskap har vist seg å ha god innvirkning på studiene.

Ved siden av undervisning og tilrettelegging av studier, er forskning og innovasjon sentrale oppgaver for universitetet. Vi har ulike programområder og sentre for forskning/innovasjon ved alle de tre fakultetene og ved Arkeologisk Museum. Vi har stadig forbedret våre resultater i form av flere doktorgrader, flere vitenskapelige publikasjoner og flere prosjekter med støtte fra Norges forskningsråd, EU og andre eksterne finansieringskilder. Ett av målene våre er at studentene på en naturlig måte i større grad skal delta i forskning og nyskapingsaktivitetene.

Deltakelse er et viktig stikkord i det å være student. Engasjer deg fra dag en! Gå på forelesninger, les pensum, les gjerne mer enn pensum, still spørsmål og finn noen å diskutere med og jobbe sammen med. Jeg vil påstå at aktive studenter gir bedre undervisning og en mer givende hverdag for både studenter og forelesere. Tenk at du ikke bare skal tilegne deg den kunnskap som formidles gjennom bøker og undervisning, tenk at du er her på universitetet for å være med å utvikle ny kunnskap. Gjennom oppgaver og prosjekter skal du lære å arbeide systematisk etter vitenskapelige metoder og prinsipper. Du skal være med å finne svar på ting vi ikke vet fra før. Jeg håper du som student vil være aktiv og nysgjerrig deltaker og ikke bare en passiv mottaker.
Universitetet i Stavanger har en bredde av fagtilbud og utdanninger som omfatter disiplinfag som matematikk og sosiologi, profesjonsutdanninger som lærer og sykepleie, og utdanninger i musikk og dans som er rettet mot kunstnerisk utvikling og kompetanse. Det betyr at vi har ulike kunnskapsformer fra teoretisk og abstrakt kunnskap, praktisk eller erfaringsbasert kunnskap til kunsterisk utviklingsarbeid.

Det er nettopp i dette samspillet mellom teori og praksis, mellom ord og handling, gjennom erfaring og ferdighetstrening vi kan legge grunnlaget for god yrkesutøvelse og mestring av arbeidslivets utfordringer. Ny kunnskap genereres ut fra både systematisk forskning og praktisk erfaring, eller i en kombinasjon av de to. Det er i dette skjæringsfeltet universitetet har som mål å være nyskapende, støtte opp om kreative prosesser, nye ideer og utprøving av nye praktiske løsninger.

Samarbeidet med regionens arbeids- og næringsliv er et vesentlig bidrag for kvalitet i studier og forskning. Kunnskapsutvikling og forskning bidrar ikke bare til å utdanne unge mennesker til fremtidig yrkesliv, men også til å styrke næringslivet gjennom samarbeid om forskning, innovasjon og tilbud om etter- og videreutdanning. Gjennom praksisopplæring og prosjektsamarbeid har vi et utstrakt samarbeid med både privat næringsliv og offentlige virksomheter, og befinner oss i en region som på en særskilt måte har bidratt til støtte og samarbeid om utviklingen av universitetet. Dette er noe vi ønsker å ta vare på og videreutvikle.
Universitetet har gjennom Stavanger kommune, Universitetsfondet, Rogaland fylkeskommune og andre støttespillere i regionen, fått støtte til ideer og tiltak som er viktig for å gjøre Stavanger til en universitetsby. For studentene betyr det mye å ha et studentmiljø som omfatter mer enn studiene med aktivitetstilbud og møtesteder både på campus og sentrum. Fra min egen studietid i Trondheim vet jeg hvor mye det betydde å ha Studentersamfundet som tilholdssted på fritiden. I en av studentsangene fra Trondheim synges det ”studenter i den gamle stad ta vare på byens ry..la’kke byen få ro, men la den få merke den er en studenterby”. Herved en oppfordring!

Jeg vil understreke viktigheten av å stå sammen for Universitetet i Stavanger. De ansatte, studentene og våre samarbeidspartnere er vår viktigste ressurs. Å gjøre hverandre gode og fungere på lag er en nøkkel for å bli best. Godt lagspill og godt faglig omdømme vil i neste runde tiltrekke flere studenter og flere gode forelesere og forskere. Vår utfordring er på tvers av fag å kunne forene ulik kompetanse og ulike roller i løsningen av komplekse spørsmål.

Som øverste leder på Universitetet i Stavanger ser jeg fram til de oppgaver og muligheter som ligger foran oss. Jeg ser også fram til et tett og godt samarbeid med våre eksterne samarbeidspartnere, studentene og kolleger i årene framover. I dag ønsker jeg å hilse studentene spesielt, og ønske lykke til med studiene ved UiS.
Dere skal vite at vi er mange som bryr oss.

Før jeg gir ordet til en av våre fremste støttespillere, Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland, vil jeg be Studentkoret komme fram og være forsangere for allsang med sangen som lå på stolene da dere kom, ”Til ungdommen” av Nordahl Grieg. Koret synger første verset alene og så synger vi alle.