MENY

Rektors tale ved semesteråpningen 2012

Her kan du lese talen som rektor Marit Boyesen holdt under semesteråpningen i Tjodhallen 14. august.

Kjære studenter, kolleger og venner. Velkommen til Universitetet i Stavanger og semesteråpning høsten 2012. Et spesielt velkommen til våre nye studenter.

Mitt navn er Marit Boyesen og jeg er styreleder og rektor ved UiS.

Det er med stor glede og ydmykhet jeg i dag kan ønske dere nye og gamle studenter, kollegaer, venner og samarbeidspartnere av Universitetet i Stavanger velkommen tilbake etter sommerferien til et nytt semester. Som øverste leder ved UiS skal jeg gjøre mitt beste for at vi alle skal kunne utføre våre oppgaver på en god måte og oppleve trivsel, engasjement og glede i det arbeidet som nå ligger foran oss.

It is also a great pleasure for me to welcome all the international students to University of Stavanger. This year we have about 330 new students coming from 70 different countries representing all corners of the world.

Students from abroad represent an enrichment of the student life at our university. It is a special occasion today to remind us self about the very important value of communication and collaboration among young people across different national, religious and cultural backgrounds. As foreign students you have come to Norway to learn about our country, our people and culture. My hope is that we all use the opportunity to learn about your background and your way of thinking. Making friendship across cultural boarders is an important step to develop respect and tolerance between different people. Thank you for coming to Stavanger and giving us the opportunity to get to know you.


Universitetet må til enhver tid være seg bevisst hvilket ansvar som ligger i å utdanne unge mennesker. Etter loven skal vi tilby høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Gjennom kunnskap og kompetanse skal vi forberede og kvalifisere studentene for et fremtidig yrkesliv. Men det som og står i loven, og som jeg ønsker å fremheve i denne anledning, er at vi som universitet også har rett til å utforme vårt eget faglige og verdimessige grunnlag, – at vi skal fremme og verne akademisk frihet, – og legge til rette for at ansatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten.

Jeg vil trekke frem våre mål om å verdsette og tilstrebe integritet og engasjement, og mangfold og felleskap: Vårt akademiske arbeid skal preges av søken etter forklaring og forståelse, kritisk tenkning, åpenhet og refleksjon. Vi skal være inkluderende overfor individuelle, kulturelle og sosiale ulikheter og stimulere mangfold og likestilling. Når vi nå starter nytt semester, er vår fremste oppgave å gi disse formuleringene mening og skape realiteter bak disse ordene.

Ungdom i Norge har særskilte privilegier sammenliknet med ungdom i mange andre europeiske land og i verden forøvrig. Ca 1/3 av årskullene mellom 19 og 25 år tar høyere utdanning, og så godt som alle av disse kan forvente å få arbeid her i landet etter endt utdanning. Dette står i dyp kontrast til ungdom sør i Europa som i dag betegnes som «den tapte generasjonen». Ungdomsledigheten i Spania var ved inngangen til 2012 på 43 prosent, altså en halv generasjon står uten arbeid. Alternativet for svært mange spanske ungdommer som tar høyere utdanning, er å flytte hjem til far og mor etter endt utdanning. Så derfor kjære studenter, ta vare på ditt privilegium, – du har fått studieplass og starter i dag på en utdanning som med all sannsynlighet vil gi deg jobb etter du er ferdig.

Kunnskapsdepartementet rapporterer om stort behov for ingeniører, lærere, økonomer og helse/sosialfagarbeidere. Universitetet i Stavanger har et bredt studietilbud og spesialiseringer på master- og doktorgradsnivå nettopp i de fag og yrker samfunnet har størst behov for. Gjennom våre studier og vår forskning ønsker vi å bidra til å heve kompetansen og øke kvalitet i de tjenester som utøves.

De neste tre årene vil universitetet ha et spesielt fokus på utvikling og forbedring i utdanningene, undervisningen og læringsmiljøet. Vi har en stab som alle er opptatt av at dere som studenter skal trives på studiet og i studentmiljøet her på campus. Jeg vil oppfordre alle studenter til å engasjere seg for at vi skal lykkes i dette arbeidet. Studentorganisasjonene spiller en viktig rolle, her står rundt 50 foreninger klar til å ta i mot nye medlemmer. Deltakelse, engasjement, felles interesser, avbrekk fra studiene og vennskap har vist seg å ha god innvirkning på studiene.

Ved siden av undervisning og tilrettelegging av studier, er forskning og innovasjon sentrale oppgaver for universitetet. Vi har ulike programområder og sentre for forskning og innovasjon ved alle de tre fakultetene og ved Arkeologisk Museum. Vi har stadig forbedret våre resultater i form av flere doktorgrader, flere vitenskapelige publikasjoner og flere prosjekter med støtte fra Norges forskningsråd, EU og andre eksterne finansieringskilder. UiS er det tredje beste universitetet i Norge sammen med NTNU i forskningsproduksjon per vitenskapelig ansatt. Det er vi veldig stolte over. Vi er et relative ungt universitet og har langt færre statlige forskningskroner og -ressurser enn de gamle universitetene. Likevel har vi på kort tid tatt igjen flere av de gamle institusjonene på forskningsfronten. Kjempebra, kjære kolleger.

Deltakelse er et viktig stikkord i det å være student. Engasjer deg fra dag én! Gå på forelesninger, les pensum, les gjerne mer enn pensum, still spørsmål og finn noen å diskutere med og jobbe sammen med. Jeg vil påstå at aktive studenter gir bedre undervisning og en mer givende hverdag for både studenter og forelesere. Tenk at du ikke bare skal tilegne deg den kunnskap som formidles gjennom bøker og undervisning, tenk at du er her på universitetet for å være med å utvikle ny kunnskap. Gjennom oppgaver og prosjekter skal du lære å arbeide systematisk etter vitenskapelige metoder og prinsipper. Du skal være med å finne svar på ting vi ikke vet fra før. Jeg håper du som student vil være aktiv og nysgjerrig deltaker, og ikke bare en passiv mottaker.

Universitetet i Stavanger har en bredde av fagtilbud og utdanninger som omfatter disiplinfag som matematikk og sosiologi, profesjonsutdanninger som lærer og sykepleie, og utdanninger i musikk og dans som er rettet mot kunstnerisk utvikling og kompetanse. Det betyr at vi har ulike kunnskapsformer fra teoretisk og abstrakt kunnskap, praktisk eller erfaringsbasert kunnskap til kunsterisk utviklingsarbeid.

Det er nettopp i dette samspillet mellom teori og praksis, mellom ord og handling, gjennom erfaring og ferdighetstrening vi kan legge grunnlaget for god yrkesutøvelse og mestring av arbeidslivets utfordringer. Ny kunnskap genereres ut fra både systematisk forskning og praktisk erfaring, eller i en kombinasjon av de to. Det er i dette skjæringsfeltet universitetet har som mål å være nyskapende, støtte opp om kreative prosesser, nye ideer og utprøving av nye praktiske løsninger.

Samarbeidet med regionens arbeids- og næringsliv er et vesentlig bidrag for kvalitet i studier og forskning. Kunnskapsutvikling og forskning bidrar ikke bare til å utdanne unge mennesker til fremtidig yrkesliv, men også til å styrke næringslivet gjennom samarbeid om forskning, innovasjon og tilbud om etter- og videreutdanning. Gjennom praksisopplæring og prosjektsamarbeid har vi et utstrakt samarbeid med både privat næringsliv og offentlige virksomheter, og vi befinner oss i en region som på en særskilt måte har bidratt til støtte og samarbeid om utviklingen av universitetet. Dette er noe vi ønsker å ta vare på og videreutvikle.

Universitetet har gjennom Stavanger kommune, Universitetsfondet, Rogalands fylkeskommune og andre støttespillere i regionen, fått støtte til ideer og tiltak som er viktig for å gjøre Stavanger til en universitetsby. For studentene betyr det mye å ha et studentmiljø som omfatter mer enn studiene med aktivitetstilbud og møtesteder både på campus og sentrum.
Stavanger har en underdekning på studentboliger og privat utleie blir stadig en større utfordring. Jeg vil komme med en innstendig appell til alle dere politikere som har påvirkningsmulighet overfor statlige myndigheter: Få tilsagn på flere studentboliger til Stavanger!

Jeg vil understreke viktigheten av å stå sammen for Universitetet i Stavanger. De ansatte, studentene og våre samarbeidspartnere er vår viktigste ressurs. Å gjøre hverandre gode og fungere på lag er en nøkkel for å bli best. Godt lagspill og godt faglig omdømme vil i neste runde tiltrekke flere studenter og flere gode forelesere og forskere. Vår utfordring er på tvers av fag å kunne forene ulik kompetanse og ulike roller i løsningen av komplekse spørsmål.
Som øverste leder ved Universitetet i Stavanger ser jeg frem til å ta fatt på de oppgaver og muligheter som ligger foran oss dette studieåret. Jeg ser også frem til et tett og godt samarbeid med våre eksterne samarbeidspartnere, med studenter og kollegaer.

Jeg vil fra denne talerstolen også benytte anledningen til å gratulere to institusjoner som har 40-års jubileum i år, vårt eget Arkeologisk Museum og Studentsamskipnaden i Stavanger. Enda større er det at vi i år også kan gratulere Norsk hotellhøgskole med sitt 100-års jubileum.

I dag ønsker jeg å hilse studentene spesielt, og ønske lykke til med studiene ved UiS. Dere skal vite at vi er mange som bryr oss.