MENY

Rektors tale ved semesteråpningen 2013

Her kan du lese talen rektor Marit Boyesen holdt under semesteråpningen 2013.

Kjære studenter, kolleger og venner, velkommen til Universitetet i Stavanger og semesteråpning høsten 2013. Et spesielt velkommen til våre nye studenter.

Mitt navn er Marit Boyesen og jeg er styreleder og rektor ved UiS.

Det er med stor glede og ydmykhet jeg i dag kan ønske dere nye og gamle studenter, kollegaer, venner og samarbeidspartnere av Universitetet i Stavanger - velkommen tilbake etter sommerferien til et nytt semester.

Som øverste leder ved UiS vil jeg gjøre mitt beste for at vi alle skal kunne utføre våre oppgaver på en god måte og oppleve trivsel, engasjement og glede i det arbeidet som nå ligger foran oss.

It is also a great pleasure for me to welcome all the international students to the University of Stavanger. This year we have 336 new students coming from 63 different countries.

The largest groups of foreign students will study different master programmes in technology and engineering and the one-year course in Norwegian language and culture to prepare for further studies in Norway.

Students from abroad represent an enrichment of the student life at our university. It is a special occasion today to remind ourselves about the very important value of communication and collaboration among young people across different national, religious and cultural backgrounds.

As foreign students you have come to Norway to learn about our country, our people and culture. My hope is that we all use the opportunity to learn about your background and your way of thinking. Making friendship across cultural borders is an important step to develop respect and tolerance between different people. Thank you for coming to Stavanger and for the great opportunity you give us to learn to know you.

Mange av dere står i dag på startstreken i en ny fase i livet. Fra å være elev eller kanskje arbeidstaker, er dere nå blitt studenter. Hvilke forventninger har dere egentlig til tilværelsen som nå ligger foran dere?

Jeg håper egentlig det kribler litt i magen, -litt fordi mye er ukjent, - men mest fordi dere er nysgjerrige og gleder dere til å ta fatt på studiene. Studentene ved UiS har noen absolutte fordeler, jeg vil peke på tre forhold:

Mulighetene for arbeid, mulighetene for master- og doktorgradsutdanning, og miljøet på campus.

Det er stort samsvar mellom våre studietilbud og den kompetanse samfunn og arbeidslivet har behov for. Våre studenter får jobb - noen før de er ferdig, og de aller fleste er i arbeid i løpet av de første månedene etter fullført studium.

Ja, fullført studium er jo et godt poeng. Sett deg som mål å fullføre på normal tid. Det viser seg at alt for mange studenter i Norge ikke gjør det. Vårt mål er å legge til rette slik at ikke dere eller vi som universitet og samfunn, taper på den investering det er i tid og ressurser å gå ufullendte løp. Vi sier med Henrik Ibsen’ s Brand: «Vær ikke ett i dag, i går, og noe annet om et år. Det som du er, vær det fullt og helt, og ikke stykkevis og delt.»

Du kan velge om du vil være student ved UiS i 3, 5 eller 8 år. Alle bachelorstudier gir mulighet for videre studier på master- og doktorgradsnivå. Utdanner du deg som lærer kan du ta master i Utdanningsvitenskap, utdanner du seg som økonom kan du ta master og bli Siviløkonom og utdanner du deg som sykepleier kan du kvalifisere deg videre med master i Helsevitenskap. Ca 30 kandidater tar PhD-graden ved UiS hvert år, og her håper vi på stadig vekst.

Vi er etterhvert veldig stolte over utviklingen på campus med studentboliger, Studentenes hus, idrettsbygget, cafèer og nærheten til fagmiljø, bibliotek og andre studiefasiliteter. Studentorganisasjonen StOr, linjeforeningene og de andre studentorganisasjonene er viktige møtearenaer for aktivitet og trivsel. Jeg vil oppfordre alle nye studenter til å finne sin tilhørighet gjennom å engasjere seg. 

I det hele tatt, deltakelse og involvering er viktige stikkord i det å være student. Engasjer deg fra dag en!

Gå på forelesninger, les pensum, les gjerne mer enn pensum, still spørsmål og finn noen å diskutere med og jobbe sammen med. Jeg vil påstå at aktive studenter gir bedre undervisning og en mer givende hverdag for både studenter og forelesere.

Tenk at du ikke bare skal tilegne deg den kunnskap som formidles gjennom bøker og undervisning, tenk at du er her på universitetet for å være med å utvikle ny kunnskap. Gjennom oppgaver og prosjekter skal du lære å arbeide systematisk etter vitenskapelige metoder og prinsipper, og du skal være med å finne svar på ting vi ikke vet fra før. 

Når den svenske naturforsker og lege Carl von Linnè i 1759 skulle forklare hvorfor vitenskapen er viktig, sier han: «Vitenskapen er et lys..vitenskapen opplyser oss i alt vårt liv..og hvor mørkt skulle det vel ikke vært i vårt land om bare en liten del av vitenskapen skulle bli glemt, ..ja, sannelig uten vitenskap skulle alt bli forvirring».

Så dette kjære studenter, at dere får ta del i den vitenskapelig kunnskapsutviklingen, vil endre dere: Gi ny innsikt, gi øvelse i å stille kritiske spørsmål , bedre evnen til analyse og refleksjon og gi dere et nytt fundament i livet.

Vår visjon som universitet er å være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskaping og innovasjon. Våre verdier «verdiskaping, offensivitet, kunnskap, samarbeid og energi» skal være styrende for vår atferd i møte med studenter, ansatte og samfunnet. Forbokstavene i disse verdiene blir til sammen VOKSE.

Vi ønsker at engasjement og glød skal prege organisasjonen slik at vi kan skape vekst i faglige resultat, og likedan vekst i den enkeltes faglige og personlige utvikling. Vårt akademiske arbeid skal preges av søken etter forklaring og forståelse, kritisk tenkning, åpenhet og refleksjon.

Vi skal være inkluderende overfor individuelle, kulturelle og sosiale ulikheter og stimulere mangfold og likestilling. Når vi nå starter nytt semester, er vår fremste oppgave å gi disse formuleringene mening og skape realiteter bak disse ordene.
Universitetet i Stavanger har en bredde av fagtilbud og utdanninger som omfatter disiplinfag som matematikk og sosiologi, profesjonsutdanninger som lærer og sykepleie, og utdanninger i musikk og dans som er rettet mot kunstnerisk utvikling og kompetanse.

Det betyr at vi har ulike kunnskapsformer fra teoretisk og abstrakt kunnskap, praktisk erfaringsbasert kunnskap til kunstnerisk utviklingsarbeid.

Det er nettopp i dette samspillet mellom teori og praksis, mellom ord og handling, gjennom erfaring og ferdighetstrening vi kan legge grunnlaget for god yrkesutøvelse og mestring av arbeidslivets utfordringer. Ny kunnskap genereres ut fra både systematisk forskning og praktisk erfaring, eller i en kombinasjon av de to.

Det er i dette skjæringsfeltet universitetet har som mål å være nyskapende, støtte opp om kreative prosesser, nye ideer og utprøving av nye praktiske løsninger.

Samarbeidet med regionens arbeids- og næringsliv er et vesentlig bidrag for kvalitet i studier og forskning. Kunnskapsutvikling og forskning bidrar ikke bare til å utdanne unge mennesker til fremtidig yrkesliv, men også til å styrke næringslivet gjennom samarbeid om forskning, innovasjon og tilbud om etter- og videreutdanning.

Gjennom praksisopplæring og prosjektsamarbeid har vi et utstrakt samarbeid med både privat næringsliv og offentlige virksomheter, og befinner oss i en region som på en særskilt måte har bidratt til støtte og samarbeid om utviklingen av universitetet. Dette er noe vi ønsker å ta vare på og videreutvikle.

Universitetet har gjennom Stavanger kommune, Universitetsfondet, Greater Stavanger, Rogaland fylkeskommune og andre støttespillere i regionen, fått støtte til ideer og tiltak som er viktig for å gjøre Stavanger til en universitetsby. For studentene betyr det mye å ha et studentmiljø som omfatter mer enn studiene med aktivitetstilbud og møtesteder både på campus og sentrum.

Jeg vil understreke viktigheten av å stå sammen for Universitetet i Stavanger. De ansatte, studentene og våre samarbeidspartnere er vår viktigste ressurs. Å gjøre hverandre gode og fungere på lag er en nøkkel for å bli best. Godt lagspill og godt faglig omdømme vil i neste runde tiltrekke flere studenter og flere gode forelesere og forskere.

Vår utfordring er på tvers av fag å kunne forene ulik kompetanse og ulike roller i løsningen av komplekse spørsmål.
Som øverste leder ved Universitetet i Stavanger ser frem til å ta fatt på de oppgaver og muligheter som ligger foran oss dette studieåret. Jeg ser og frem til et tett og godt samarbeid med våre eksterne samarbeidspartnere, med studenter og kollegaer.

I dag ønsker jeg å hilse studentene spesielt, og ønske lykke til med studiene ved UiS. Dere skal vite at vi er mange som bryr oss.
 

Rektor taler ved semesteråpningen

Rektor Marit Boyesen ønsket studentene velkommen til UiS. (Foto: Asbjørn Jensen, UiS)