MENY

Rektors tale ved semesteråpningen 2014

Her kan du lese talen rektor Marit Boyesen holdt under semesteråpningen 2014.

Kjære statsråd, fylkesmann, ordførere - kjære studenter, kolleger og samarbeidspartnere.

Velkommen til Universitetet i Stavanger og semesteråpning høsten 2014. Et spesielt velkommen til våre nye studenter. Mitt navn er Marit Boyesen og jeg er styreleder og rektor ved UiS. Som øverste leder ved UiS vil jeg gjøre mitt beste for at vi alle skal kunne utføre våre oppgaver på en god måte og oppleve trivsel, engasjement og glede i det arbeidet som nå ligger foran oss.

Universitetet i Stavanger feirer 10 års jubileum i år. Dette er åpningsarrangementet i en lang rekke av 10 års markeringer dette året. Som dere kanskje har sett, er jubileet markert med flagg og banner på campus. Det har vært en rivende utvikling med vekst på alle indikatorer i disse 10 årene. Vi er blitt en bedre universitets- og studentby, og jeg er stolt over at vi er tatt opp som eneste norske medlem i European Consortium of Innovative Universities. 

En 10-åring tenker vi fremover, - hva skal skje i høstferien, - hva skal jeg bli når jeg blir voksen? Slik også med UiS. Vi tenker stadig fremover på hva vi skal prioritere neste år og på hvordan vi vil utvikle oss som universitet på litt lenger sikt. Visjonen vår gir retning: UiS skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskaping og innovasjon.

UiS er en åpen institusjon mot omverdenen. Vi legger vekt på samarbeid i regionen med industri, arbeidsliv og offentlige myndigheter. Åpenhet handler også om nasjonalt og internasjonalt samarbeid. 10%, dvs ca 1000 studenter ved UiS kommer fra et annet land, - og mange av våre norske studenter tar deler av sitt studium i utlandet.

It is also a great pleasure for me to welcome all the international students to University of Stavanger. This year we have about 400 new students coming from 60 different countries. The largest group of foreign students comes from France, Poland, Russia, China and Spain.

Students from abroad represent an enrichment of the student life at our university. It is a special occasion today to remind us self about the very important value of communication and collaboration among young people across different national, religious and cultural backgrounds. As foreign students you have come to Norway to learn about our country, our people and culture. My hope is that we all use the opportunity to learn about your background and your way of thinking. Making friendship across cultural boarders is an important step to develop respect and tolerance between different people. Thank you for coming to Stavanger and the great opportunity you give us to learn you to know.

Mange av dere står i dag på startstreken i en ny fase i livet. Fra å være elev eller kanskje arbeidstaker, er dere nå blitt studenter. Hvilke forventninger har dere egentlig til tilværelsen som nå ligger foran dere? Jeg håper egentlig det kribler litt i magen, -litt fordi mye er ukjent, - men mest fordi dere er nysgjerrige og gleder dere til å ta fatt på studiene. Studentene ved UiS har noen absolutte fordeler, jeg vil peke på tre forhold: Mulighetene for arbeid, mulighetene for master- og doktorgradsutdanning, og et godt studentmiljø på campus.

Det er stort samsvar mellom våre studietilbud og den kompetanse samfunn og arbeidslivet har behov for. Våre studenter får jobb, -noen før de er ferdig, og de aller fleste er i arbeid i løpet av de første månedene etter fullført studie. Ja, fullført studie er jo et godt poeng. Sett deg som mål å fullføre på normal tid. Det viser seg at alt for mange (40% gjsnitt i Norge) ikke gjør det. Vårt mål er å legge til rette slik at ikke dere eller vi som universitet og samfunn, taper på den investering det er i tid og ressurser å gå ufullendte løp. Vi sier med Henrik Ibsen’ s Brand: «Vær ikke ett i dag, i går, og noe annet om et år. Det som du er, vær det fullt og helt, og ikke stykkevis og delt.»

Du kan velge om du vil være student ved UiS i 3, 5 eller 8 år. Alle bachelorstudier gir mulighet for videre studier på master- og doktorgradsnivå. Utdanner du deg som lærer kan du ta master i Utdanningsvitenskap, utdanner du seg som økonom kan du ta master og bli Siviløkonom, og utdanner du deg som sykepleier kan du kvalifisere deg videre med master i Helsevitenskap. Ca 35 kandidater tar PhD-graden ved UiS hvert år, og her håper vi på stadig vekst (!)

Vi er etterhvert veldig stolte over utviklingen på campus med studentboliger, Studentenes hus, idrettsbygget, cafèer og nærheten til fagmiljø, bibliotek og andre studiefasiliteter. Studentorganisasjonen StOr, linjeforeningene og de andre studentorganisasjonene er viktige møtearenaer for aktivitet og trivsel. Jeg vil oppfordre alle nye studenter til å finne sin tilhørighet gjennom å engasjere seg. 

I det hel tatt, deltakelse og involvering er viktige stikkord i det å være student. Engasjer deg fra dag en! Gå på forelesninger, les pensum, les gjerne mer enn pensum, still spørsmål og finn noen å diskutere med og jobbe sammen med. Jeg vil påstå at aktive studenter gir bedre undervisning og en mer givende hverdag for både studenter og forelesere. Tenk at du ikke bare skal tilegne deg den kunnskap som formidles gjennom bøker og undervisning, tenk at du er her på universitetet for å være med å utvikle ny kunnskap. Gjennom oppgaver og prosjekter skal du lære å arbeide systematisk etter vitenskapelige metoder og prinsipper, og du skal være med å finne svar på ting vi ikke vet fra før. 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har tidligere i år kommet med en 7-punktsplan for utviklingen innen høyere utdanning og forskning. Ett av disse punktene handler om hvilke strukturelle grep universitetene og høgskolene bør ta for å styrke sin internasjonale posisjon og fremme kvalitet i utdanning og forskning. Jeg kan forsikre statsråden om at Universitetet i Stavanger er i god dialog med våre nabohøgskoler- og universiteter om økt samarbeid og mulige modeller for sterkere koplinger. Vi ser på ulike alternativer og ser mer enn en løsning.

En annen og mer prekær utfordring vi står overfor er en sak du som statsråd kjenner godt, og som er særlig aktuell i disse dager, - nemlig behovet for studentboliger. Stavanger er et pressområde og i toppsjiktet i Norge for utleiepriser i privatmarkedet, og blant universitetsbyene har vi den laveste dekningsgraden av studentboliger. Studentsamskipnaden i Stavanger og UiS har derfor tatt nye grep med prosjektet «Rom for studenter», og samarbeider med sentrale aktører i næringslivet i regionen for å sikre finansiering av nye studentboliger. Rogaland fylkeskommune tilbyr gratis tomt, og målet er å samle inn midler som tilsvarer det statlige tilskuddet for 200 studentboliger, - dette som regionens jubileumsgave til UiS. Så kjære statsråd, kan jeg invitere deg til et «fellesløft»? Greier vi målet vårt om 200 studenthybler, så bidrar du med 200 utover den ”kvoten” vi normalt vil få?  En god ide synes jeg som du kan tenke litt på…

Å være student kan betraktes som en faglig og personlig dannelsesreise. Som rektor ønsker jeg at engasjement og glød skal prege organisasjonen slik at vi kan skape vekst i faglige resultater og vekst i den enkeltes faglige og personlige utvikling. Vårt akademiske arbeid skal kjennetegnes av søken etter forklaring og forståelse, kritisk tenkning, åpenhet og refleksjon. Vi skal være inkluderende overfor individuelle, kulturelle og sosiale ulikheter og stimulere mangfold og likestilling. Når vi nå starter nytt semester, er vår fremste oppgave å gi disse formuleringene mening og skape realiteter bak disse ordene.

Universitetet i Stavanger har en bredde av fagtilbud og utdanninger som omfatter disiplinfag som matematikk og sosiologi, profesjonsutdanninger som lærer og sykepleie, og utdanninger i musikk og dans som er rettet mot kunstnerisk utvikling og kompetanse. Det betyr at vi har ulike kunnskapsformer fra teoretisk og abstrakt kunnskap, praktisk erfaringsbasert kunnskap til kunstnerisk utviklingsarbeid. Det er nettopp i dette samspillet mellom teori og praksis, mellom ord og handling, gjennom erfaring og ferdighetstrening vi kan legge grunnlaget for god yrkesutøvelse og mestring av arbeidslivets utfordringer. Ny kunnskap genereres ut fra både systematisk forskning og praktisk erfaring, eller i en kombinasjon av de to. Det er i dette skjæringsfeltet universitetet har som mål å være nyskapende, støtte opp om kreative prosesser, nye ideer og utprøving av nye praktiske løsninger.

Samarbeidet med arbeids- og næringsliv regionalt, nasjonalt og internasjonalt, er et vesentlig bidrag for kvalitet i studier og forskning. Kunnskapsutvikling og forskning bidrar ikke bare til å utdanne unge mennesker til fremtidig yrkesliv, men også til å styrke næringslivet gjennom samarbeid om forskning, innovasjon og tilbud om etter- og videreutdanning. Gjennom praksisopplæring og prosjektsamarbeid har vi et utstrakt samarbeid med både privat næringsliv og offentlige virksomheter, og befinner oss i en internasjonal region som på en særskilt måte har bidratt til støtte og samarbeid om utviklingen av universitetet. Dette er noe vi ønsker å ta vare på og videreutvikle.

Universitetet har gjennom Stavanger kommune, Universitetsfondet, Rogalands fylkeskommune og andre støttespillere i regionen, fått støtte til ideer og tiltak som er viktig for å gjøre Stavanger til en universitetsby. For studentene betyr det mye å ha et studentmiljø som omfatter mer enn studiene med aktivitetstilbud og møtesteder både på campus og sentrum.

Jeg vil understreke viktigheten av å stå sammen for Universitetet i Stavanger. De ansatte, studentene og våre samarbeidspartnere er vår viktigste ressurs. Å gjøre hverandre gode og fungere på lag er en nøkkel for å bli best. Godt lagspill og godt faglig omdømme vil i neste runde tiltrekke flere studenter og flere gode forelesere og forskere. Vår utfordring er på tvers av fag å kunne forene ulik kompetanse og ulike roller i løsningen av komplekse spørsmål.

Jeg ser og frem til et tett og godt samarbeid med våre samarbeidspartnere, med studenter og kollegaer. I dag ønsker jeg å hilse studentene spesielt, og ønske lykke til med studiene ved UiS. Dere skal vite at vi er mange som bryr oss.

 

Rektor Marit Boyesen

Rektor Marit Boyesen inviterte statsråden med på et fellesløft for studentboliger. (Foto: Asbjørn Jensen, UiS)