MENY

Rektors tale ved semesteråpningen

Velkommen til Universitetet i Stavanger og semesteråpning for studieåret 2015-16. Et spesielt velkommen til våre nye studenter.

Rektor Marit Boyesen på talerstolen under semesteråpningen. Rektor Marit Boyesen viste i talen til at studentene ved UiS får relevant utdanninger som står i forhold til samfunnets kompetansebehov. (Foto: Asbjørn Jensen, UiS)

Mitt navn er Marit Boyesen og jeg er styreleder og rektor ved UiS. Som øverste leder ved UiS vil jeg gjøre mitt beste for at vi alle skal kunne utføre våre oppgaver på en god måte og oppleve trivsel, engasjement og glede i det arbeidet som nå ligger foran oss.

I år er det rekordstor søkning til studiene våre. Jeg vil derfor gratulere dere nye studenter med studieplass. Vi er veldig stolte over at nettopp dere vil være studenter hos oss.

Dere er med på å gjøre Universitetet i Stavanger enda bedre. Jeg håper dere vil finne dere vel til rette faglig sett, og at dere vil trives i studentmiljøet her i Stavanger.

Vi har mange dyktige forelesere som venter på å ta imot dere, og likedan erfarne studenter som gleder seg til å bli kjent med dere.

Universitetet i Stavanger har i dag 10.500 studenter fordelt på mange studieretninger: Fra teknologi og realfag, til lærerutdanninger og humanistiske fag, til et mangfold av profesjons- og disiplinfag som er del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Vi er stolte over 70-års jubilanten, Institutt for musikk og dans i Bjergsted, og likedan Arkeologisk museum som er gode formidlere av vår flere tusen år lange historie. Både museet på Våland og Jernalder-gården her på Ullandhaug er verd et besøk.

UiS har en visjon som gir retning i arbeidet vårt: Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskaping og innovasjon.

UiS er en institusjon som er kjennetegnet av åpenhet mot omverdenen, og vi legger vekt på samarbeid i regionen med industri, arbeidsliv og offentlige myndigheter. Åpenhet handler også om samarbeid nasjonalt og internasjonalt. Dette er noe vi ønsker å ta vare på og videreutvikle.

Hilsen til internasjonale studenter
Mange av våre norske studenter tar deler av sitt studium i utlandet, mens 10 prosent, det vil si rundt 1000 studenter ved UiS kommer fra et annet land, og av disse er 386 nye studenter i år.

It is also a great pleasure for me to welcome all the international students to the University of Stavanger. This year we have 386 new students coming from 66 different countries. The largest group of foreign students comes from France, Germany, Russia, Poland, India and Spain.

Students from abroad represent an enrichment of the student life at our university. It is a special occasion today to remind us self about the very important value of communication and collaboration among young people across different national, religious and cultural backgrounds.

As foreign students you have come to Norway to learn about our country, our people and culture. My hope is that we all use the opportunity to learn about your background and your way of thinking.

Making friendship across cultural boarders is an important step to develop respect and tolerance between different people. Thank you for coming to Stavanger and the great opportunity you give us to learn you to know.

Jobbmuligheter og studentmiljø
Mange av dere står i dag på startstreken i en ny fase i livet. Fra å være elev eller kanskje arbeidstaker, er dere nå blitt studenter. Hvilke forventninger har dere til tilværelsen som ligger foran dere? Jeg håper det kribler i magen – litt fordi mye er ukjent – men mest fordi dere er nysgjerrige og gleder dere til å starte på studiene.

Studentene ved UiS har noen absolutte fordeler, jeg vil peke på to forhold: Mulighetene for arbeid etter endt utdanning, og likedan et godt studentmiljø på campus.

  1. Det er stort samsvar mellom våre studietilbud og den kompetanse samfunn og arbeidslivet har behov for. Våre studenter får jobb, – noen før de er ferdig, og de aller fleste er i arbeid i løpet av de første månedene etter fullført studie. Arbeidsmarkedet er i endring. Jeg vil likevel fremheve at med den faglige bredden i studier som vi tilbyr ved UiS, vil dere studenter som uteksamineres herfra ha relevant utdanninger i forhold til samfunnets kompetansebehov. Mye av den kunnskapen dere får her kan anvendes på ulike områder i arbeidslivet.
  2. Vi er veldig stolte over utviklingen på campus med studentboliger, Studentenes hus, Sportssenteret, cafèer og nærheten til fagmiljø, bibliotek og andre studiefasiliteter. Studentorganisasjonen StOr, linjeforeningene og de andre studentorganisasjonene er viktige møtearenaer for aktivitet og trivsel.

Universitetet har gjennom Stavanger kommune, omliggende kommuner, Rogaland fylkeskommune, Universitetsfondet og næringslivet fått støtte til ideer og tiltak som er viktige for å utvikle Stavanger som universitetsby. Takk til dere alle. For studentene betyr det mye å ha godt botilbud og et studentmiljø som omfatter mer enn studiene, med aktivitetstilbud og møtesteder både på campus og i sentrum.

Deltakelse og engasjement
Jeg vil oppfordre alle nye studenter til å finne sin tilhørighet gjennom å engasjere seg. Deltakelse og involvering er viktige stikkord i det å være student. Engasjer deg fra dag en! Gå på forelesninger, les pensum, les gjerne mer enn pensum, still spørsmål og finn noen å diskutere med og jobbe sammen med. Aktive studenter gir bedre undervisning og en mer givende hverdag for både studenter og forelesere. Tenk at du ikke bare skal tilegne deg den kunnskap som formidles gjennom bøker og undervisning, tenk at du skal delta aktivt. Du er her på universitetet for å være med å utvikle ny kunnskap. Gjennom oppgaver og prosjekter skal du lære å arbeide systematisk etter vitenskapelige metoder og prinsipper, og du skal være med å finne svar på ting vi ikke vet fra før. 

Å være student kan betraktes som en faglig og personlig dannelsesreise. Som rektor ønsker jeg at engasjement og glød skal prege organisasjonen slik at vi kan skape vekst i faglige resultater og vekst i den enkeltes faglige og personlige utvikling. Vårt akademiske arbeid skal kjennetegnes av søken etter forklaring og forståelse, kritisk tenkning, åpenhet og refleksjon. Vi skal være inkluderende overfor individuelle, kulturelle og sosiale ulikheter og stimulere mangfold og likestilling. Når vi nå starter nytt semester, er vår fremste oppgave å gi disse formuleringene mening og skape realiteter bak disse ordene.

Strukturendringer og rammebetingelser
Og så et stort sprang over til politikkområdet for høyere utdanning og forskning:

Strukturendringer er et sentralt tema på den politiske arena -ikke bare i kommunesektoren, men også i universitets- og høyskolesektoren.  I vår sektor har det skjedd store bevegelser, særlig det siste året, med vedtatte fusjoner både i Nord-Norge, i Øst-Norge og på tvers i landet med NTNU-fusjonen.

Størrelse kan gi styrke i seg selv. Men det som først og fremst teller både nasjonalt og internasjonalt, er gode resultater og et godt faglig omdømme. Som rektor går jeg i bresjen for et kontinuerlig arbeid med å bedre kvaliteten og resultatene innen utdanning og forskning ved vår institusjon og for å styrke våre rammebetingelser.

Våre rammebetingelser fastsettes gjennom politiske vedtak. Jeg vi takke dere politikere som jobbet hardt for UiS i årets endelige statsbudsjett. Det førte til tidenes største stipendiattildeling til vår institusjon. 

Vi er helt avhengige av et fortsatt godt samarbeid med dere politikere nå ved innføringen av en ny finansieringsmodell for sektoren og i årene framover for å kunne styrke oss som utdanningsaktør - og ikke minst - som forskningsinstitusjon. Økt finansiering for de nye universitetene vil fortsatt være vår viktigste sak på den politiske arenaen.

Sammen for UiS
Jeg vil understreke viktigheten av å stå sammen for Universitetet i Stavanger. De ansatte, studentene og våre samarbeidspartnere er vår viktigste ressurs. Å gjøre hverandre gode og fungere på lag er en nøkkel for å bli best. Godt lagspill og godt faglig omdømme vil i neste runde tiltrekke flere studenter og flere gode forelesere og forskere. Vår utfordring er på tvers av fag å kunne forene ulik kompetanse og ulike roller i løsningen av komplekse spørsmål.

Jeg ser frem til et tett og godt samarbeid med våre samarbeidspartnere, med studenter og kollegaer. I dag ønsker jeg å hilse studentene spesielt og ønske lykke til med studiene ved UiS. Dere skal vite at vi er mange som bryr oss.