MENY

Rettsvitenskapelige granskinger av massegraver

Volden har opphørt, men ikke konfliktene. Kan rettsvitenskapelige granskinger av massegraver bidra til forsoning og tillit?

I sin ferske doktorgrad fra Universitetet i Stavanger har Kirsten Voigt Juhl (57) forsket på rettsvitenskapelige granskinger av massegraver.

Juhl har selv deltatt i rettsvitenskapelige granskinger av massegraver i Bosnia-Herzegovina. Hun bruker sin arkeologiske kompetanse som innfallsport til emnet som behandles i avhandlingen. Avhandlingen beskriver slike granskinger som sosialt fenomen, der de har til formål å rette opp overgrep begått under voldelig konflikt og forsone ulike grupper etter konflikten.

Fenomenet undersøkes i forhold til begrepet tillit som sosial kapital, som er en pilar i samfunnssikkerheten. Voldelige konflikter ses på som samfunnskatastrofer som grunnleggende endrer tillitsrelasjonene i samfunnet. Mistillit dominerer over tillit og samfunnet går i en sosial felle, hvor ingen samarbeider fordi ingen har tillit til at de andre også vil samarbeide.

Spørsmålet er hvordan håndteringen av rettsvitenskapelige granskinger av massegraver som sosialt fenomen kan bidra til å bedre tillitsrelasjonene. Målet er å øke samfunnssikkerheten i post-konflikt samfunn der volden har opphørt, men ikke konfliktene.

De empiriske studiene omhandler hvordan granskinger av massegraver verden over bidrar til dette formålet. Mer inngående granskes prosessen i Bosnia-Hercegovina med å gjøre rede for de rundt 31.500 personene som var savnet etter krigen på 1990-tallet. Rundt 23.000 er nå funnet og identifisert.

Avhandlingen viser hvor viktig tillit er for samfunnssikkerheten både under såkalt normale forhold og under ekstraordinært stress. Den viser også hvilken tillit som er viktig for å bygge opp et samfunn etter en konflikt, og hvem som har størst muligheter – og dermed størst ansvar for – å skape tillit.

Juhl sin doktoravhandling har tittelen Societal Safety, Trust and the Investigation of Modern Mass Graves. Hun forsvarte sin avhandling på UiS med prøveforelesning mandag 26. oktober og disputas tirsdag 27. oktober.

Kirsten Voigt Juhl er arkeolog fra Universitetet i Odense og Universitetet i Århus. Hun har en master i risikohåndtering og samfunnssikkerhet fra UiS.

Tekst: Benedicte Pentz

Kirsten Voigt Juhl fra Universitetet i Stavanger

Kirsten Voigt Juhl har deltatt i rettsvitenskapelige granskinger av massegraver i Bosnia-Herzegovina. (Foto: Asbjørn Jensen)