MENY

Riana Steen disputerer om risikostyring

3. desember disputerer Riana Steen til doktorgraden. Avhandlingen kan bidra til å styrke den vitenskapelige plattformen for risikoanalyser.

I doktorgraden vies begrepene ignorance (uvitenhet) og resilience (slitestyrke) spesielt oppmerksomhet. Riana Steen diskuterer og presenterer nye definisjoner av begrepene.

Doktorgraden tar opp hvordan risiko bør analyseres og styres. Steen legger fram en utvidet risikoanalyse som både dekker farer, sårbarhet og slitestyrke. Arbeidet gir innspill til diskusjonen om bruk av føre-var-prinsippet.

Avhandlingens tittel er ”Bidrag til risikoanalyse og -styring i en samfunnsmessig sammenheng – håndtering av store usikkerheter”. Steen er tilknyttet Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging ved UiS.

Praktisk bruk av risikoanalyse
En viktig del av arbeidet i avhandlingen er knyttet til bruk av risikoanalyser i en praktisk, samfunnsmessig kontekst. Hvordan skal en på en god måte kunne beskrive risiko som er forbundet med mye usikkerhet?

Doktorgradsavhandlingen består av fem artikler relatert til analyse og håndtering av risiko i en samfunnsmessig sammenheng. Teori som er utviklet de siste fem til ti årene brukes for å analysere konkrete problemstillinger, som trådløs teknologi i norske skoler og maritim piratvirksomhet i Somalia.

Bedre grunnlag for beslutninger
Avhandlingen bidrar til å styrke den vitenskapelige plattformen for risikoanalyser. Doktorgradsarbeidet kan bidra til å øke kvaliteten på risikoanalyser og dermed bedre grunnlaget for beslutninger i situasjoner som er forbundet med risiko og usikkerhet.

Arbeidet bidrar til å operasjonalisere risikoperspektivet som har blitt utviklet ved UiS de siste ti til femten årene. Veileder for doktorgraden har vært Terje Aven, professor ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging. D

oktorgraden har vært knyttet til forskningsprosjektet SAMRISK (samfunnssikkerhet og risiko), som er finansiert av Norges forskningsråd. Tre av de fem artiklene doktorgraden består av, er publisert i internasjonale, vitenskapelige tidsskrifter.

Disputas
Disputasen finner sted fredag 3. desember kl. 12.15 i auditorium E-164 i Kjølv Egelands hus på UiS. Prøveforelesningen finner sted kl. 10.00.

Oppgitt emne for prøveforelesningen er “Expected utility theory and rank-dependent utility theory. Review and discussion”. Både disputasen og prøveforelesningen er åpen for alle interesserte.