MENY

Saksliste og vedlegg til møte i styret for Universitetet i Stavanger 10. juni 2010

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 10. juni kl 09.00 på Måltidets hus.

Saksdokumentene kan lastes ned i pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Innkalling til styremøte 10. juni 2010

Informasjonsutveksling:
StOr
SiS
Tjenestemannsorganisasjonene
Ledelsen

Presentasjon:
Omvisning i COREs laboratorier

Saksliste:
US 47/10: Godkjenning av innkalling og saksliste

US 48/10: Godkjenning av møtebok 25. mars 2010

US 49/10: Styrets årsrapport – endelig årsregnskap 2009 (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4

US 50/10: Regnskapsrapport 1. tertial 2010 og årsprognose 2010 (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3 og 4

US 51/10: Balansert Omstilling for Utvikling (BOfU) (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2 del 1
Vedlegg 2 del 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7

US 52/10: Etablering av grunnskolelærerutdanninger (V)
Vedlegg

US 53/10: Mandat for og sammensetning av fakultetsstyrer, museumsstyret, instituttstyrer og senterstyrer. Stillingsbeskrivelse for dekaner, museumsdirektør, instituttledere og senterledere. Innstillingsutvalg
Vedlegg 1
Vedlegg 2: Alternativt forslag til vedtak i sak US 53/10 fra rektoratet

US 54/10: Revisjon av valgreglementet (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2

US 55/10: Kunngjøring av åremålsstilling som universitetsdirektør (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2

US 56/10: Kunngjøring av åremålsstilling som dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (V) - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §25)
Vedlegg 1
Vedlegg 2

US 57/10: Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for petroleumsteknologi (V) - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §25)

US 58/10: Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for kultur og språk (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

US 59/10: Klage på vedtak om avskjed – unntatt offentlighet (V) (Offentlighetsloven §25)

US 60/10: Læringsmiljøprisen 2009-2010 – unntatt offentlighet (V) (Offentlighetsloven §26)

US 61/10: Samarbeid med Høgskolen Stord-Haugesund (V)
Vedlegg

US 62/10: Tildeling av graden philosophiae doctor - Guillermo R.C. Gorrin (V)
Vedlegg - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 63/10: Tildeling av graden philosophiae doctor - Oddny Judith Solheim (V) - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 64/10: Tildeling av graden philosophiae doctor - Ida Buch-Iversen (V) - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 65/10: Tildeling av graden philosophiae doctor – Jawad Raza (V)
Vedlegg - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 66/10: Tildeling av graden philosophiae doctor - Kristoffer Wigestrand Eriksen (V)
Vedlegg - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 67/10: Tildeling av graden philosophiae doctor - Stephen J.M. Sollid (V)
Vedlegg - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 68/10: Organisering av anskaffelsesprosessene ved UiS (V)
Vedlegg

US 69/10: Utgår

US 70/10: Utviklingen av forskningssentre ved UiS (O)
Vedlegg 1
Vedlegg 2

US 71/10: Orientering om søkertall for UiS 2010 (O)
Vedlegg

US 72/10: Selskapenes årsmeldinger, strategiske vedtak mm (O)

US 73/10: Nytt studenthus (O)
Vedlegg

US 74/10: Fullmaktssaker (O)
Vedlegg

US 75/10: Orienteringssaker (O)

Eventuelt